ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
31.03.2020


Redzes invalīdi aktīvi izmanto iespēju pieteikties pabalstam asistenta pakalpojumu izmantošanai (pielikumā - iesnieguma veidlapa)

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs jau vairāk nekā 947 pirmās grupas redzes invalīdi ir pieteikušies pabalsta saņemšanai asistenta pakalpojumu izmantošanai.

 

 

Saskaņā ar Invaliditātes likumu, asistents sniedz atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas ierobežojumu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi, — nokļūt vietā, kur mācās, strādā vai saņem pakalpojumus, pārvietoties un aprūpēt sevi izglītības iestādē, algotā darba vietā, būt saskarsmē ar citām fiziskajām un juridiskajām personām. Asistents arī palīdz cilvēkam ar redzes invaliditāti apgūt profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmu.

Sākot ar 2011.gada 3.janvāri NVA filiālēs pieņem iesniegumus pabalstam par asistenta pakalpojumu izmantošanu no cilvēkiem ar I grupas redzes invaliditāti, kuri nesaņem valsts pabalstu invalīdiem, kuriem nepieciešama kopšana, izņemot tos, kas atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī. Pabalsts tiek izmaksāts Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" ietvaros. Pabalsta apmērs ir 12 lati par asistenta 10 stundu darbu nedēļā, līdz ar to pabalsta apmērs mēnesī  ir 48 lati.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu NVA filiāle pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma reģistrācijas, kad ir veikta mērķgrupas atbilstības pārbaude. Datu pārbaude par atbilstību projekta nosacījumiem tiks veikta katru mēnesi. Pabalsts tiks izmaksāts tik ilgi, cik ilgi personai būs tiesības pretendēt uz to. Pabalsta izmaksa tiks pārtraukta, ja tiks konstatēti fakti, kas neļauj to saņemt,  - piemēram, persona nonāk ilgstošas sociālās aprūpes iestādē, ieslodzījuma vietā vai stacionārā ārstniecības iestādē uz ilgāku laiku, saņem asistenta pakalpojumu citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektos, iestājusies pabalsta saņēmēja  nāve u.c.).

Lai pabalstus varētu izmaksāt visiem pretendentiem, kas atbilst mērķa grupai un pabalsta saņemšanas nosacījumiem, projektā tiks veikta finanšu pārplānošana. Atgādinām, ka, lai saņemtu pabalstu, personai ar 1.grupas redzes invaliditāti jāreģistrējas jebkurā no 28 NVA filiālēm un jāiesniedz pieteikums personīgi (to var izdarīt arī pilnvarots pārstāvis, kuram ir notariāli apstiprināts pilnvarojums pārstāvēt iesniegumā minēto personu).

Iesniedzējam jānorāda šāda informācija:
1.    vārds, uzvārds;
2.    personas kods;
3.    deklarētā dzīvesvietas adrese;
4.    tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;
5.    kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, uz kuru jāpārskaita pabalsts;
6.    vēlamais saziņas veids (adrese, tālruņa numurs, e-pasts);
7.    apliecinājums, ka persona nesaņem asistenta pakalpojumu citu Eiropas Savienības projektu ietvaros.


Ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona, tad papildus jāiesniedz notariāli apstiprināts pilnvarojums pārstāvēt iesniegumā minēto personu ar 1.grupas invaliditāti. Iesniedzējam ar parakstu jāapliecina, ka iesniegumā norādītā informācija ir patiesa.

 

 

Saistošie dokumenti: