ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.02.2020


NVA informē Nacionālās trīspusējās sadarbības padomi par situāciju nodarbinātības jomā

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Pakalpojumu departamenta direktore Inese Kalvāne 7.janvārī  piedalījās Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē, kurā tika apspriesta arī nodarbinātības situācija valstī un valsts atbalsts darba vietu saglabāšanā.

I.Kalvāne sēdes dalībniekus informēja, ka 2009.gada decembra beigās 179235 iedzīvotāji bija reģistrēti kā bezdarbnieki, tādejādi reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā 2009.gada beigās bija sasniedzis 16%. 2009.gada 11 mēnešos 203 397 cilvēkiem piešķirts bezdarbnieka statuss, savukārt darbā iekārtojušies 37 644. Bezdarba līmeņa pieauguma tendence turpinās, palielinās arī vidējais termiņš, kura laikā bezdarbniekiem izdodas atrast darbu.

58,2% reģistrēto bezdarbnieku bez darba ir līdz 6 mēnešiem, 29,8% - no 6 līdz 12 mēnešiem, 12,1% - nevar atrast darbu ilgāk nekā gadu. 2009.gada decembrī NVA datu bāzē bija reģistrētas tikai 1389 aktuālās vakances. Bezdarbnieku vidū ir liels skaits (36,9%) cilvēku ar profesionālo izglītību, līdz 14,3% pieaudzis to bezdarbnieku īpatsvars, kuriem ir augstākā izglītība.

2009.gadā darba vietu samazinājums visvairāk skāris apstrādes rūpniecības, valsts pārvaldes, veselības un sociālās aprūpes, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, kā arī transporta un uzglabāšanas nozares.

Reaģējot uz ekonomiskās krīzes ietekmēto situāciju darba tirgū, NVA  operatīvi un veiksmīgi uzsāka trīs jaunu Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētu projektu realizāciju, pēc kuriem vērojams milzīgs konkrētu  mērķgrupu pārstāvju pieprasījums:
  • Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība (darba prakitzēšana ar 100 Ls stipendiju) - 2010. gadā plānots nodarbināt 30400 bez iztikas līdzekļiem palikušos bezdarbniekus.
  • Profesionālā apmācība  bezdarba riskam pakļautām personām - līdz 2013.gadam tiek plānots atbalstīt 11 000, t.sk. 2010.gadā – 1 346 bezdarba riskam pakļautos darbiniekus.
  • Pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītābas programmu apguve - 2010. gadā plānots šādas izglītības iespējas piedāvāt 350 bezdarbniekiem ar augstāko izglītību.

2010.gadā tiks uzsākts vēl viens jauns ESF līdzfinansēts projekts – „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”, kurā tiks iesaistīti 3699 nodarbinātie.

2009.gadā NVA īstenoja aktīvo nodarbinātības pasākumu "Atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai". Ja 2008.gadā šajā pasākumā  bija iesaistīti 93 Rīgas un Latgales reģiona bezdarbnieki, tad pērn tajā piedalījās jau 266 bezdarbnieki no visiem Latvijas reģioniem. NVA atbalstu saņems ekspertu atzīto 80 labāko biznesa plānu autori. 2010.gadā tiek plānots komercdarbības un pašnodarbinātības atbalsta pasākumā iesaistīt  250 bezdarbniekus.

Lai veicinātu vienlīdzīgu iespēju radīšanu cilvēkiem, kuriem ir īpaši grūti atrast darbu, NVA īsteno:
  • Pasākumus noteiktām personu grupām (subsidētā nodarbinātība cilvēkiem ar invaliditāti u.c. mērķa grupu bezdarbniekiem). 2010.gadā tiek plānots iesaistīt 335 bezdarbniekus.
  • Kompleksos atbalsta pasākumus. 2010.gadā plānots iesaistīt 3 523 bezdarbniekus.

Lai veicinātu darba tirgus apstākļiem piemēroties spējīga un apmācīta darbaspēka veidošanu, NVA īstenoja un īstenos:
  • Bezdarbnieku profesionālo apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu.
  • Apmācību pie darba devēja (bezdarbnieka praktiska apmācība pie darba devēja).
  • Neformālās izglītības ieguvi (1 – 3 mēneši ilgi kursi darba papildprasmju apguvei).

Pēc NTSP sēdes Latvijas Darba devēju konfederācija paziņoja, ka iesaka valdībai veikt pārdomātas investīcijas prasmju attīstībā, izglītībā un apmācībā, paplašinot un pārskatot NVA pieejamos resursus un īstenojamās aktivitātes, tās paplašinot.

NTSP koordinē un organizē trīspusējo sociālo dialogu starp darba devēju organizācijām, valsts institūcijām un arodbiedrībām, lai saskaņotu šo organizāciju intereses sociālajos un ekonomiskajos jautājumos, tādējādi garantējot sociālo stabilitāti valstī. NTSP un tās apakšpadomes uz paritātes pamatiem veido valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izvirzītie pārstāvji.