ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
01.04.2020


Darba devēji tiek aicināti ar NVA atbalstu apmācīt sev vajadzīgos speciālistus

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus visā Latvijā izmantot iespēju apmācīt bezdarbniekus savam uzņēmumam nepieciešamajās profesijās Tātad, ja kādam uzņēmumam vajadzīgs konkrēts speciālists, NVA šādu speciālistu pēc darba devēja pieprasījuma var sagatavot.

Lai darba devējs gūtu pārliecību par izvēlētā bezdarbnieka atbilstību uzņēmuma vajadzībām, darba devējam pirms apmācību sākuma jāpiedalās tam nepieciešamā speciālista atlasē un apmācību periodā jānodrošina prakses vieta, tādējādi aktīvi iesaistoties savu nākamo darbinieku sagatavošanā atbilstoši konkrētā uzņēmuma specifikai. Pēc apmācāmo bezdarbnieku atlases, NVA slēdz ar darba devēju līgumu, kurā tiek noteikti pušu pienākumi, tiesības, atbildība un līguma izpildes kārtība.

NVA ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā 2” ietvaros īsteno profesionālo apmācību, pārkvalifikāciju vai kvalifikācijas paaugstināšanu pēc darba devēja pieprasījuma, piemēram, divpadsmit Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētie bezdarbnieki apguva izglītības programmu "Ķīmisko procesu tehniķis" un tika nodrošināti ar darbu farmācijas kompānijā "Grindeks", savukārt 5 NVA Tukuma filiālē reģistrētie bezdarbnieki pēc SIA „Komforts” pieprasījuma apguva izglītības programmu „Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu” un strādā uzņēmumā.

Ja bezdarbnieks bez attaisnojoša iemesla pēc apmācības pabeigšanas netiek pieņemts darbā, darba devējam jāatmaksā NVA finanšu līdzekļus, kas izlietoti apmācības organizēšanai.

Lai organizētu bezdarbnieku apmācību pēc darba devēja pieprasījuma viņam aktuālajā specialitātē, NVA filiālē ir jāiesniedz rakstisks pieprasījums.
Pieprasījumā jānorāda:
  •    fiziskās vai juridiskās personas nosaukums;
  •    kontaktinformācija;
  •    apmācības programma;
  •    iespējamais apmācības realizētājs (ja darba devējs vēlas, ka apmācība tiek organizēta konkrētā mācību iestādē);
  •    apmācāmo bezdarbnieku skaits;
  •    plānotā alga mēnesī vienam bezdarbniekam pēc apmācības pabeigšanas.

Plašāka informācija par darba devēju iespēju pieteikties bezdarbnieku apmācībai un pieprasījuma veidlapa pieejama NVA mājas lapas sadaļā "Darba devējiem --> NVA piedāvātie pakalpojumi darba devējiem --> Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma" un 28 NVA filiālēs visā Latvijā.