Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Jauniešus, kuri nemācās vai nestrādā, NVA aicina pieteikties dalībai „Jauniešu garantijas” pasākumos

 
Kopš šī gada sākuma jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās vai nestrādā, var pieteikties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumos. "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi veicinās jauniešu iesaisti nodarbinātībā, apmācībā vai izglītības ieguvē.  NVA jauniešiem palīdzēs iekļauties mūsdienu darba tirgū, piedāvājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī praktiskas darba pieredzes iegūšanu pie darba devējiem. Tiek paredzēts, ka piemērotus apmācību vai nodarbinātības pakalpojumus jaunietis saņems četru mēnešu laikā kopš būs pieteicies dalībai "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumos.

Lai piedalītos "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumos, jauniem cilvēkiem, kuri nemācās vai nestrādā, jādodas uz tuvāko NVA filiāli un jāinformē par vēlmi iesaistīties šajā programmā. Visiem jauniešiem NVA piedāvās karjeras konsultācijas, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus, palīdzību darba meklēšanā. Katram jaunietim ar profilēšanas metodes palīdzību tiks noteikti tieši viņam nepieciešamie nodarbinātības vai apmācību pasākumi, kas sekmēs viņa konkurētspēju darba tirgū. Uzņēmīgākajiem jauniešiem NVA piedāvās atbalstu pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai. Tāpat jaunieši varēs gūt darba pieredzi, piedaloties aktivitātēs "Pirmā darba pieredze jaunietim", "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā", kā arī izmantot citus NVA pakalpojumus.

"Jauniešu garantijas" pasākumus NVA īsteno, sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju, mācību iestādēm, pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, jaunatnes organizācijām un darba devējiem.

Atgādinām, ka ar iniciatīvu „Jauniešu garantija”, kas paredz jaunatnes bezdarba problēmu pārvarēšanu, 2012. gada 5. decembrī klajā nāca Eiropas Komisija.

2013.gada decembra sākumā NVA bija reģistrēti 8 866 jaunieši bezdarbnieki vecumā līdz 24 gadiem, kas ir 9,9% no kopējā NVA reģistrēto bezdarbnieku skaita. 65% jauniešu bezdarbnieku nav profesijas, viņi ir ieguvuši tikai pamatizglītību, vispārējo vidējo izglītību vai nav pat pamatizglītības. Vismazāk jauniešu bezdarbnieku ir ar augstāko izglītību. Arī darbu visātrāk atrod jaunieši bezdarbnieki ar augstāko izglītību, vidējais bezdarba ilgums jauniešiem ar augstāko izglītību - 85 dienas.  Vidējais bezdarba ilgums 2013.gada decembra sākumā jauniešiem bezdarbniekiem bija 100 dienas jeb apmēram 3,3 mēneši. Jauniešu bezdarbnieku kopskaitā 14,6% bija ilgstošie bezdarbnieki. 2013.gada 11 mēnešos kopumā darbā iekārtojušies 10 941 jaunieši bezdarbnieki, no kuriem 4 768 jeb 43,6% jaunieši bezdarbnieki ir iekārtojušies darbā, pēc kāda NVA aktīvā pasākuma pabeigšanas.

NVA "Jauniešu garantijas" ietvaros sniegs šādu atbalstu

Darba meklēšanas atbalsta pasākumi, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi un karjeras konsultācijas

Atbalsta pasākumi:
 • bezdarbnieka individuālā darba meklēšanas plāna izstrāde, bezdarbnieka profilēšana (klasifikācija secīgai iesaistei aktīvajos nodarbinātības pasākumos), piemērota darba noteikšana, informēšana par darba meklēšanas metodēm, darba meklēšanas pienākuma izpildes pārbaude un citi aktīvu darba meklēšanu veicinoši pasākumi, kas motivē bezdarbniekus un darba meklētājus aktīvāk meklēt darbu un iekļauties darba tirgū;
 • karjeras konsultācijas (tai skaitā elektroniskā veidā), kas palīdz izvēlēties turpmāko darbības jomu vai apmācību virzienu, atbilstoši jauniešu interesēm, vēlmēm un pieprasījumam darba tirgū;
 • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver individuālās konsultācijas, grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas un citas nodarbības) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskajam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei,  tai skaitā darba tiesisko attiecību veidošanā, darba tiesībās un darba aizsardzībā.

