ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
01.06.2020


NVA filiāles ziņo par 2005.gada darbības rezultātiem un plāno uzdevumus 2006.gadam.

Beigusies Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu 2005.gada rezultatīvo rādītāju izvērtēšana un nākamā gada uzdevumu un budžeta plānošana. Filiāļu vadītāji un grāmatveži NVA direktoram Ringoldam Beinarovičam un departamentu direktoriem sniedza detalizētu ziņojumu par gada laikā paveikto bezdarba mazināšanā un nodarbinātības veicināšanā savas filiāles pārraudzības teritorijā, kā arī par līdzekļu, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējuma, izmantošanu atbilstoši esošajai nodarbinātības situācijai. Tika analizēti katras filiāles rādītāji visās NVA darbības pozīcijās: darbiekārtošanā, bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībā, subsidēto darba vietu izveidē, skolēnu nodarbinātībā vasaras periodā, algoto pagaidu darbu organizēšanā un citās jomās, pārrunātas būtiskākās nodarbinātības problēmas gan vietējā (republikas nozīmes pilsētu, rajonu un pagastu), gan valsts līmenī, izvirzot stratēģiskus mērķus un darbības uzdevumus nākamajam gadam.

NVA direktors Ringolds Beinarovičs uzsvēra, ka filiāļu darbiniekiem aktīvi jāsadarbojas ar savām pašvaldībām, darba devējiem un mācību iestādēm. Īpaša uzmanība jāpievērš tām profesijām, pēc kurām ir vislielākais darba devēju pieprasījums. Tieši pašvaldību aktīva rīcība un iesaistīšanās NVA piedāvātajos pasākumos un projektos var mazināt ilgstoši nenodarbināto personu inertumu un veicināt vēlāku nokļūšanu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā.

Lielāka uzmanība turpmāk jāpievērš jauniešu – to skaitā jauniešu ar invaliditāti – nepietiekamai izglītībai. Bezdarbnieku ar zemu izglītības līmeni grupā ir 32,8% jauniešu. 2005.gada 30. novembra dati liecina, ka izglītību, kas ir zemāka par pamatizglītību, ir ieguvuši 1515 NVA reģistrēto bezdarbnieku, no viņiem 497 bezdarbnieki ir vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Savukārt pamatizglītību ir ieguvuši 15 442 bezdarbnieki, no kuriem jaunieši – bezdarbnieki ir 3596 jeb 23,3%. NVA direktors un filiāļu vadītāji nolēma, ka jauniešu nodarbinātības problēma ir turpmāk izvirzāma par NVA prioritāti, un šī uzdevuma risināšana uzsākama ar pirmo dienu, kad jaunietis reģistrējas NVA un noslēdz individuālā pasākumu plānojuma līgumu.

2006.gadā vislielākā uzmanība tiks pievērsta bezdarbnieku un darba meklētāju darbā iekārtošanai, gada laikā nodrošinot vismaz 44 tūkstošu bezdarbnieku iesaistīšanu darba tirgū. NVA filiālēm jāpanāk aktīvāka darba devēju līdzdalība bezdarbnieku atlases procesā, kad tiek komplektētas profesionālās apmācības grupas, kā arī eksāmenu kārtošanas laikā apmācības beigās. Daudz uzmanības sadarbībā ar darba devējiem jāpievērš arī pasākumu noteiktām personu grupām jeb subsidēto darba vietu organizēšanai, jo praktiskās darba iemaņas bezdarbnieks vislabāk var apgūt, strādājot reālā darba vidē. Tādējādi darba devējam ir iespēja iesaistīties šajos pasākumos un pašam „izaudzināt” viņa uzņēmumā trūkstošo speciālistu.

NVA uzdevumu izpildei ir noteikti vairāki darbiekārtošanās rādītāji. Tie paredz sadalījumu pa filiālēm, mēnešiem, nosakot vidējo darbā iekārtojamo bezdarbnieku skaitu mēnesī. Šāds dalījums palīdzēs NVA filiālēm sekot kopējo rādītāju izpildei un savlaicīgi reaģēt uz problēmām vietējā darba tirgū, mēģinot rast tām adekvātu risinājumu.
ESF nacionālās programmas „Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanai” ietvaros plānots:

  • Īstenojot ESF projektu „Bezdarbnieku pārkvalifikācija un tālākizglītība”, darbā ir iekārtojami 60% no apmācību pabeigušo bezdarbnieku skaita. 2006.gadā šī projekta ietvaros darbā jāiekārto 3,4 tūkstoši cilvēku.
  • Īstenojot ESF projektu „Apmācību nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām, iekļaujot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju atbalstu invalīdiem”, pastāvīgā darbā ir iekārtojami 40% no bezdarbniekiem, kas piedalījušies šajos pasākumos. 2006.gadā NVA plāno iekārtot darbā 1,2 tūkstošus šīs mērķgrupas bezdarbnieku.
  • Īstenojot ESF projektu „Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai”, darbā iekārtojami vai profesionālajā apmācībā iesaistāmi 35% bezdarbnieku un darba meklētāju. Plānots, ka 2006.gadā šis skaitlis pārsniegs 19,1 tūkstoti bezdarbnieku un darba meklētāju.

NVA plāno, ka 2006.gadā darbā iekārtosies 36,8 tūkstoši bezdarbnieku un darba meklētāju.
Viens no būtiskākajiem NVA organizētajiem pasākumiem, kas palīdz skolu jaunatnei izdarīt pareizu izvēli par nākotnē apgūstamo profesiju, ir skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā. NVA plāno 2006.gada vasaras pasākumā iesaistīt ne mazāk kā 9 tūkstošus skolēnu, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Līdz martam iecerēts veikt pētījumu par mūsu valsts bezdarbnieka psiholoģisko portretu, bet aprīlī sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību rīkot seminārus pašvaldību vadītājiem, lai kopā ar darba devējiem analizētu konkrētās teritorijas bezdarba problēmas. Ik gadu NVA kopā ar pašvaldībām, izvērtējot situāciju katras konkrētas pašvaldības administratīvās teritorijas darba tirgū, izstrādā nodarbinātības veicināšanas plānus. Šobrīd jau ir abpusēji parakstīti nodarbinātības veicināšanas plāni 2006.gadam ar 33 rajonu pašvaldībām un republikas nozīmes pilsētu pašvaldībām. Šo plānu izstrādes un īstenošanas efektivitāte arī tiks pārrunātas semināros.

Sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem, paredzēts publiskot tās amatpersonas, kuras savās teritorijās ignorē jauniešu un pirmspensijas vecuma cilvēku nodarbinātības problēmas. Kā uzsvēra NVA Stratēģiskās plānošanas un analīzes departamenta direktore Grieta Tentere, ja pašvaldības neinteresēs bezdarbnieki, Nodarbinātības valsts aģentūra būs vientuļa savā cīņā ar bezdarbu.

Dainis Jukonis,
NVA sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 7021744; 6114728;
dainis.jukonis@nva.lv