ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
01.04.2020


Dalībai NVA mūžizglītības pasākumos jau ir reģistrējušās 1794 nodarbinātās personas

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētajos Mūžizglītības pasākumos nodarbinātām personām jau ir reģistrējušies 1794 pretendenti, un izsniegts 671 kupons apmācībām. Tie pasākumu dalībnieki, kuri izvēlējušies apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmas, mācīties var sākt jau no 7.septembra, savukārt tie, kuri izvēlējušies neformālās izglītības programmu apguvi, mācības varēs uzsākt oktobrī.

NVA īstenotais Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” piedāvā nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem iespēju papildināt un attīstīt darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās.
 
Mūžizglītības pasākumu ietvaros dažādas profesionālās pilnveides programmas piedāvā apgūt jau 60 Latvijas izglītības iestādes. (Profesionālās pilnveides programmu un izglītības iestāžu saraksts atrodams NVA mājas lapas www.nva.gov.lv sadaļā „Bezdarbniekiem un darba meklētājiem” -> „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ). Šā gada 6.septembrī noslēdzās iepirkums "Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" ietvaros", kurā piedalījās vairāk nekā 130 izglītības iestādes, un šobrīd notiek pretendentu vērtēšana. Jāuzsver, ka iepirkumi profesionālās un neformālās izglītības programmu īstenošanai notiks regulāri. Tādējādi tās izglītības iestādes, kas nav piedalījušās pirmajos iepirkumos, varēs to darīt nākamajos, piemēram, septembra otrajā pusē.

Mūžizglītības pasākumos tiek atbalstīta iesaiste tādās profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās, kuras īsteno Latvijas Republikā reģistrētas izglītības iestādes. Pēc profesionālās pilnveides programmas apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās izglītības ieguvi, savukārt pēc neformālās izglītības programmas apguves tiek izsniegts iegūto zināšanu apliecinošs dokuments.

NVA atgādina, ka dalībai mūžizglītības pasākumos var pieteikties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošu), kura atbilst šādiem nosacījumiem:

  •    ir vecumā no 25 gadiem;
  •    atrodas darba tiesiskajās attiecībās vai ir pašnodarbināta persona;
  •    pēdējā formālā vai neformālā izglītība ir iegūta vismaz pirms gada vai agrāk;
  •    pēc reģistrācijas NVA filiālē ir saņemts karjeras konsultanta atzinums par nepieciešamību iesaistīties konkrētās izglītības programmas apguvē.

 

Jānorāda, ka šīs mērķgrupas nodrošina pašas līdzmaksājumu 10% apmērā no NVA izsniegtā mūžizglītības kupona vērtības. Mūžizglītības kupona maksimālā vērtība šīm personām nepārsniedz 225 latus.

NVA izsniedz mūžizglītības kuponu pilnā apmērā līdz 250 latiem
, ja persona atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  •    ir noteikta invaliditāte;
  •    ir atzīta par trūcīgu;
  •    līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (izņemot gadījumu, ja persona vecuma pensiju saņem priekšlaicīgi);
  •    ir divi vai vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem;

 
Ja izvēlētās izglītības programmas izmaksas pārsniedz noteikto atbalsta apmēru, izmaksu starpība personai jāsedz pašai.

Izglītības programmu, kurā nepieciešama apmācība, sadarbībā ar NVA karjeras konsultantu izvēlas pats pasākuma dalībnieks. Lai saņemtu karjeras konsultāciju un mūžizglītības kuponu mācībām izvēlētajā izglītības iestādē, nodarbinātai vai pašnodarbinātai personai, kas atbilst augstāk minētajiem kritērijiem, jāreģistrējas jebkurā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā.

Pasākumā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” līdz 2013.gadam plānots kopumā iesaistīt 20 200 nodarbinātās personas, no tām 2010.g. – 3400.

Detalizētāka informācija pieejama NVA mājas lapas www.nva.gov.lv sadaļā „Bezdarbniekiem un darba meklētājiem” -> „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” vai NVA filiālēs.