ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.03.2020


NVA piedāvātās apmācību iespējas šogad izmantojuši jau gandrīz 80 tūkstoši bezdarbnieku, darba meklētāju un strādājošo

Lai paaugstinātu iedzīvotāju konkurētspēju darba tirgū, tādejādi palielinot iespēju atrast darbu vai saglabāt jau esošo, ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu 2010.gada 9 mēnešos dažādās apmācības aktivitātēs iesaistīti 79298 bezdarbnieki, darba meklētāji un strādājošie. No tiem:
  • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos iesaistīti 38431 bezdarbnieki un darba meklētāji;
  • neformālo izglītību ieguvuši vai turpina mācības 27263 bezdarbnieki un darba meklētāji;
  • profesionālo izglītību, tai skaitā, praktisko apmācību pie darba devēja un augstāko izglītību ieguvuši vai iegūst 7707 NVA reģistrētie bezdarbnieki;
  • profesionālajā apmācībā ar kuponu sistēmu nepilnu darba laiku strādājošajiem un mūžizglītības pasākumos nodarbinātām personām iesaistīti 5897 cilvēki.
 
„Organizējot apmācības, mūsu prioritāte ir sadarbība ar darba devējiem, pirmkārt, lai pēc iespējas precīzāk spētu noteikt darbaspēka pieprasījumu darba tirgū un otrkārt, nodrošinot individuālu pieeju, palīdzēt apmācīt darba devējiem nepieciešamos speciālistus. Mēs esam gandarīti par līdzšinējo veiksmīgo sadarbību un aicinām darba devējus vēl aktīvāk izmantot Nodarbinātības aģentūras iespējas sev vajadzīgo darbinieku apmācībā,” norāda NVA direktore Baiba Paševica.

Darba tirgū aktuālo profesiju un pamata prasmju sarakstu NVA profesionālās un neformālās apmācības organizēšanai apstiprina Labklājības ministrijas ekspertu komisija, balstoties uz darba devēju aptaujas rezultātiem par darba tirgū pieprasītākajām profesijām. Lai noteiktu apmācību jomas 2010.gadam, tika veikta profesiju pieprasījuma un piedāvājuma analīze, veicot brīvo darba vietu analīzi valstī, izvērtējot nozaru attīstības tendences, nosakot to prognozējamo ieguldījumu nodarbinātības attīstībā, izvērtējot darbā iekārtošanās firmu un interneta portālu, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras prognozes par īstermiņa pieprasījumu, analizējot NVA statistikas datus, Ekonomikas ministrijas vidējā termiņa pieprasījuma prognozes, ārējo ekspertu prognozes un bezdarbnieku skaitu un profilu profesiju sadalījumā.

NVA direktore Baiba Paševica: „Darba tirgus patlaban pieprasa kompetentus darbiniekus, gatavus vienlaicīgi veikt vairāku amatu pienākumus, tāpēc  papildus profesijai darbiniekam būtu jāpārvalda arī citas prasmes. Mēs to ņemam vērā, tāpēc apmācību programmas orientējam arī uz prasmju un kompetenču apguvi, kas nepieciešamas ikdienas darba veikšanai – kompetences biznesa attīstībai, nevalstisko organizāciju izveides un vadīšanas prasmes, informācijas organizēšanas, analizēšanas prasmes, labas latviešu valodas un svešvalodu zināšanas, datorprogrammu pārzināšana, sociālās tīklošanas, projektu pieteikumu sagatavošanas un vadīšanas, kā arī citas prasmes, kas var palīdzēt darba atrašanā un kuras apgūt piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra.
Savukārt no bezdarbnieku puses profesionālās apmācības un neformālās izglītības programmas vienmēr bijušas ļoti pieprasītas. Tomēr, kas īpaši svarīgi – ka spējam noturēt salīdzinoši augstu darbā iekārtojušos bezdarbnieku skaitu pēc mācību pabeigšanas pat šajos nelabvēlīgajos ekonomikas apstākļos. Šobrīd tie ir gandrīz 20 % no profesionālās un neformālās apmācības beidzējiem, kas spēj iegūt darbu 6 mēnešu laikā. Turklāt daudziem bezdarbniekiem un, it īpaši jauniešiem, kuriem nav profesijas, NVA piedāvātā profesionālā apmācība ir praktiski vienīgā iespēja salīdzinoši īsā laika periodā  bez maksas iegūt arodu.”

 
Uzziņai:
Plašāka informācija par apmācības iespējām bezdarbniekiem, darba meklētājiem un nodarbinātajiem pieejama NVA mājas lapas sadaļā „Bezdarbniekiem un darba meklētājiem -> Apmācības iespējas bezdarbniekiem” un 28 NVA filiālēs visā Latvijā.    

NVA pakalpojumu skaidrojums
  • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi ir vērsti uz bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspējas veicināšanu darba tirgū. Tie ietver individuālas konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamata prasmju un iemaņu apguvei.
  • Neformālās izglītības ieguve jeb īsie kursi ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamata prasmju kopumu, piemēram, valodu zināšanas, datorzinības, projektu vadības prasmes u.c.
  • Bezdarbnieku apmācība, pārkvalifikācija vai kvalifikācijas paaugstināšana - ja iegūtā profesionālā kvalifikācija vai profesionālā pieredze nav pieprasīta darba tirgū, ja ir zaudētas profesionālās prasmes vai nav iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, bezdarbnieku iesaista profesionālajā apmācībā.
  • Praktiskā apmācība ir bezdarbnieka praktiska apmācība pie darba devēja, lai sagatavotu darba devējam nepieciešamo speciālistu, ja darbībai noteiktajā profesijā nav nepieciešams valsts atzīts izglītības dokuments vai ja bezdarbnieks ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju, bet ir zaudējis darba iemaņas un profesionālās prasmes.
  • Profesionālās augstākās izglītības ieguve bezdarbniekiem ar kuponu sistēmu - dod iespēju bezdarbniekiem ar augstāko vai nepabeigtu augstāko izglītību pabeigt augstskolu vai pārkvalificēties citās profesionālās augstākās izglītības programmās.
  • Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām – dod iespēju strādājošajiem (izņemot valsts civildienesta ierēdņus) ar kuponu sistēmu papildināt zināšanas profesionālās un neformālās izglītības programmās.