Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Par grozījumiem darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas dokumentos
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Licences saņemšanas kārtība

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - Aģentūra) informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumu Nr.458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 2.punktu, komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus, ja ir saņēmis Aģentūras izsniegtu licenci. Licencē norāda valsti vai valstis un darbiekārtošanas pakalpojumu veidu vai veidus, kuros komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus. Licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku.

 

Lai saņemtu licenci, komersantam, jāatbilst šādām prasībām:

 

 • ir reģistrējies komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • komersantam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
 • pēdējā gada laikā komersanta darbībā nav konstatēti administratīvie pārkāpumi darba tiesību, darba aizsardzības, patērētāju tiesību aizsardzības un negodīgas komercprakses jomā (izņemot pārkāpumus, par kuriem piemērots administratīvais sods – brīdinājums);
 • nav pasludināta komersanta maksātnespēja, tas neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
 • komersanta pārvaldes institūciju locekļi nav sodīti par Krimināllikumā paredzētu tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret personas dzīvību, veselību, pamattiesībām un pamatbrīvībām, brīvību, godu un cieņu, tikumību un dzimumneaizskaramību, īpašumu un noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā vai sodāmība par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem ir noņemta vai dzēsta;
 • komersanta pārvaldes institūciju locekļi nav bijuši tāda komersanta pārvaldes institūciju locekļi, kuram iepriekš anulēta licence, pamatojoties uz Noteikumu 38.2., 38.3., 38.4., 38.5. apakšpunktu, vai ir pagājis gads kopš licences anulēšanas, pamatojoties uz Noteikumu 38.2., 38.3., 38.4., 38.5. apakšpunktu;
 • komersantam iepriekš nav anulēta licence, pamatojoties uz Noteikumu 38.2., 38.3., 38.4., 38.5. apakšpunktu, vai ir pagājis gads kopš licences anulēšanas, pamatojoties uz Noteikumu 38.2., 38.3., 38.4., 38.5. apakšpunktu.

 

 

Lai saņemtu licenci, komersantam pa pastu, elektroniski ar drošu e- parakstu parakstītu vai personīgi jāiesniedz Aģentūrā šādi dokumenti:
 • iesniegums licences saņemšanai , norādot licences saņemšanas veidu;
 • pretendenta izstrādātu darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtību, ja komersants sniedz pakalpojumus darba devējiem potenciālo darbinieku atlasei un darba meklētājam netiek noteikta Noteikumu 26.punktā paredzētā maksa par nepieciešamajiem izdevumiem darbiekārtošanas pakalpojumu saņemšanai;
 • parauglīgumu , ko noslēdz starp pretendentu un darba meklētāju par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, ja komersants sniedz kādu no starpniecības pakalpojumiem darbiekārtošanā;
 • darba līguma projektu, ja komersants sniedz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumus (darba līguma paraugu) ;
 • parauglīgums, ko noslēdz starp pretendentu un darba devēju par sadarbību darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā, ja darbiekārtošanas pakalpojums saistīts ar tiešu darba meklētāja iekārtošanu darbā pie darba devēja;
 • sadarbības līguma kopiju ar partneri vai līguma projektu;
 • ja darbiekārtošanas pakalpojumus paredzēts sniegt sadarbībā ar ārvalsts partneri, pretendentam papildus jāiesniedz normatīvajos aktos par dokumentu izstrā­dāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecināta kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegta dokumenta kopija, kas apliecina, ka ārvalsts partneris ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus attiecīgajā valstī.


Iesniegumu licences saņemšanai Aģentūra izskata mēneša laikā no saņemšanas dienas. Lēmumu par licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt licenci, ja nav ievērotas Noteikumos noteiktās prasības, Aģentūra pieņem Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Ja objektīvu iemeslu noteikto termiņu nav iespējams ievērot, Aģentūra to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam.

Pamatojoties uz lēmumu par licences izsniegšanu, Aģentūra izsniedz pretendentam licenci atbilstoši Noteikumu pielikumā noteiktajam paraugam, ievērojot iesniegumā norādīto licences saņemšanas veidu.

 

Licences izsniegšana:

 1.  Komersants, lai saņemtu licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai, maksā valsts nodevu EUR 142,29 apmērā pirms iesnieguma licences saņemšanai iesniegšanas Aģentūrā.
 2. Aģentūra, pamatojoties uz licences saņēmēja iesniegumu, licenci izsniedz atkārtoti, ja mainījusies licences saņēmēja firma, juridiskā vai darbības vietas adrese vai nepieciešams papildināt vai svītrot licencē ietverto valstu vai darbiekārtošanas pakalpojumu veidu uzskaitījumu. Ja licence ir nozaudēta vai sabojāta, Aģentūra izsniedz licences dublikātu. Saņemot licenci atkārtoti vai tās dublikātu, licences saņēmējs tā rīcībā esošo iepriekš izsniegto licenci nodod Aģentūrā. Šādā gadījumā valsts nodevu par atkārtotas licences saņemšanu komersants maksā EUR 14,23.

 

Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.


Rekvizīti valsts nodevas par licences saņemšanu samaksai:


Valsts kase
Reģ.Nr. 90000050138
BIC kods TRELLV22
Konts (IBAN)
LV36TREL1060180921900

Valsts nodeva par licences izsniegšanu EUR 142,29

 

Papildu informācija:

Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskā departamenta kontakti - Rīga, K.Valdemāra iela 38 k-1, 528a. kabinets. Zvanot uz tālruņa numuru 67021836 vai sūtot e-pastu uz

Aplūkot e-pastu
var saņemt vispārīgu informāciju par darbiekārtošanās pakalpojumu sniedzēju licencēšanu.

 

Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskā departamenta juriskonsultu konsultācijas pēc iepriekšēja pieraksta:

- pirmdienās - no plkst. 14.00 - 17.00
- trešdienās - no plkst. 9.00 - 12.00

 

Ņemot vērā Aģentūras caurlaižu sistēmu, ierodoties Nodarbinātības valsts aģentūrā, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība.

 

Ierodoties Aģentūrā saņemt licenci, komersanta pārstāvim līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība un, nepieciešamības gadījumā, pilnvara. Pēc licences saņemšanas tiek veikts ieraksts Aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā „Komersanti, kas saņēmuši licenci NVA darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanai”.


25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv