Darba apstākļi Latvijā

 


Darba līguma veidi

Darba laiks

Darba samaksa

Nodokļu likmes darbiniekam

Atvaļinājums (ikgadējais atvaļinājums, dekrēta atvaļinājums u.c.)

Nodarbinātības pārtraukšana

Pašnodarbinātība

Noderīgas saites

 

 

 

Darba līguma veidi

Jūs varat uzsākt darba attiecības ja Jūs esat sasniedzis 15 gadu vecumu. Uzsākot darba attiecības, darbiniekam un darba devējam ir jāslēdz rakstveida darba līgums. Darba līgumu sagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie darbinieka, otrs — pie darba devēja.

Darba likums paredz divus darba līguma veidus:

Ja darba līgumā nosaka pārbaudes termiņu, tas nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem. Ja pārbaudes noteikšana nav norādīta darba līgumā, tas uzskatāms par noslēgtu bez pārbaudes. Pārbaudi nenosaka personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.

 

 

Darba laiks

Darba dienas laiks nedrīkst pārsniegt 8 stundas, 40 stundas nedēļā. Darbiniekam ir noteikta piecu dienu darba nedēļa. Ja darba rakstura dēļ nevar noteikt piecu dienu darba nedēļu, darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem nosaka sešu dienu darba nedēļu. Ja noteikta sešu dienu darba nedēļa, dienas darba laika ilgums nedrīkst pārsniegt septiņas stundas. Sestdienās darbs beidzams agrāk nekā citās dienās. Darba dienas ilgums sestdienās nosakāms darba koplīgumā, darba kārtības noteikumos vai darba līgumā.

Virsstundu darbs ir pieļaujams, ja darbinieks un darba devējs par to vienojušies rakstveidā. Virsstundu darbs nedrīkst pārsniegt vidēji astoņas stundas septiņu dienu periodā. Darbinieks, kas veic virsstundu darbu vai darbu svētku dienā, saņem piemaksu ne mazāk kā 100 procentu apmērā. Vienlaikus ar vienošanos par virsstundu darbu vai norīkošanu to veikt darbinieks un darba devējs var vienoties, ka darbiniekam piemaksu par virsstundu darbu aizstāj ar apmaksātu atpūtu citā laikā atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam, kā arī par šāda apmaksāta atpūtas laika piešķiršanas kārtību.

 

Darba samaksa

Latvijā ir noteikta valsts minimālā darba alga, kas no 2018.gada 1.janvāra nedrīkst būt mazāka par EUR 430 mēnesī, bet minimālā stundas tarifa likme tiek aprēķināta atbilstoši darba stundām konkrētā mēnesī. Labklājības ministrija ir aprēķinājusi minimālās stundas tarifa likmes apmērus nākamajam gadam pa mēnešiem, un tie ir ievietoti LM tīmekļa vietnē spiediet šeit.

Darbiniekam ir tiesības saņemt darba samaksu ne retāk kā divas reizes mēnesī. Tomēr darbinieks var arī vienoties ar darba devēju par darba samaksas izmaksu reizi mēnesī.

Darba devējs par saviem darbiniekiem veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

 

 

Nodokļu likmes darbiniekam

Sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts ir visi algotā darbā gūtie ienākumi, no kuriem jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Sociālo apdrošināšanas iemaksu likme 2019.gadā ir 35,09% no darbinieka ienākumiem, no kuriem 24,09% maksā darba devējs un 11% - darbinieks.

Kopš 2018. gada ir ieviesta progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme. Tas nozīmē, ka gada ienākumiem līdz 20 004 eiro tiks piemērota 20% iedzīvotāju ienākuma likme; ienākumu daļai no 20 004 eiro līdz 55 000 eiro tiks piemērota 23% likme, un ienākumu daļai, kas pārsniegs 55 000 eiro, tiks piemērota 31,4% likme.

 

Nodokļa atvieglojuma apmērs par apgādībā esošo personu  2019. gadā ir - 230 EUR, 2020. gadā tas tiks pacelts uz  250 EUR mēnesī. 

 

2016.gadā tika ieviests diferencētais neapliekamā minimuma apmērs, kas ir atkarīgs no nodokļu maksātāja ienākumu apmēra. 2019.gadā tas ir  0–230  EUR robežās, bet 2020. gadā sasniegs 0–250 EUR robežu. Pārmaksāto nodokli gada ietvarā var atgūt, nākamajā gadā iesniedzot deklarāciju.


 

 

Atvaļinājums (ikgadējais atvaļinājums, dekrēta atvaļinājums u.c.)

Ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šāds atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas. Darbiniekam un darba devējam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām.

 


Nodarbinātības pārtraukšana

Darba tiesiskās attiecības var tikt izbeigtas tikai Darba likumā noteiktajos gadījumos: pušu savstarpējā vienošanās, darba līguma termiņa izbeigšanās, ja darba līgums ir noslēgts uz noteiktu laiku, darba tiesisko attiecību izbeigšana pēc trešo personu pieprasījuma, darbinieka vai darba devēja uzteikums.

Latvijā nodarbinātību var pārtraukt arī dodoties pensijā, tā var būt:

  • Vecuma pensija
  • Priekšlaicīgā vecuma pensija
  • Izdienas pensija

 

 

Pašnodarbinātība

Ja Jūs vēlaties nodarboties ar saimniecisko darbību, kā pašnodarbināta persona, tad Jums ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā nodokļu maksātājam. Reģistrējoties jāaizpilda pieteikums, kurā jānorāda saimnieciskās darbības veids, ar kuru nodarbosieties un atbilstošu kompetenci apliecinošu dokumentu kopijas. Maksa par reģistrāciju nav paredzēta. Nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecība tiks izsniegta 10 dienu laikā pēc pieteikuma veidlapas iesniegšanas.

Reģistrējot saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā (www.vid.gov.lv) fiziskai personai ir tiesības izvēlēties maksāt nodokli no peļņas dažādi:

  • patentmaksu par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu;
  • mikrouzņēmuma nodokli atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam (15% apmērā no apgrozījuma jeb ieņēmumiem līdz EUR 40 000 kalendārajā gadā vai 20%, ja ieņēmumi ir lielāki).

Lai Jūs kā pašnodarbināta persona būtu sociāli apdrošināta un varētu saņemt sociālās garantijas, Jums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (www.vsaa.gov.lv) jāaizpilda reģistrācijas lapa par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai un pašam jāveic sociālā nodokļa maksājumi.

Pašnodarbinātajam obligāti jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksa. 2019. gadā VSAOI likme vispārējā gadījumā pašnodarbinātajam ir 32,15% un no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzītā objekta jāveic VSAOI 5% apmērā pensiju apdrošināšanai.

Plašāku informāciju par darba apstākļiem Latvijā varat iegūt: www.eures.europa.eu

 

 

 

Noderīgas saites:

Latvijas valsts portāls www.latvija.lv

Uzņēmumu reģistrs www.ur.gov.lv

Valsts ieņēmumu dienests www.vid.gov.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra www.vsaa.gov.lv

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra www.liaa.gov.lv

Valsts darba inspekcijas mājas lapā www.vdi.gov.lv

Latvijas likumi www.likumi.lv

Centrālā statistikas pārvalde www.csb.gov.lv 

 

 Uz sākumu>>

VAKANCES LATVIJĀ

VAKANCES ĀRVALSTĪS

VAKANČU KOPSAVILKUMS

CITI PIEDĀVĀJUMI DARBAM EIROPĀ

AKTUĀLS JAUTĀJUMS

Kāda informācija Jums šobrīd ir svarīga?

  par darba iespējām Latvijā
  par nepieciešamajām darbībām atgriežoties Latvijā
  par sociālās aizsardzības jautājumiem Eiropas Savienībā
  par nodokļu jautājumiem Eiropas Savienībā

VIDEO

FOTO

Pēdējās izmaiņas veiktas 20.04.20120

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv