Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Publicēts NVA 2016.gada darbības publiskais pārskats

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) interneta vietnes sadaļā “Dokumenti un statistika” ir publicēts NVA 2016.gada darbības publiskais pārskats.

 

NVA direktore Evita Simsone: “2016. gads NVA bija intensīva darba un izaicinājumu gads: mēs pilnveidojām jau esošos nodarbinātību veicinošus pakalpojumus darba devējiem, darba meklētājiem, bezdarbniekiem, jauniešiem, skolēniem, nodarbinātām personām un citiem klientiem, kā arī izstrādājām un ieviesām jaunus pakalpojumus.

Īpašu uzmanību pievērsām sadarbībai ar darba devējiem, nozaru asociācijām, pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm reģionos: rīkojām konsultatīvās apspriedes, seminārus, diskusijas, veicām aptaujas. Plānojot savu darbību un īstenojot preventīvos un aktīvos nodarbinātības pasākumus, ņēmām vērā gan sadarbības partneru, gan klientu viedokļus un ierosinājumus.

 

Gada laikā bezdarba rādītāji samazinājās visos valsts reģionos. Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2016.gada janvāra sākumā bija 8,7%, bet decembra beigās – 8,4%. Gada pirmajos mēnešos bezdarba rādītāji nedaudz pakāpās virs 9%, taču no marta sāka pakāpeniski pazemināties, septembrī samazinoties līdz 7,9% un sasniedzot zemāko rādītāju kopš 2009.gada. Visaugstākais bezdarba līmenis tradicionāli bija Latgalē, bet zemākais – Rīgā un Rīgas reģionā, kur koncentrējas lielākais darba devēju skaits. Ja 2016.gada sākumā NVA uzskaitē bija 81 780 bezdarbnieku, tad gada beigās – 78 357. NVA reģistrēto bezdarbnieku skaits gada laikā kopumā bija samazinājies par 3,4 tūkstošiem cilvēku.

 

NVA savus pakalpojumus piedāvāja visos Latvijas reģionos - 28 filiālēs un 22 attālinātās darba vietās klientu apkalpošanai. Iespēja saņemt informāciju par NVA pakalpojumiem tika nodrošināta arī visos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC). 2016.gada 12 mēnešos darbā bija iekārtojušies 72 286 bezdarbnieki, no kuriem 20 857 atraduši darbu pēc kāda NVA aktīvā nodarbinātības pasākuma pabeigšanas. NVA aktīvajos nodarbinātības pasākumos un preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos pērn kopumā piedalījās 113 192 klienti, izmantojot iespējas paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū, saņemt karjeras konsultācijas, iegūt darba tirgū nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas vai strādāt subsidētajās darba vietās.

 

Salīdzinot ar 2015.gadu, NVA reģistrēto vakanču skaits pērn bija palielinājies par 10%. 2016.gadā 5 355 darba devēji NVA bija reģistrējuši 56 328 brīvās darba vietas. Vakanču skaita pieaugums panākts, pateicoties aktīvai sadarbībai ar darba devējiem, uzņēmēju organizācijām un nozaru asociācijām, 3 NVA CV un vakanču portāla pilnveidošanai, kā arī izmaiņām likumdošanā, jo kopš 2016.gada 1.janvāra valsts un pašvaldību institūcijām ir pienākums reģistrēt visas savas vakances NVA.

 

Pērn turpinājām īstenot 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektus. Ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu nodrošinājām atbalstu bezdarbnieku izglītībai, subsidēto darba vietu izveidi, ilgstošā bezdarba mazināšanas pasākumus, darba tirgus īstermiņa prognozes, jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanu un Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) darbību Latvijā. 2016.gadā uzsākām darbu pie jauna ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” izstrādes, ko īstenosim sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS).

 

Ilgstošā bezdarba mazināšana, jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšana, atbalsts bezdarbniekiem ar invaliditāti un cilvēkiem vecumā virs 50 gadiem ir mūsu darbības prioritārie virzieni. Ilgstošo bezdarbnieku skaits pērn bija samazinājies par 8%, jauniešu bezdarbnieku skaits - par 11%, bezdarbnieku skaits vecumā virs 50 gadiem - par 3%.

 

Mēs aktivizējām sadarbību ar personu ar invaliditāti intereses pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" ietvaros bija noslēgts līgums ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju “SUSTENTO” par darba devēju konsultēšanu par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanas jautājumiem. NVA rīkoja arī savu darbinieku apmācības par darbu ar šīs mērķa grupas bezdarbniekiem. Lai pēc iespējas vairāki darba meklētāji ar invaliditāti varētu saņemt NVA atbalstu, tiek piedāvāti ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personu un citu speciālistu pakalpojumi. Bezdarbnieki ar invaliditāti, kuri piedalās NVA apmācību pasākumos, ergoterapeita un surdotulka palīdzību var izmantot mācību laikā, bet ja nepieciešams, mācību vieta tiek pielāgota konkrētā cilvēka vajadzībām.

