ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
31.03.2020


NVA aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā Apmācība pie darba devēja

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus visā Latvijā – komersantus, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumus (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana, ārstniecības iestādes un politiskās partijas) pieteikties dalībai 2011.gadā pasākumā „Apmācība pie darba devēja tam vajadzīgā speciālista sagatavošanai”, sazinoties ar NVA filiāli savā administratīvajā teritorijā. Pasākums tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” ietvaros.

Apmācība pie darba devēja ir bezdarbnieka praktiska apmācība, kas darba devējam pašam ļauj sagatavot vajadzīgo speciālistu, kura profesionālajai darbībai nav nepieciešams valsts atzīts izglītības dokuments vai ja apmācāmais bezdarbnieks ir zaudējis kādreiz iegūtās darba iemaņas un profesionālas prasmes. Darba devējam ir jānodrošina katram praktiskajā apmācībā iesaistītajam bezdarbniekam kvalificēts darba vadītājs, kas ir ieguvis izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā tiek veikta bezdarbnieka apmācība.

Apmācība pie darba devēja ietver darba iemaņu un profesionālo prasmju atjaunošanu, kas ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus, kā arī jaunas profesijas apguvi, kuras kopējais ilgums nepārsniedz sešus mēnešus. Praktiskās apmācības laikā darba devējs sniedz bezdarbniekiem nepieciešamās pamatzināšanas par veicamajiem darba pienākumiem, prasībām, kā arī nodrošina praktisku atbalstu darba iemaņu un profesionālo prasmju ieguvē, nostiprināšanā vai atjaunošanā atbilstoši apmācības plānam.

NVA piešķir dotāciju 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas praktiskajā apmācībā iesaistīto bezdarbnieku darba vadītāju ikmēneša darba algai. Praktiskajā apmācībā iesaistītajiem bezdarbniekiem NVA nodrošina ikmēneša stipendiju līdz 70 Ls, kas tiek izmaksāta, ņemot vērā apmācību dienu skaitu attiecīgajā mēnesī. Tiek segti arī normatīvajos aktos paredzēto bezdarbnieku veselības obligāto pārbaužu izdevumi. NVA finansē Praktiskās apmācības izdevumus, tai skaitā darba devēja piesaistīto ekspertu un mācībspēku izmaksas. Savukārt materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde un tā uzturēšana dotēta netiek.

Praktisko apmācību pie darba devēja organizē, ja darba devējs uzņemas saistības pēc apmācības beigšanas pieņemt bezdarbnieku darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā ne mazāk kā sešus mēnešus, slēdzot ar NVA divpusēju līgumu par praktiskās apmācības īstenošanu un bezdarbnieka nodarbināšanu.

Detalizētāka informācija un saistošie dokumenti darba devējiem atrodami NVA mājaslapas sadaļā DARBA DEVĒJIEM --> Praktiskā apmācība (pie darba devēja).