JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 
Izpētiet profesijas!

 

Ja esat zaudējis darbu vai vēlaties mainīt profesiju, pirms pieņemat izšķirošo lēmumu, izpētiet profesiju aprakstus, kas atbilst Jūsu interesēm. Katrai profesijai ir raksturīgi konkrēti darba uzdevumi, kas veido darba ikdienu un vienlaikus ietekmē arī darbinieku dzīvesveidu.

 

Lai orientēšanās aprakstos būtu ērtāka, informācija tajos ir tematiski strukturēta, akcentējot Jūsu uzmanību uz pamatjautājumiem: darba saturs, apstākļi, darba iespējas, nepieciešamā izglītība. Sadaļā „Ko tu vari darīt jau šodien?” sniegtas rekomendācijas cilvēkiem, kuri vēlas pārkvalificēties, specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā.

 

Ja Jūs vēlaties pārkvalificēties, Prasmju noteikšanas lapas profesiju aprakstu beigās palīdzēs Jums noteikt izvēlētās profesijas piemērotību. Šeit ir norādītas intereses, personības īpašības un prasmes, kuras ir svarīgas dotajā profesijā. Iesakām šo lapu aizpildīt pēc tam, kad esat iepazinušies ar profesijas aprakstu.

 

Pētot profesijas, Jūs ieraudzīsiet, ka dažas no tām (medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris, karjeras konsultants, biofiziķis, bioķīmiķis u.c.) pieprasa no darbiniekiem plašas zināšanas, saistītas ar dažādām profesionālās darbības jomām. Tās ir starpnozaru profesijas. Vajadzība pēc tām radusies tāpēc, ka darba tirgū aug nepieciešamība pēc speciālistiem, kas orientētos vairākās nozarēs un spētu veidot sadarbības tiltus starp pilnīgi atšķirīgām darbības jomām, piemēram, medicīnu un inženierzinātni, jurisprudenci un lingvistiku utt.

 

Starpnozaru profesijas pēc speciālistu prognozēm ir ļoti perspektīvas, jo veicina sadarbību starp dažādu jomu pārstāvjiem un paplašina darbinieka konkurētspēju darba tirgū.

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv