ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.06.2020


Aptauja: bezdarbnieki un darba meklētāji rosina stiprināt NVA kapacitāti un palielināt NVA darbinieku skaitu

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) visās 28 reģionālajās filiālēs divu mēnešu garumā veica klientu aptauju, lai izvērtētu bezdarbnieku un darba meklētāju viedokli par NVA darbību un pakalpojumiem. Kopumā darbinieku attieksmi pret klientiem un NVA sniegtos pakalpojumus aptaujātie novērtējuši pozitīvi.

Aptaujas dalībnieki tika aicināti sniegt ierosinājumus un priekšlikumus par NVA sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu. Galvenais ierosinājums klientu apkalpošanas pilnveidei - inspektoru skaita palielināšana pie pirmreizējās reģistrācijas un „dzīvās rindas” principa maiņa pret mūsdienīgu elektronisko numuriņu sistēmu. Viens no galvenajiem ierosinājumiem aģentūras darbinieku konsultāciju pilnveidei ir palielināt aģentūras darbinieku skaitu, lai paaugstinātu individuālo konsultāciju efektivitāti.

71% respondentu augsti novērtē NVA darbinieku prasmi izskaidrot jautājumus par bezdarbnieka un darba meklētāja tiesībām, pienākumiem un NVA pakalpojumiem. Tikai 1% aptaujas dalībnieku minēto prasmi novērtē kā zemu. 69% respondentu kā nozīmīgu (24% no tiem kā ļoti nozīmīgu), 27% kā apmierinošu vērtē NVA darbinieku palīdzību darba meklēšanas procesā, savukārt tikai 4% šo palīdzību uzskata par nepietiekamu.

Respondentiem tika uzdots arī jautājums par to, vai viņus apmierina NVA filiāles atrašanās vieta un pieņemšanas laiki. 94% respondentu pauda apmierinātību ar NVA filiāļu atrašanās vietu un 96% apmierināja NVA pieņemšanas laiki. Iepriekšējā, 2008.gadā veiktajā aptaujā NVA pieņemšanas laiki apmierināja 98% respondentu, savukārt filiāļu atrašanās vietas - 92%.

Viens no aptaujas mērķiem bija noskaidrot NVA pasākumu, iegūtās informācijas, konsultāciju u.c. pakalpojumu praktisko lietderību.

Kā vislietderīgākie NVA pakalpojumi darba meklēšanas procesā tika novērtēti:

 • Informatīvās dienas (86%);
 • Informācija par brīvajām darba vietām (84%);
 • Neformālās izglītības apguve (82%);
 • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (81%);
 • Profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas programmas (80%).

Vērtējot ieguvumu no Aģentūrā saņemtajām konsultācijām, vislielāko atzinumu no respondentu puses ieguva informācija par brīvajām darba vietām un par konkrētiem klientam piemērotiem NVA pakalpojumiem, daudzi aptaujātie ļoti atzinīgi novērtēja NVA sniegto psiholoģisko atbalstu.

Kā visnozīmīgākie informācijas iegūšanas avoti 2009.gadā, tāpat kā 2008. gadā, tika minēti draugi un paziņas, masu mediji, darba devēji un NVA mājas lapa.

Salīdzinājumā ar 2008.gada aptauju, par 13% ir pieaudzis NVA mājas lapas apmeklētāju skaits. 89% respondentu uzskata, ka NVA mājas lapā ievietotā informācija ir viegli atrodama, savukārt 92% aptaujāto šo informāciju vērtē kā viegli uztveramu.  

2009.gada aptaujā tika iekļauts jautājums par respondentu plāniem strādāt ārzemēs. Apkopojot aptaujā iegūtos datus, jāsecina, ka vairāk nekā puse respondentu (56%) darba iespējas ārzemēs nemeklē, tomēr ievērojams respondentu skaits (kopumā – 44%) meklē darbu ārzemēs un plāno pamest Latviju vai jau ir atraduši to ārvalstīs.

Saņemti vairāki ierosinājumi par informatīvo dienu organizēšanu, to skaitā:
 • organizēt informatīvās dienas novados, tuvāk klientu dzīves vietām;
 • rīkot informatīvās dienas gan latviešu, gan krievu valodā;
 • informatīvajās dienās pieaicināt gan VSAA, gan VID pārstāvjus.

Aģentūras sniegto pakalpojumu pilnveidei respondenti ierosināja:
 • piedāvāt vairāk apmācības un iespēju reģistrēties apmācībām elektroniski;
 • vairāk informācijas bezdarbniekiem sniegt e-pastā, lai nav jāmeklē filiālē un jāgaida rindā;
 • palielināt datoru skaitu , kas domāti klientu darbam informācijas ieguvei.


Kopā aptaujāti 6195 NVA klientu. 59% respondentu ir sievietes, 41% - vīrieši. 15% aptaujāto ir vecumā līdz 24 gadiem, 74% - no 24 līdz 54 gadiem un 11% - vecumā no 55 un vairāk gadiem. Visvairāk aptaujāto – 33% - bezdarbnieka statusā atrodas no 3 līdz 6 mēnešiem, 31% - no 6 līdz 12 mēnešiem un 16% ir ilgstošie bezdarbnieki.

Sagatavoja:
Informācijas nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv