ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
07.07.2020


Darba devēji aktīvi pieteicās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajam pasākumam „Darba izmēģinājumi”

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) nodarbinātības pasākumam „Darba izmēģinājumi” īstenošanai pieteikušies 268 darba devēji visā Latvijā, kas bezdarbniekiem vēlas piedāvāt izmēģināt savas profesionālās intereses un dotības 633 darba vietās. Tuvākajā laikā īpaši izveidota komisija izvērtēs visu pieteicēju pārstāvēto uzņēmumu un iesniegto dokumentu atbilstību pasākuma „Darba izmēģinājumi” noteikumiem, lai bezdarbnieki pēc iespējas ātrāk varētu sākt strādāt pie konkrēta darba devēja.

Visaktīvāk NVA organizēto pasākumu atbalsta darba devēji Latgales reģionā. Tā Krāslavas filiālē iesniegti 27 darba devēju pieteikumi, piedāvājot 122 darba vietas 50 dažādās profesijās. Savukārt Rēzeknes filiālē saņemti 26 darba devēju pieteikumi, kuri iecerējuši nodrošināt 73 darba vietas 31 profesijā. Arī Gulbenes pusē „Darba izmēģinājumus” savos uzņēmumos vēlas īstenot 16 darba devēji, kuri pieteikuši 23 darba vietas. Savukārt Kurzemē aktīvākie darba devēji ir Liepājas un Kuldīgas pusē, kur katrā no NVA filiālēm pasākumam ‘Darba izmēģinājumi” pieteikušies 19 darba devēji. Mazāk aktīvi pasākumā „Darba izmēģinājumi” iesaistījušies Rīgas (8), Jūrmalas (4) Ogres (3) un Valkas (3) darba devēji.

Pasākuma ietvaros bezdarbniekiem tiks dota iespēja izmēģināt savas profesionālās intereses un dotības, strādājot pie viena vai vairākiem darba devējiem vienā, divās vai trijās profesijās – katrā ne mazāk kā vienu mēnesi. Tādejādi bezdarbnieki praktiskā veidā varētu noteikt savu profesionālo piemērotību un izvēlēties apgūšanai sev visvairāk piemērotu profesiju, kā arī lai iegūtu prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas iekārtošanai pastāvīgā darbā. Viena bezdarbnieka iesaistīšanās pasākumā ilgst līdz 3 mēnešiem viena gada laikā.

Kā jau NVA informēja, no 2008. gada 8. aprīļa līdz 22. aprīlim darba devēji tika aicināti NVA filiālēs pieteikties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) aktīvā nodarbinātības pasākuma „Darba izmēģinājumi” īstenošanai.

Uz šo brīdi darba devēji visvairāk piedāvā iespējas praktizēties pakalpojumu jomā, ēdināšanā un pārtikas rūpniecībā; lauksaimniecībā, mežniecībā, rūpniecībā un būvniecībā.

Pasākumā tiks iesaistīti bezdarbnieki, kuri būs saņēmuši NVA karjeras konsultācijas par piemērotāko profesionālo ievirzi un atbilstošākajiem profesionālās darbības virzieniem un/vai būs apguvuši neformālās izglītības programmu kādā profesionālās darbības virzienā.

Lai nodrošinātu katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam individuālu nepieciešamo darba prasmju un iemaņu praktisku noteikšanu, darba devējs norīkos darba vadītāju, kurš ir ieguvis atbilstošu profesionālo izglītību un/vai kura darba pieredze profesijā ir ne mazāka kā divi gadi. Pie viena darba vadītāja varēs organizēt darbu diviem bezdarbniekiem.

Darba devēji, kuri piedalīsies pasākumā „Darba izmēģinājumi”, piedāvājot darba vietas un noslēdzot darba līgumu ar NVA norīkotu bezdarbnieku uz norīkojumā norādīto laiku, saņems:
• ikmēneša dotāciju bezdarbnieka darba samaksai valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā;
• ikmēneša dotāciju samaksai darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, ja darba vadītājs veic piesaistītā bezdarbnieka apmācību katru darba dienu;
• kompensāciju līdz Ls 15 izdevumu segšanai par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudes veikšanu pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem.