ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
22.01.2020


541 pašvaldībai izstrādāti nodarbinātības veicināšanas pasākumu plāni 2008. gadam

Jau 12 gadus Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles, sadarbojoties ar Latvijas pašvaldībām, izstrādā nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānus konkrētām administratīvajām teritorijām. Izvērtējot katras pašvaldības situāciju nodarbinātības jomā un ņemot vērā vietējo specifiku, iespējas un vajadzības, tiek īstenoti dažādi nodarbinātību veicinošie pasākumi – algoti pagaidu darbi, bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība, darba prasmju apguve, skolēnu darbs vasarā, bezdarbnieku apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana, bezdarbnieku praktiskā apmācība pie darba devēja, darba meklētājiem piedāvātā neformālās izglītības programmu apguve (modulārā apmācība).

2008.gadam Nodarbinātības valsts aģentūra un Latvijas pašvaldības izstrādāja 541 nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu: 508 pilsētām, pagastiem un novadiem, 7 republikas nozīmes pilsētām un 26 rajoniem. Pašvaldību nodarbinātības veicināšanas šā gada pasākumu plānu izstrādē neiesaistījās 11 pašvaldības – Aizkraukles rajona Aiviekstes un Sērenes pagasti, Bauskas rajona Stelpes pagasts, Jelgavas rajona Vircavas pagasts, Liepājas rajona Sakas novads, Embūtes, Gaviezes, Lažas un Vecpils pagasti, Ogres rajona Lielvārdes novads un Krapes pagasts.

Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu galvenie mērķi ir:
  • nodarbinātības veicināšana;
  • cilvēkresursu attīstības sekmēšana;
  • jaunu darba vietu izveidošana;
  • sadarbības ar darba devējiem un sociālajiem partneriem stiprināšana;
  • ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana;
  • nodarbināto ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita palielināšana, radot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstīšanai.
  • Galvenās atbalstāmās mērķgrupas: jaunieši, ilgstošie bezdarbnieki, sievietes (īpaši pēc bērna kopšanas atvaļinājuma), personas ar invaliditāti, kā arī citi sociālās atstumtības riska grupas bezdarbnieki.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, 2008. gadā pašvaldībām, plānojot nodarbinātības veicināšanas pasākumus savās administratīvajās teritorijās un norādot tos nodarbinātības veicināšanas plānos, būs iespēja pretendēt uz Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļiem. Kopumā laikā no 2008. līdz 2013.gadam plānots finansiāli atbalstīt līdz 200 nodarbinātības iniciatīvām Latvijas pilsētās un pagastos.

Uz ESF līdzekļiem pašvaldības varēs pieteikties NVA izsludinātā atklātā konkursā. Pēc nodarbinātības aktivitāšu izvērtēšanas, labākie projekti saņems līdzfinansējumu vidēji 24 tūkstošu latu apmērā līdz administratīvi teritoriālās reformas noslēgumam. Savukārt pēc administratīvi teritoriālās reformas, kad pašvaldību skaits samazināsies, bet pašvaldības teritorija un iedzīvotāju skaits kļūs lielāks, labākie projekti saņems līdzfinansējumu vidēji 115 tūkstošu latu apmērā. Minētie līdzekļi paredzēti, piemēram, projektu aktivitātēs iesaistīto bezdarbnieku darba samaksai, transporta pakalpojumiem, aukļu dienestu izveidei un citām aktivitātēm, atkarībā no konkrētās pašvaldības situācijas un risināmajām problēmām bezdarba mazināšanā.
Projektu konkursus paredzēts uzsākt 2008.gada otrajā pusē.


NVA Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības departamenta
Mārketinga un starptautisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744; 67021838; 26114728
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv