ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.07.2020


NVA izsludina darba devēju pieteikšanos pasākumam „Apmācība pie darba devēja”

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties dalībai pasākumā „Apmācība pie darba devēja”, sazinoties ar NVA filiāli savā administratīvajā teritorijā.

Apmācība pie darba devēja ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas darba devējam pašam ļauj sagatavot vajadzīgo speciālistu, kura profesionālajai darbībai nav nepieciešams valsts atzīts izglītības dokuments vai apmācāmais bezdarbnieks ir zaudējis kādreiz iegūtās darba iemaņas un profesionālas prasmes. Praktiskajā apmācībā iesaistītajiem bezdarbniekiem maksā ikmēneša mācību pabalstu 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Apmācība pie darba devēja ietver darba iemaņu un profesionālo prasmju atjaunošanu, kas ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus, kā arī jaunas profesijas ieguvi, kuras kopējais ilgums nepārsniedz sešus mēnešus. Praktiskās apmācības laikā darba devējs sniedz bezdarbniekiem nepieciešamās pamatzināšanas par veicamajiem darba pienākumiem, prasībām, kā arī nodrošina praktisku atbalstu darba iemaņu un profesionālo prasmju ieguvē, nostiprināšanā vai atjaunošanā atbilstoši apmācības plānam.

Katram praktiskajā apmācībā iesaistītajam bezdarbniekam darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas ir ieguvis izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā tiek veikta bezdarbnieka apmācība. Praktiskajā apmācībā iesaistīto bezdarbnieku darba vadītāju ikmēneša darba alga tiek izmaksāta valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. Darba devējs var piesaistīt praktiskās apmācības īstenošanai arī citus ekspertus un mācībspēkus, kas ieguvuši izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu praktisko pieredzi profesijā, kurā tiek veikta bezdarbnieka apmācība.

Praktisko apmācību pie darba devēja organizē, ja darba devējs uzņemas saistības pēc apmācības beigšanas pieņemt bezdarbnieku darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā ne mazāk kā sešus mēnešus, slēdzot ar NVA divpusēju līgumu par praktiskās apmācības īstenošanu un bezdarbnieka nodarbināšanu. Pasākuma laikā NVA filiāle savā administratīvajā teritorijā pārrauga tā īstenošanas gaitu, kā arī pēc apmācības pabeigšanas bezdarbnieka sešu mēnešu nodarbinātību pie darba devēja.

Detalizētāka informācija un saistošie dokumenti atrodami NVA mājas lapas sadaļā "DARBA DEVĒJIEM --> PRAKTISKĀ APMĀCĪBA (PIE DARBA DEVĒJA).

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv