ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
01.06.2020


NVA paziņojums, atsaucoties uz publikāciju laikrakstā “Dienas Bizness”

Atsaucoties ar laikraksta „Dienas bizness” 2005. gada 11. novembra publikāciju „Slēptā vervēšana”, kurā, balstoties uz Latvijas uzņēmēju viedokli, Nodarbinātības valsts aģentūrai tiek pārmesta Latvijas darbaspēka “slēptā” vervēšana darbā uz ārzemēm, vēlamies atgādināt, ka Latvijas Republika ir Eiropas Savienības dalībvalsts un Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) kopš 2004.gada 1.maija ir Eiropas nodarbinātības dienestu (European Employment Services; EURES) dalīborganizācija. EURES koordinējošā vienība darbojas Eiropas Komisijas (EK) Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāta ietvaros. EURES uzdevums ir veicināt darbaspēka mobilitāti un piedalīties darbaspēka pieprasījuma piedāvājuma regulēšanas procesos Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Šveices darba tirgū.

EURES (dibināšanas gads 1993.) darbības tiesiskais pamats ir 1968.gada 15.oktobra Eiropas Ekonomikas kopienas (EEK) Padomes regula Nr.1612/68 „Par darba ņēmēju pārvietošanās brīvību Kopienā”, 1993.gada 22.oktobra EK lēmums Nr.93/569 „Par EURES tīkla izveidošanu” un EK 2002.gada 23.decembra lēmums, ar ko īsteno Padomes regulu (EEK) Nr. 1612/68 attiecībā uz darba piedāvājumu un pieprasījumu apkopošanu un apmierināšanu ((Nr.C (2002)5236)). Regulā uzsvērts EEZ darba ņēmēju diskriminācijas aizlieguma princips, – dalībvalsts ievēro vienas un tās pašas priekšrocības attiecībā uz nodarbinātību visu dalībvalstu darba ņēmējiem, kuras noteiktas saviem darba ņēmējiem. Regulā arī noteikts, ka darba ņēmēji, kuri vēlas pārvietoties Kopienas teritorijā, regulāri ir jāinformē par dzīves un darba apstākļiem dalībvalstīs.

2004.gadā NVA EURES konsultanti sniedza 4531 konsultācijas un 2005.gada pirmajos astoņos mēnešos 4033 konsultācijas darba meklētājiem par darba iespējām un dzīves un darba apstākļiem ES/EEZ valstīs. Laikposmā no 2004.gada 1.maija līdz 2005.gada 7.septembrim, izmantojot NVA EURES konsultantu sniegto informāciju, ES/EEZ valstīs iekārtojās darbā 108 darba meklētāji, no kuriem 80% strādāja sešus mēnešu sezonas darbu zivju pārstrādes rūpnīcā Skotijā. Lielākā daļa no minētajiem darba meklētājiem bija palikuši bez darba pēc Latvijas zivju pārstrādes uzņēmumu slēgšanas.

NVA saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 6.panta trešās daļas 15.punktu, kas nosaka, ka NVA piedalās starptautisku sadarbības līgumu projektu un citu sadarbības projektu izstrādē, kā arī šo līgumu un projektu īstenošanā bezdarba samazināšanas un darbaspēka kustības jomā, īsteno vairākus starpvalstu līgumus.
Aģentūra īsteno, piemēram, Sadarbību starp Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Latvijas Republikas valdību par studentu darbu vasaras brīvlaikā Vācijā. Tās ietvaros Vācijā 2004.gadā strādāja 24, bet 2005.gadā – 28 Latvijas augstāko izglītības iestāžu studenti. Darbs studentiem pārsvarā tika piedāvāts viesnīcu un restorānu nozarē uz laiku no viena līdz trim mēnešiem.

Nodarbinātības valsts aģentūras uzdevums ir nodrošināt darba meklētājiem, kuri vēlas doties strādāt uz kādu ES/EEZ valsti, iespējami plašāku informāciju par darba iespējām, darba tirgus situāciju, dzīves un darba apstākļiem, sociālajām garantijām, tiesībām un pienākumiem un citu nepieciešamo informāciju, kas veicina sabiedrības informētību un izglītotību un ir kā garants drošai un pareizai rīcībai, meklējot savu darba vietu darba tirgū.

Aģentūra informāciju masu medijos sniedz, ievērojot ES pamatnostādnes par brīva darbaspēka kustību un mobilitāti Kopienā.

Sabiedrības un uzņēmēju uzmanības krustpunktā beidzot nonākusi kritiskā situācija, kas izveidojusies Latvijas darba tirgū ar pašmāju darbaspēku. Nodarbinātības valsts aģentūrai ir pieredze, kad Latvijas uzņēmumi aktīvi interesējas par lētā darbaspēka ievešanu no Baltkrievijas un Ukrainas. Tomēr, uzzinot, ka minimālā legālā darba alga, kas būs jāmaksā šai personai pirms nodokļu nomaksas ir 212 lati (vidējā darba alga valstī), atsakās no šīs iespējas, uzsverot, ka tā ir pārāk liela alga. Daudzi Latvijas uzņēmēji nav gatavi darbiniekiem maksāt adekvātu darba samaksu un izvairās no legālas nodarbināšanas. Darba devēji Latvijā nav gatavi motivēt savus cilvēkus un radīt viņiem labvēlīgus darba apstākļus Mūsuprāt, tas arī ir galvenais cēlonis, kāpēc mūsu valsts darba ņēmēji meklē legālu darbu citās Eiropas valstīs.

Iveta Daine, NVA sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 7021744; 9466755;

Iveta.Daine@nva.lv