 

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

Neformālās izglītības programmu īstenošana


Atbalsta pasākums – neformālās izglītības programmu apguve, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus. Jaunietim bezdarbniekam pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz iegūtās zināšanas apliecinošu dokumentu.

 

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 – 24 gadiem (ieskaitot).

 

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta stipendija euro 99.60 apmērā

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana


Atbalsta pasākums – profesionālās tālākizglītības programmu apguve, kas dod iespēju bezdarbniekiem iegūt profesionālo kvalifikāciju (pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību), un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguve, kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes (bezdarbniekam saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides izglītību).

 

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 – 24 gadiem (ieskaitot).

 

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta stipendija 99.60 euro apmērā.

Pirmā darba pieredze jaunietim


Atbalsta pasākums – pirmā darba vieta jaunietim, kas vērsta uz jauniešu bezdarbnieku integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu bezdarbnieku pastāvīgu nodarbinātību.

 

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem (ieskaitot) ar profesionālo vai augstāko izglītību, kas reģistrēti NVA bezdarbnieka statusā vismaz vienu mēnesi vai ir reģistrēti NVA bezdarbnieka statusā mazāk par vienu mēnesi, bet vismaz 4 mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”) un iepriekšējais darba stāžs nav bijis ilgāks par 12 mēnešiem.

 • iesaistes ilgums pasākumā ir 12 mēneši;
 • pasākuma ietvaros jauniešus nenodarbina nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);

Slēdzot līgumu ar atbalsta pasākumu īstenotājiem, t.i. darba devējiem -  komersantiem  (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātām personām, biedrībām vai nodibinājumiem (izņemot politiskās partijas), NVA nodrošina, ka līgumā iekļauj šādus pienākumus darba devējam:
 • nodrošināt mērķa grupas bezdarbniekiem no jauna izveidotas darba vietas (darba vietā vismaz četrus mēnešus pirms jaunieša bezdarbnieka dalības pasākumā nav tikusi nodarbināta neviena cita persona, un attiecīgais jaunietis bezdarbnieks nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes pasākumā);
 • saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības, slēgt darba līgumu ar mērķa grupas bezdarbnieku uz 12 mēnešiem;
 • piedalīties pasākuma līdzfinansēšanā;
 • nodrošināt kvalificētu darba vadītāju, kas pie darba devēja palīdz pasākumā iesaistītajiem jauniešiem bezdarbniekiem apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību profesijā, kurā nodarbina jaunieti bezdarbnieku, vai kurai ir ne mazāk kā divus gadus ilga darba pieredze profesijā, kurā nodarbina jaunieti bezdarbnieku;
 • jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti piedāvāto darba vietu pielāgošana atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam.
 • izbeidzot darba līgumu ar mērķa grupas bezdarbnieku, triju darbdienu laikā pēc uzteikuma par to paziņot NVA, norādot darba līguma uzteikuma pamatu.

 

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta ikmēneša darba alga par pilnu darba laiku ne mazāk kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā proporcionāli nostrādātajām dienām.

Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā


Atbalsta pasākums – atbalsts jauniešu darbam sabiedrības labā, kas paredzēts biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai un vērsts uz jauniešu bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.

 

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem (ieskaitot):

 • iesaistes ilgums pasākumā ir līdz sešiem mēnešiem.

Slēdzot līgumu ar atbalsta pasākumu īstenotājiem, t.i. biedrībām vai nodibinājumiem (izņemot politiskās partijas), NVA nodrošina, ka līgumā iekļauj šādus pienākumus biedrībai vai nodibinājumam:
 • noslēgt līgumu ar mērķa grupas bezdarbnieku par dalību pasākumā;
 • nodarbināt mērķa grupas bezdarbnieku biedrībā vai nodibinājumā piecas dienas nedēļā ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā, atbilstoši darba laika grafikam, kas noteikts līgumā ar mērķa grupas bezdarbnieku.

 

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta ikmēneša stipendija proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām 90 euro apmērā.

 

Darbnīcas jauniešiem


Atbalsta pasākums – darbnīcas jauniešiem, kas dod iespēju jauniešiem bezdarbniekiem izglītības iestādē iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas.

 

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti.

 

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta ikmēneša stipendija 56.91 euro apmērā un jaunietim ar invaliditāti 85.37 euro apmērā proporcionāli dienu skaitam, kad jaunietis iesaistījies pasākumā.

Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)


Atbalsta pasākums – subsidētā darba vieta nelabvēlīgā vai īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem bezdarbniekiem un jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, kas paredz sekmēt mērķa grupas iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, pilnveidojot viņu darba prasmes un iemaņas.

 

Mērķa grupa – jaunieši, kuri sasakaņā ar Eiropas Komisijas regulu Nr. 800/2008 atbilst nelabvēlīgākā situācijā esoša darba ņēmēja kritērijiem un īpaši nelabvēlīgā situācijā esoša darba ņēmēja kritērijam, un jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

 

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta ikmēneša darba alga par pilnu darba laiku ne mazāk kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā proporcionāli nostrādātajām dienām.

Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai

Atbalsta pasākums – konsultatīvie un finanšu atbalsta pasākumi pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai, kas palīdz jauniešiem bezdarbniekiem uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus.

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri NVA rakstiski izteikuši vēlmi uzsākt pašnodarbinātību vai uzņēmējdarbību un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:
 • ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
 • ir apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
 • ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvuši neformālās izglītības programmu (ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas) ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā.

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta komercdarbības dotācija 3000 euro apmērā, ja jaunieša izstrādātais biznesa plāns tiks atbalstīts, kā arī ikmēneša dotāciju biznesa plāna īstenošanas pirmajos sešos mēnešos valstī noteiktās minimālās algas apērā.

Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei

Atbalsta pasākums – nepieciešamības gadījumā neformālo izglītības programmu un profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanas ietvaros, pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim” un atbalsta subsidēto darbavietu izveidei jauniešiem ietvaros mērķa grupas bezdarbnieki var saņemt atbalstu reģionālajai mobilitātei:
 • pirmajos četros mēnešos, ja jaunietis piedalās pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim” un „Atbalsts subsidēto darbavietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem”;
 • atbilstoši apmācību ilgumam, ja jaunietis piedalās neformālajās izglītības programmās un profesionālajās tālākizglītības un profesionālajās pilnveides programmās.   

 

Jaunieši bezdarbnieki var saņemt atbalstu reģionālajai mobilitātei arī apmācību laikā un dienesta viesnīcā dzīvošanas izdevumu kompensācijai. Uz reģionālās mobilitātes atbalstu jaunietis bezdarbnieks var pieteikties arī atkārtoti, ja viņš piedalās pasākumā, kurā iepriekš nav piedalījies. Ja jaunietis bezdarbnieks atkāroti piedalās vienā un tajā pašā pasākumā, uz atbalstu reģionālajai mobilitātei viņš var atkāroti pieteikties ne agrāk kā 36 mēnešus pēc iepriekšējās finanšu atlīdzības saņemšanas beigām.

 

Mērķis – nodrošināt finanšu atlīdzību transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ un dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcā dzīvošanas izdevumu kompensācijai (nosakot atlīdzības apmēru par dzīvojamo telpu īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā, ņem vērā arī transporta izmaksas vienam braucienam no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ).

 

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

 

Iesaistes nosacījumi:
Ja jaunietis piedalās pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim” un „Atbalsts subsidēto darbavietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem”:

 • darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīves vietas (izņemot Rīgu) un jaunietis bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz gadu. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja darba devējs piedāvā vienlaikus uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz 25 NVA reģistrētiem jauniešiem bezdarbniekiem;
 • saņemts jaunieša bezdarbnieka iesniegums par nepieciešamo finanšu atbalstu reģionālajai mobilitātei un NVA ir pieņēmusi lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu (lēmumu pieņem trīs darba dienu laikā);

 

Ja jaunietis piedalās neformālajās izglītības programmās un profesionālajās tālākizglītības un profesionālajās pilnveides programmās:

 • apmācību vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīves vietas un jaunietis bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz gadu;
 • saņemts jaunieša bezdarbnieka iesniegums par nepieciešamo finanšu atbalstu reģionālajai mobilitātei un NVA ir pieņēmusi lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu (lēmumu pieņem trīs darba dienu laikā).

Pasākuma laikā jaunietis var saņemt šādu atbalstu – par apmācību vai darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi avansu 100 euro apmērā, bet par nākamajiem mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzību aprēķina, ņemot vērā faktiskos izdevumus.


Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1. un 2.kārtas īstenošanu" http://www.mk.gov.lv/doc/2005/LMzino_JG_17122013.3750.doc


Kā iesaistīties programmā "Jauniešu garantija":

 

 

 

 

 


< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv