ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.06.2020


1473 bezdarbnieki jau strādā algotus pagaidu sabiedriskos darbus

2012.gada 30.janvāra dati liecina, ka Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām īstenotajā aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” nodarbināti jau 1473 bezdarbnieki un noslēgti 106 līgumi ar Latvijas pašvaldībām. Visvairāk algotu pagaidu sabiedrisko darbvietu šobrīd izveidots Latgalē (539) un Kurzemē (334), vismazāk – Rīgas reģionā (131). Līgumu noslēgšana un algotu pagaidu sabiedrisko darbvietu izveide turpinās.

NVA un pašvaldība slēdz līgumu par algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanu, nosakot pasākuma īstenošanas kārtību, pušu tiesības un pienākumus, kā arī norēķinu, līguma izpildes un pārskatu sniegšanas kārtību. Ja pasākuma īstenošanas darba vietu izveido biedrībā vai nodibinājumā, tad līgumu par tās atbilstošu nodrošinājumu pašvaldība slēdz ar attiecīgo biedrību vai nodibinājumu. Algotus pagaidu sabiedriskos darbus īsteno tādās darba vietās, kas pašvaldību institūcijās (izņemot pašvaldību komercsabiedrības), biedrībās vai nodibinājumos izveidotas no jauna vai kurās vismaz četrus mēnešus, pirms bezdarbnieks uzsācis dalību pasākumā, nav tikusi nodarbināta neviena cita persona.

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi tiek organizēti, lai sniegtu atbalstu bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un ir reģistrēti NVA vairāk nekā 6 mēnešus. Tas ir valsts līdzfinansēts aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbnieku nodarbināšanai sabiedrības labā, dodot viņiem iespēju uzturēt vai iegūt darba iemaņas. Par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu bezdarbnieks saņem atlīdzību - 100 latus mēnesī, kā arī NVA veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensijas apdrošināšanai.

Algotos pagaidu sabiedriskajos darbos 12 mēnešu periodā bezdarbnieks secīgi vai ar pārtraukumiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā četrus mēnešus, taču šajā pasākumā viņš var iesaistīties arī atkārtoti. Bezdarbnieks algotos pagaidu sabiedriskajos darbos tiek nodarbināts ne vairāk kā piecas dienas nedēļā un astoņas stundas dienā. Ja bezdarbnieks algotus pagaidu darbus nebūs veicis visās konkrētajā mēnesī paredzētajās darbdienās, atlīdzība viņam tiks aprēķināta proporcionāli nostrādātajām dienām.

Bezdarbniekam, iepriekš vienojoties ar darba vadītāju un informējot darba koordinētāju pašvaldībā, ir iespēja ne vairāk kā divas dienas mēnesī izmantot, lai varētu piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajā citā NVA pasākumā vai darba pārrunās, apliecinājumu par dalību darba pārrunās jāiesniedz darba koordinētājam vai darbu vadītājam pašvaldībā.

Ar katru pasākumā iesaistīto bezdarbnieku pašvaldība slēdz līgumu par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu. Līgumā tiek noteiktas pušu pienākumi un tiesības, nodarbinātības periods, kā arī darbu uzsākšanas, izbeigšanas un atlīdzības saņemšanas nosacījumi un kārtība.

NVA nodrošina finansējumu:
• algotos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša atlīdzībai 100 latu apmērā;
• izdevumu segšanai par tādu veselības pārbaužu veikšanu algotos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuras paredzētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, bet ne vairāk kā 20 latu apmērā par vienu bezdarbnieku;
• ikmēneša dotācijai 90 latu apmērā vienam darba koordinētājam pašvaldībā.

NVA veic:
• valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pensiju apdrošināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem;
• bezdarbnieku nelaimes gadījumu apdrošināšanai pasākuma īstenošanas laikā.
Citi projekta līdzfinansējumi netiek veikti.

Pašvaldība nodrošina:
• algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai nepieciešamās pasākuma īstenošanas vietas;
• darba vadītāju pasākuma īstenošanas vietā, kas bezdarbniekam palīdz iegūt vai nostiprināt un uzturēt darba iemaņas, organizējot nepieciešamo praktisko apmācību un sniedzot pamatzināšanas par pienākumiem un ar to izpildi saistītajām pamatprasībām, kā arī kontrolē bezdarbniekiem uzticēto pienākumu izpildi;
• darba koordinētāju pašvaldībā, kas organizē algotu pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanas procesu, kā arī kārto dokumentus, kas nepieciešami apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai, ja šo darbu īstenošanas laikā ar bezdarbnieku noticis nelaimes gadījums;
• algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai nepieciešamos materiālus un inventāru (finansē pašvaldība no saviem līdzekļiem).

Detalizētāka informācija NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā „Bezdarbniekiem” vai „Darba devējiem” --> „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”

Sagatavoja:
Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa

Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
info@nva.gov.lv