ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
07.07.2020


Lai izpētītu aktuālo situāciju darba tirgū, NVA veic darba devēju aptauju

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 15.aprīļa līdz 15.maijam rīko kārtējo darba devēju aptauju, lai izzinātu:
  • uzņēmēju plānotās nodarbināto skaita izmaiņas un to iemeslus 2009.gada otrajā pusgadā;
  • darba devēju pieprasītākās profesijas;
  • darba devēju mazāk pieprasītās profesijas;
  • NVA pakalpojumu novērtējumu un darba devēju gatavību iesaistīties NVA aktīvajos nodarbinātības pasākumos.

Aptaujas dalībnieku izlase ir sagatavota sadarbībā ar Centrālās statistikas pārvaldi. Sarakstā iekļauti līdz 2008.gada 1.janvārim dibinātie uzņēmumi, kuros strādā ne mazāk kā 5 darbinieki. Tiek plānots aptaujāt vismaz 2000 darba devējus visā Latvijas teritorijā.

Respondenti tiek aicināti atbildēt uz jautājumiem, piemēram, par šā gada otrajā pusgadā uzņēmumam nepieciešamajiem speciālistiem un to skaitu; par profesijām, kuras skars samazināšana; par profesijām, kurās nodarbināti pirmspensijas vecuma cilvēki, par NVA pakalpojumiem un sadarbību ar aģentūru u.c.

Apkopojot aptaujas rezultātus, tiks izveidots 2009.gada 2.pusgadā darba devēju pieprasīto profesiju saraksts bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas organizēšanai atbilstoši darba tirgus situācijai. Aptaujas dati tiks ņemti vērā arī īstenojot un pilnveidojot NVA aktīvos nodarbinātības pasākumus.

Lai izvērtētu aktuālo situāciju nodarbinātības jomā, operatīvi reaģētu uz pārmaiņām darba tirgū un noskaidrotu pieprasītākās profesijas, kurās ir nepieciešams apmācīt bezdarbniekus, NVA 2 reizes gadā veic darba devēju aptauju. Profesionālās apmācības apgūstamo profesiju saraksts tiek apstiprināts reizi gadā, savukārt , apkopojot otrās aptaujas rezultātus, šis saraksts tiek aktualizēts, atbilstoši reālajai situācijai darba tirgū.

Iepriekšējā darba devēju aptauja notika 2008.gada novembrī un decembrī. Balstoties uz tās rezultātiem un statistikas datiem, tika sagatavota „Darba tirgus attīstības tendenču prognoze 2009.gadam”, kā arī NVA Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībai nepieciešamo profesiju (arī sociālo un profesionālo pamatprasmju) saraksta apstiprināšanas komisija sagatavojusi profesionālajai apmācībai nepieciešamo profesiju sarakstu 2009.gadam ar 102 profesijām, no kurām profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas ietvaros NVA piedāvā 54 dažādas izglītības programmas, tās īsteno 30 izglītības iestādes visā Latvijas teritorijā.

„Darba tirgus attīstības tendenču prognoze 2009.gadam” atrodama NVA mājas lapas sadaļā „PAR MUMS => Pētījumi” .


Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv