ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
01.04.2020


NVA attīsta un stiprina sadarbību ar darba devējiem

Viens no Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) stratēģiskajiem virzieniem ir mērķtiecīga sadarbība ar darba devējiem un pašvaldībām, bez kuru aktīvas līdzdalības nav iespējams efektīvi veicināt nodarbinātību un mazināt bezdarbu reģionos. 2011.gadā NVA aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros izveidojusi sadarbību ar vairāk nekā tūkstoti darba devējiem.

Pasākuma noteiktām personu grupām ietvaros 380 darba devēji izveidoja 603 valsts līdzfinansētās darba vietas tiem bezdarbniekiem, kuriem īpaši grūti atrast darbu. Tāda paša nosaukuma ESF projektā 2011.gadā bija iesaistījušies 309 darba devēji, izveidojot 572 subsidētās darba vietas.

Pasākumā „Apmācība pie darba devēja tam vajadzīgā speciālista sagatavošanai” 2011.gadā piedalījās 398 darba devēji, kopumā apmācot 1093 bezdarbniekus, no kuriem 472 bezdarbnieki turpina praktisko apmācību arī 2012.gadā.

192 darba devēji nodarbināja 381 jaunieti bezdarbnieku ESF projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” aktivitātes „Darba vieta jaunietim” ietvaros.

Pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” 2011.gadā piedalījās 320 biedrības un nodibinājumi, brīvprātīgajā darbā iesaistot 1257 bezdarbniekus.

2011.gadā saņemti 34 darba devēju pieprasījumi viņiem nepieciešamo speciālistu apmācības organizēšanai. 82 bezdarbnieki apguvuši vai vēl turpina apgūt tādas profesijas kā, piemēram, tilta celtņa operators, ķīmisko procesu tehniķis, interjera noformētājs, sanitārtehnisko iekārtu montētājs, autokrāvēja vadītājs, meža traktortehnikas vadītājs, grāmatvedis, programmēšanas tehniķis, lokmetinātājs, elektriķis u.c.

Sadarbībā ar pašvaldībām no 2009.gada septembra līdz 2011.gada nogalei NVA īstenoja ESF projektu "Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai", kas bija tapis Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros, lai ekonomiskās krīzes apstākļos sniegtu atbalstu tiem bezdarbniekiem, kuri bija palikuši bez iztikas līdzekļiem. Projektā piedalījās gandrīz visas Latvijas pašvaldības, kopumā nodarbinot un atbalstu sniedzot turpat 123 tūkstošiem bezdarbnieku. Programma bija kā atbalsts gan bezdarbniekiem, gan arī pašvaldībām daudzu sociāli nozīmīgu darbu veikšanai.

1743 darba devēji 2011.gadā publicējuši 27819 brīvo darba vietu piedāvājumus NVA CV/Vakanču portālā.

NVA darba devējiem piedāvā vairākus pakalpojumus un sadarbības iespējas:
  • Darba devējs var bez maksas reģistrēt brīvo darbavietu personīgi vai telefoniski NVA filiālēs un  elektroniski NVA CV/Vakanču portālā. NVA filiāles veic darbinieku atlasi no NVA datu bāzē reģistrētiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kā arī organizē darba devēju tikšanos ar pretendentiem.
  • Brīvo darba vietu darba devēji var ievietot Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) datu bāzē, padarot to pieejamu  darba meklētājiem visās Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs un Šveicē, kā arī saņemt EURES konsultanta palīdzību darbinieku piesaistei no citām ES un EZZ valstīm.
  • Pēc darba devēja pieprasījuma NVA sagatavo uzņēmumam nepieciešamos speciālistus, veicot bezdarbnieku apmācību jebkurā licencētā un akreditētā profesionālās pilnveides vai  profesionālās tālākizglītības izglītības programmā, kā arī neformālās apmācības programmā.
  • ESF projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” aktivitāte „Darba vieta jaunietim” piedāvā darba devējiem nodarbināt jauniešus bezdarbniekus, lai viņi, strādājot pie darba devēja un atrodoties viņa uzraudzībā, varētu attīstīt darba iemaņas un prasmes, kā arī iegūt darba pieredzi.
  • Biedrības un nodibinājumi var piedalīties pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, kas jauniešiem bezdarbniekiem palīdz attīstīt darba iemaņas un iegūt darba pieredzi, veicot brīvprātīgu darbu sabiedrības labā biedrībās vai nodibinājumos.
  • Pasākuma „Algoti pagaidu darbu” ietvaros pašvaldības, biedrības un nodibinājumi var nodarbināt bezdarbniekus, kuri nesaņem bezdarbnieku pabalstu un vismaz 6 mēnešus ir reģistrēti NVA. Algotos pagaidu sabiedriskos darbus īsteno vietās, kas pašvaldību institūcijās (izņemot pašvaldību komercsabiedrības), biedrībās vai nodibinājumos izveidotas no jauna vai kurās vismaz četrus mēnešus, pirms bezdarbnieks uzsācis dalību pasākumā, nav tikusi nodarbināta neviena cita persona.
  • NVA karjeras konsultanti sniedz atbalstu darba devējiem, izvērtējot potenciālo darbinieku motivāciju un nosakot profesionālo piemērotību.
  • NVA izsniedz licences darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai. Darbiekārtošanas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt tikai tāds komersants, kas ir saņēmis NVA licenci.
  • Darbinieku skaita samazināšanas vai kolektīvās atlaišanas gadījumā darba devējam rakstiski jāiesniedz NVA informācija par atlaižamo darbinieku skaitu un profesiju ne vēlāk kā mēnesi pirms darbinieku skaita samazināšanas un ne vēlāk kā 45 dienas pirms plānotās kolektīvās atlaišanas. Saņemot darba devēja informāciju par plānoto darbinieku skaita samazināšanu vai kolektīvo atlaišanu, NVA potenciālos darba zaudētājus var informēt par valsts atbalstu bezdarbniekiem un darba meklētājiem, nodarbinātības pasākumiem, bezdarbnieku statusa iegūšanas nosacījumiem un brīvajām darba vietām.

Detalizētāku informāciju par NVA pakalpojumiem darba devējiem var iegūt NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā „Darba devējiem”.