 

Viens no NVA darbības stratēģiskajiem virzieniem ir mērķtiecīga un efektīva sadarbība ar darba devējiem un pašvaldībām, bez kuru aktīvas līdzdalības nav iespējama nodarbinātības veicināšana vietējā līmenī - pilsētās, novados un pagastos. Apzinoties darbaspēka nodrošinājuma būtisko nozīmi uzņēmumu attīstībā, NVA pērn izstrādāja jaunu stratēģiju sadarbībai ar darba devējiem, bet pirms šī dokumenta sagatavošanas kopā ar uzņēmējiem, nozaru asociācijām, darba devēju apvienībām un pašvaldību pārstāvjiem Daugavpilī, Jelgavā, Saldū un Rīgā rīkoja reģionālo diskusiju ciklu „Nodarbinātības valsts aģentūras stratēģijas mērķi un uzdevumi sadarbībai ar darba devējiem”.

Lai attīstītu un stiprinātu sadarbību ar darba devējiem un veicinātu darba meklētāju un darba devēju satikšanos, 2016.gada aprīlī visos valsts reģionos tika rīkoti Eiropas Darba devēju dienas pasākumi: tikšanās ar darba devējiem, diskusijas, semināri, vakanču gadatirgi. Savukārt, lai sniegtu atbalstu lauksaimniecības nozarei, vairākās Latvijas pilsētās tika organizēta vakanču akcija “Esi nodarbināts laukos!”, sadarbojoties ar biedrību “Lauksaimnieku apvienība”, Latvijas Pašvaldības savienību un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi.

 

Pašvaldībās, kuru teritorijās nav aktīvas uzņēmēju darbības, nozīme bija arī NVA piedāvātajam reģionālās mobilitātes atbalstam, lai darba ņēmējiem, nemainot 4 dzīves vietu, būtu iespēja strādāt attālāk un pirmo četru mēnešu darba tiesisko attiecību laikā saņemt no NVA kompensāciju transporta vai dzīvojamās vietas īres izdevumiem. Reģionālās mobilitātes atbalstu mēs tagad sniedzam ne vien komersantu nodarbinātām personām, bet arī tiem darba ņēmējiem, kuri strādā valsts un pašvaldības darba vietās, kā arī bezdarbniekiem, kuri piedalās NVA apmācību pasākumos vai ir nodarbināti subsidētajās darba vietās.

 

Viens no mūsu jaunajiem pakalpojumiem 2016.gadā bija atbalsta sniegšana bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Reaģējot uz aktuālajiem notikumiem pasaulē un nepieciešamību integrēt Latvijas darba tirgū bēgļus, sadarbībā ar iesaistītajām valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un Eiropas Savienības institūcijām, uzsākām projekta “Bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrācija Latvijas darba tirgū” īstenošanu.

 

2016.gadā mēs turpinājām attīstīt un pilnveidot NVA elektronisko pakalpojumu klāstu. Uz NVA CV un vakanču portāla bāzes tika izveidots NVA pašapkalpošanās portāls, kurā tagad ir pieejami visi NVA e-pakalpojumi gan bezdarbniekiem un darba meklētājiem, gan darba devējiem un sadarbības partneriem, gan citiem interesentiem. Tika uzlabota NVA CV un vakanču portāla funkcionalitāte. Jaunā sistēma nodrošina automatizētu vakanču un darba meklētāju CV datu salāgošanu tiešsaistē, piedāvājot klienta profilam atbilstošāko vakanču atrašanu un darba devējiem vakances prasībām atbilstošāko CV atlasi. Portāls tagad nodrošina darba devēju un darba meklētāju saziņu, nosūtot piemērotu darba piedāvājumu vai pieteikšanos vakancei.

 

2016.gada 1.janvārī spēkā stājās Brīvprātīgā darba likums, kur brīvprātīgā darba uzskaite uzticēta NVA. Brīvprātīgā darba likuma 10. pants nosaka, ka Brīvprātīgā darba informācijas sistēma ir NVA pārziņā esošās Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas sastāvdaļa. Brīvprātīgā darba veicēju informācijas sistēmas mērķis ir attīstīt brīvprātīgā darba iespējas, nodrošināt un koordinēt informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu un brīvprātīgā darba organizētājiem, kā arī nodrošināt personas pieteikšanos brīvprātīgajam darbam. Jaunajā NVA informācijas sistēmā brīvprātīgā darba organizatori visā Latvijā tagad var piedāvāt savas darba vietas, savukārt visi pretendenti var pieteikties brīvprātīgajam darbam. Tīmekļa vietnē www.brivpratigie.lv tiek publicētas arī aktualitātes, statistika, labās prakses piemēri un citi ar brīvprātīgo darbu saistītie materiāli.

 

Arī 2016.gadā mēs īstenojām skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, jo ir ļoti svarīgi jau skolas laikā sagatavot jauniešus darba dzīvei, sniegt viņiem praktisku priekšstatu par darba tiesiskajām attiecībām, darba pienākumiem un darba vidi. 2016.gadā NVA filiālēs visā Latvijā 421 darba devējs bija piedāvājis 4 215 darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā.

 

Lai veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū, liela nozīme bija NVA īstenotajai individuālajai pieejai ikvienam NVA klientam, izzinot katra bezdarbnieka individuālās vajadzības, izstrādājot individuālo darba meklēšanas plānu un piedāvājot tieši viņam nepieciešamos NVA atbalsta pasākumus un pakalpojumus, kas sekmē konkurētspēju darba tirgū un pastāvīga darba atrašanu. NVA darbības pilnveidošanā un bezdarba mazināšanā nozīmīgs bija ikviena NVA darbinieka ieguldījums.”

 

Par NVA veikumu 2016.gadā plašāk un detalizētāk Jūs varat iepazīties pārskatā!

 

< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv