ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.01.2020


Valdība apstiprina noteikumus par aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanu

Šodien Ministru kabinets apstiprināja noteikumus "Aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtība un pasākumu realizētāju izvēles principi", kas nosaka Nodarbinātības valsts aģentūras īstenojamo nodarbinātības pasākumu organizēšanas un finansēšanas, kā arī šo pasākumu realizētāju izvēles kārtību.

Noteikumi paredz vairāku jaunu preventīvo bezdarba mazināšanas un aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanu ne tikai bezdarbniekiem, bet arī bezdarba riskam pakļautajiem cilvēkiem, lai viņi paliktu darba tirgū. Viens no šādiem pasākumiem – Apmācība pie darba devēja jeb praktiskā apmācība. Bezdarbnieks, mācoties pie darba devēja, varēs atjaunot savas profesionālās iemaņas un prasmes vai iegūt jaunu profesiju, ja darbībai noteiktajā profesijā nav nepieciešams valsts atzīts izglītības dokuments vai bezdarbnieks zaudējis darba iemaņas un prasmes agrāk apgūtajā profesionālajā kvalifikācijā.

Pasākums „Darba izmēģinājumi” ļaus bezdarbniekiem laikposmā līdz trīs mēnešiem izmēģināt sevi vairākās profesijās, lai praktiskā darbā noteiktu sev piemērotāko profesiju un atbilstošāku darbu. Gada laikā pasākuma dalībniekiem būs iespēja izmēģināt sevi 3 profesijās. Darba izmēģinājumos tiks iesaistīti tie bezdarbnieki, kuri saņēmuši karjeras konsultanta atzinumu par viņiem atbilstošāko profesionālo ievirzi un darbības veidiem, kā arī apguvuši noteiktās darbības virziena neformālās (modulārās) izglītības programmu.


Kompleksie atbalsta pasākumi, savukārt, veicinās sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku (cilvēku ar invaliditāti, zemu izglītības līmeni, atkarības problēmām) iekļaušanos darba tirgū. Kompleksie atbalsta pasākumi ietvers bezdarbnieka sociālās situācijas un individuālo vajadzību novērtējumu, ņemot vērā veselības stāvokli, profesionālo un fizisko spēju, profesionālo piemērotību, psiholoģiskās īpatnības utt. Pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām tiks piedāvātas speciālistu (psihologa, psihiatra, psihoterapeita vai narkologa u.c.) pakalpojumi personības problēmu risināšanai. Tiks organizēti pasākumi sociālās funkcionēšanas uzlabošanai, cilvēkiem ar atkarībām notiks grupu nodarbības atkarības pārvarēšanai un motivācijas stiprināšanai. Ja konkrētā bezdarbnieka dalība sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanas pasākumos būs devusi pozitīvus rezultātus, viņš tiks iesaistīts pasākumos darba spēju atjaunošanai, uzlabošanai un darba prasmju nostiprināšanai.


MK apstiprinātie noteikumi paredz arī konsultatīvos un finanšu atbalsta pasākumus komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Šie pasākumi domāti bezdarbniekiem, kuri ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības biznesa vadības vai citā tai pielīdzināmā jomā; bezdarbnieku profesionālās apmācības ietvaros apguvuši izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības jomā; ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību un konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros apguvuši neformālās izglītības programmas ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā.


Lai, savlaicīgi reaģējot uz darba tirgus pieprasījumu un komersantu vajadzībām, nodarbinātie un pašnodarbinātie cilvēki uzlabotu jau esošās vai apgūtu jaunas profesionālās iemaņas, tādejādi mazinot bezdarba risku, NVA organizēs Komersantu nodarbināto personu un pašnodarbināto kvalifikācijas paaugstināšanu, pārkvalifikāciju un tālākizglītību. Tiks apmācīti tie nodarbinātie vai pašnodarbinātie, kuriem ir darba tirgus prasībām nepietiekošs, neatbilstošs profesionālās izglītības vai darba iemaņu līmenis, kas neatbilst darba pienākumu veikšanas prasībām noteiktajā profesijā vai saimnieciskās darbības jomā.


MK noteikumi paredz arī Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanu – pasākumu kopumu gadījumā, ja darbinieks izvēlas darba vietu ārpus savas deklarētās dzīves vietas administratīvās teritorijas. Mobilitātes atbalsta pasākumos tiks iesaistīti cilvēki, kuru darba alga pārbaudes termiņā laikā ir mazāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru un attālums no deklarētās dzīves vietas līdz darba vietai pārsniedz Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteikto darba vietas sasniedzamību.


Nodarbinātības valsts aģentūra turpinās organizēt algotus pagaidu darbus, ilgstošos bezdarbniekus nodarbinot valsts līdzfinansētajos nekvalificētajos vai mazkvalificētajos darbos. Tiks realizēti arī pasākumi noteiktām personu grupām, kas palīdzēs mērķgrupu bezdarbniekiem iekļauties darba tirgū. Bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai NVA sniegs finansiālu atbalstu gan bezdarbnieka ar invaliditāti algai, gan darba vadītāju, surdotulka, pavadoņu, ergoterapeitu un citu speciālistu darba apmaksai, gan ergoterapeita ieteiktai darba vietas pielāgošanai.


Turpināsies bezdarbnieku profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaaugstināšana un bezdarbnieku un darba meklētāju neformālā izglītošana. Jāuzsver, ka bezdarbnieku apmācība tiek organizēta, ņemot vērā reģistrēto vakanču skaitu noteiktajās profesijās (pieprasījumu darba tirgū) un darba tirgus īstermiņa prognožu rezultātus. Iesaistot bezdarbniekus un darba meklētājus apmācībā, ar katru no viņiem tiks noslēgts līgums, kas noteiks apmācības noteikumus un laiku, savstarpējos pienākumus un tiesības apmācības gaitā. Organizējot profesionālo apmācību pēc darba devēja pieprasījuma, bezdarbnieku atlasē piedalīsies darba devēji vai viņu pilnvarotie pārstāvji. Tiks organizēti arī ļoti pieprasītie Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi. Savukārt vasaras periodā notiks Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.


Plašāka informācija:


Dace Zvaigzne
NVA Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības departamenta
Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja
Tālr. 67021832
Dace.Zvaigzne@nva.gov.lv

NVA Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības departamenta
Mārketinga un starptautisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744; 26114728;
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv