ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.06.2020


Konsultatīvās padomes sēdē apspriež NVA darbības rezultātus un plānus

2.februārī notika Labklājības ministrijas (LM) Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) konsultatīvās padomes sēde, kurā tika apspriesti NVA 2008.gada darbības rezultāti un 2009.gada plāni.

NVA direktore B.Paševica Konsultatīvās padomes pārstāvjus informēja par tendencēm nodarbinātības jomā aizvadītajā gada: reģistrētā bezdarba līmenis, kas gada pirmajā pusē pazeminājās, maijā noslīdot līdz 4,8%, otrajā pusgadā sāka pieaugt un 31.decembrī sasniedza 7,0%. Visaugstākais bezdarba līmenis bija reģistrēts Rēzeknes un Ludzas rajonos, 2008.gada 31.decembrī tas bija attiecīgi 17,9% un 14,4%. Taču bezdarba līmenis būtiski palielinās arī tur, kur līdz šim tas bija zems - Dobeles, Kuldīgas un Liepājas rajonos. Viszemākais bezdarba līmenis 2008.gada decembra beigās bija reģistrēts Tukuma rajonā – 4,3%.

Bezdarbam pieaugot, samazinās darba devēju piedāvāto brīvo darba vietu skaits. Ja 2008. gada sākumā NVA bija reģistrētas 17662 aktuālās vakances, tad gada beigās - 3205. Mainījies arī bezdarbnieka vidējais statistiskais portrets. Gandrīz 50% bezdarbnieku ir ar augstāko vai profesionālo izglītību, sāk izlīdzināties sieviešu un vīriešu īpatsvars: NVA bezdarbnieku uzskaitē 2008.gada beigās bija 52% sieviešu un 48% vīriešu.

Aplūkojot NVA darbības rezultātus, B.Paševica informēja, ka 2008.gadā 17338 bezdarbnieki un darba meklētāji tika iesaistīti pasākumos konkurētspējas paaugstināšanai, 6486 – neformālajā apmācībā (mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstoša sistematizēta sociālo un profesionālo pamata prasmju apguve), 2093 bezdarbnieku – profesionālajā apmācībā, 9983 bezdarbnieki strādāja algotos pagaidu darbus, savukārt pasākumu noteiktām personu grupām ietvaros valsts līdzfinansētajās darba vietās tika nodarbināti 1136 bezdarbnieki, „Darba izmēģinājumos” bija iesaistīti 550 bezdarbnieki, NVA īstenotajā jaunajā pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 93, profesionālajā apmācībā pie darba devēja – 78 bezdarbnieki. 2008.gada 12 mēnešos tika sniegtas arī 67939 karjeras konsultācijas. Savukārt 11222 skolēni strādāja algotu darbu vasaras nodarbinātības pasākuma ietvaros.

2008.gadā pastāvīgajā darba iekārtojās 54 215 NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji.

2008.gada otrajā pusē un it īpaši pēdējā ceturksnī samazinājies viesstrādnieku darba izsaukumu skaits – ja 2007.gadā bija apstiprināti 3113 darba izsaukumi viesstrādniekiem no trešajām valstīm, tad 2008.gadā – 2900.

Runājot par NVA 2009.gada darbības plāniem, B.Paševica formulēja NVA prioritātes:
  • nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu, kā arī bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrēšanu un uzskaiti;
  • aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu nodrošināšana pieejamā finansējuma apmērā, kā arī jaunu pasākumu ieviešana;
  • nodrošināt darba tirgus prognozēšanu un monitoringu;
  • nodrošināt Informācijas tehnoloģiju atbalstu Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu sniegšanai, kā arī statistikas informācijas ieguvei.

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos NVA 2009.gadā plāno iesaistīt 25200 bezdarbnieku un darba meklētāju, neformālās izglītības programmu apguvē – 7275, savukārt profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos - 3834 bezdarbniekus. 73% no bezdarbnieku profesionālajai apmācībai nepieciešamajiem līdzekļiem būs no ESF līdzekļiem.

8230 bezdarbniekus plānots nodrošināt ar algotiem pagaidu darbiem, 1525 nodarbināt pasākumos noteiktām personu grupām, 270 bezdarbniekus iesaistīt pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu 2009.gadā paredzēts īstenot sadarbībā ar pašvaldībām, šogad plānotais finansējums ļaus nodarbināt tikai 2500 trīspadsmit un četrpadsmit gadus vecus skolēnus.

Nākamā LM NVA konsultatīvās padomes sēde notiks 19.februārī, lai apspriestu NVA gatavoto darba tirgū pieprasīto profesiju sarakstu, kas tapis, apkopojot darba devēju aptaujas rezultātus.

LM NVA konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija aģentūras darbības jautājumos, kuras galvenais uzdevums ir veicināt valsts politikas īstenošanu, analizēt problēmas un izstrādāt priekšlikumus bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.