ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
30.05.2020


NVA uzsākusi ESF 2007. - 2013. gada līdzekļu apguvi

Nodarbinātības valsts aģentūra kā sadarbības iestāde uzsākusi 2007.-2013.gada Eiropas Sociālā fonda līdzekļu apguvi. Laika posmā no 2008.gada 9.jūnija līdz 2008.gada 12.septembrim darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros noslēgtas 6 vienošanās par Ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu īstenošanu:
  • „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā”;
  • „Pasākumi noteiktām personu grupām”;
  • „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”;
  • „Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana”,
  • „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” – 2 projekta īstenotāji.

Projektos veicamās aktivitātes aptver profesionālo apmācību, neformālo izglītošanu pamatprasmju apguvei, darba un sociālo prasmju apguves iespējas sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, darba drošības likumdošanas sakārtošanu un praktisku pielietošanu, sabiedrības informēšanas pasākumus par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumiem, darba tirgus institūciju pakalpojumu uzlabošanu.

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekti, kurus īstenos Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts darba inspekcija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija ir nozīmīgs atbalsts Latvijas labklājības nozares politikas īstenošanai, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas veicināšanai.

2007. - 2013.gada periodā Nodarbinātības valsts aģentūra kā sadarbības iestāde, pārraudzīs 15 aktivitāšu īstenošanu nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā.

Sagatavoja:
Eiropas Sociālā fonda departamenta
Attīstības nodaļa
Tālr.: 67072007
Guna.Gotlaufa@nva.gov.lv