Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Par grozījumiem darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas dokumentos
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Licences saņēmējam ir pienākums:

 

 • rakstiski slēgt līgumus ar darba devēju, citu sadarbības partneri un darba meklētāju par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu vai, ja līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ar darba meklētāju nav paredzēts slēgt, iepazīstināt darba meklētāju ar darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas kārtību un nodrošināt, lai līgumi un pakalpojuma sniegšana atbilstu Latvijas un attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā ievērot Darba likumā noteiktās prasības attiecībā uz atšķirīgas attieksmes aizlieguma un vienlīdzīgu tiesību principa ievērošanu, kā arī noteikumus, kas regulē darba tiesisko attiecību nodibināšanu;
 • rakstiski iepazīstināt darba meklētājus ar noteikumiem, kas noteikti ar darba devējiem un citiem sadarbības partneriem noslēgtajos līgumos, un sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus atbilstoši šiem līgumiem, izņemot līgumus, kas noslēgti ar darba devējiem potenciālo darbinieku atlasei darbam Latvijā (turpmāk – personāla atlase Latvijā);
 • rakstiski informēt darba meklētāju par dokumentiem, kas nepieciešami darba tiesisko attiecību uzsākšanai attiecīgajā valstī, un kārtību, kādā šīs darba tiesiskās attiecības tiek nodibinātas, rakstiski iepazīstināt darba meklētāju ar darba līgumu vai citu līgumu, ar kuru saskaņā paredzēts personu nodarbināt, kā arī ar pamatnoteikumiem un to atbilstību Latvijas vai attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, izņemot personāla atlasi Latvijā;
 • pirms darba meklētāja nosūtīšanas pie darba devēja rakstiski informēt darba meklētāju par konkrēto darba piedāvājumu, norādot darba devēja nosaukumu, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, darba uzsākšanas laiku, darbinieka profesiju (arodu, amatu) un vispārīgu darba raksturojumu, darba samaksas apmēru pirms un pēc nodokļu samaksas, darba vietu, darba laiku un līguma izbeigšanas noteikumus;
 • attiecībā uz veicamo darbu un darba samaksu nodrošināt darba meklētājam darba attiecību nodibināšanu atbilstoši noteikumiem, kas nav sliktāki par darba piedāvājumā norādītajiem. Ja darbiekārtošanas pakalpojumus paredzēts sniegt ārvalstī, nodrošināt, ka darba meklētājam, nodibinot darba attiecības, darba samaksa mēnesī nav mazāka par attiecīgās valsts normatīvajos aktos vai darba koplīgumos noteikto minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros;
 • pēc darba meklētāja pieprasījuma nodrošināt, lai darba meklētājam izsniedzamie dokumenti būtu pieejami latviešu valodā;
 • reģistrēt un izskatīt sūdzības par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, un atbildēt uz tām;
 • līdz nākamā pusgada pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam iesniegt aģentūrā pārskatu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu iepriekšējā pusgadā;
 • 10 darbdienu laikā rakstiski paziņot aģentūrai par izmaiņām iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos norādītajās ziņās un par katru jaunu ar sadarbības partneri noslēgtu līgumu vai izmaiņām esošajos sadarbības līgumos un iesniegt aģentūrā izmaiņas apliecinošos dokumentus (dokumentu kopijas) un noslēgto sadarbības līgumu vai to grozījumu kopijas, izņemot gadījumu, ja sadarbības līgumu par personāla atlasi Latvijā paredzēts slēgt atbilstoši aģentūrā iepriekš iesniegtajam noteikumu 11.3. apakšpunktā minētajam parauglīgumam;
 • triju darbdienu laikā rakstiski paziņot aģentūrai, ja licence nozaudēta vai sabojāta;
 • darbiekārtošanas pakalpojumu reklāmā norādīt firmu, reģistrācijas numuru, darbības vietas adresi, licences reģistrācijas numuru un datumu, kā arī iestādi, kura izsniegusi licenci;
 • 10 darbdienu laikā pēc aģentūras pieprasījuma saņemšanas sniegt informāciju par darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanu;
 • piedalīties aģentūras veiktajās pārbaudēs un uzrādīt licences saņēmēja darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas vietu, un būt sasniedzamam norādītajā darbības vietā, sniegt paskaidrojumus un citu nepieciešamo informāciju;
 • licences saņēmējs nav tiesīgs darba meklētājam noteikt maksu par sniegtajiem darbiekārtošanas pakalpojumiem.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv