ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.07.2019


NVA dokumenti


NOLIKUMS (Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu)

Nolikums stājas spēkā ar 2013.gada 1.janvāri.
REGLAMENTS

ĒTIKAS KODEKSS

 NVA DARBA PLĀNS

PUBLISKIE GADA PĀRSKATI


Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumu pārsūdzēšanas kārtība
Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumu pārsūdzēšanas kārtību reglamentē gan vispārējās tiesību normas (Administratīvā procesa likums), gan speciālās tiesību normas (Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumi Nr.425 „Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums”).

Ja Nodarbinātības valsts aģentūras direktors personas apstrīdēto lēmumu atstāj negrozītu, persona, pamatojoties uz Ministru kabineta 19.jūlija noteikumu Nr.425 „Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums” 20.punktu var pārsūdzēt aģentūras direktora lēmumus tiesā.

Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumu pārsūdzēšana notiek, ievērojot Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību un procesuālos termiņus.

Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumu apstrīdēšanas kārtība
Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumu apstrīdēšanu reglamentē gan vispārējās tiesību normas (Administratīvā procesa likums), gan speciālās tiesību normas (Publisko aģentūru likums, Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumi Nr. 425 „Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums”).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumiem Nr. 425 „Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums” 19.punktu aģentūras darbinieku (gan filiāļu, gan pārvaldes) lēmumus (to skaitā administratīvos aktus) var apstrīdēt aģentūras direktoram. Savukārt, pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 7.pantu, persona var sev nelabvēlīgu administratīvo aktu apstrīdēt Labklājības ministrijā.

Viss augstākminētais attiecas arī uz Nodarbinātības valsts aģentūras iekšējiem lēmumiem, ja tiem ir administratīvā akta pazīmes (tie var būtiski ietekmēt darbinieka tiesības). Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumi tiek apstrīdēti, ievērojot Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību un procesuālos termiņus.