ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
16.07.2018


Pētījums „EURES Latvijas dalīborganizācijas darbības novērtēšana” (trešais pētījums)

Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas “Darba tirgus pētījumi” projekta “Nodarbinātības valsts aģentūras pētījumi” ietvaros laikposmā no 2006.gada 28.jūnija līdz 11.septembrim SIA “BB partneris” veica pētījumu „EURES Latvijas dalīborganizācijas darbības novērtēšana”. Pētījuma mērķis bija izvērtēt EURES darbību atbilstoši EURES augstākā līmeņa ekspertu grupas izvirzītajām pamatnostādnēm EURES darbības novērtēšanai.

Kvalitatīvajā pētījumā veiktas ekspertu intervijas ar 10 EURES darbiniekiem, bet kvantitatīvajā pētījumā – 383 EURES apmeklētāju anketēšana.

Pētījuma rezultāti
EURES darbinieki, raksturojot EURES darbības plānā 2004-2007 paredzēto mērķu un prioritāšu īstenošanu Latvijā, atzina, ka, lai arī viss vēl nav sasniegts un īstenots, līdzšinējā darbība vērtējama pozitīvi.

EURES rīcības plānā izvirzītie mērķi nepārprotami atzīti par savienojamiem ar Latvijas nodarbinātības politikas mērķiem, arī Eiropas Savienības piešķirtais finansējums atzīts par ļoti nozīmīgu. Respondenti, atbildot uz jautājumu, ko, viņuprāt, vajadzētu uzlabot rīcības plāna ieviešanā un finansējumā, norādīja divas problēmas: 1) neskaidrības ar darbaspēku Latvijā un 2) Latvijas Republikas un EURES finanšu gada neatbilstība.

Visi intervētie EURES darbinieki uzskatīja, ka EURES pakalpojumi ir kvalitatīvi. Vairākums EURES pakalpojumu izmantotāju (90%) norādīja, ka ir apmierināti ar EURES sniegtajiem pakalpojumiem, tajā skaitā 37% atbildēja, ka ar šiem pakalpojumiem ir pilnīgi apmierināti. Vispozitīvāk vērtēta tika informācija par darbā iekārtošanos, vakancēm Eiropas valstīs – kopumā bija apmierināti 83% respondentu.

EURES darbinieki pārsvarā pauda viedokli, ka pakalpojumi starp mērķgrupām ir sabalansēti un ka EURES pakalpojumi ir mērķgrupām saprotami.

39% EURES apmeklētāju atzina, ka EURES piedāvātie pakalpojumi ir vienmēr skaidri saprotami. Vairāk nekā puse (54%) norādīja, ka tie tomēr dažkārt ir nesaprotami.

Galvenie minētie ieteikumi EURES pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai ir nepieciešamība pievērst lielāku uzmanību sabiedrības un darba devēju informēšanai, informēt valsts iestādes par EURES, paaugstināt EURES darbinieku profesionālo kvalifikāciju, uzlabot tehnisko nodrošinājumu, izveidot vakanču datubāzi.

Darba devēju interese par EURES piedāvātajiem pakalpojumiem ir maza, tiesa, beidzamajā laikā ir vērojama tendence, ka interese par EURES palielinās. Arī par iespējām reklamēt savu uzņēmumu starptautiskā mērogā uzņēmēji interesējas maz. Darba devēji pārsvarā piedāvā EURES vakances augsta līmeņa speciālistiem, darbiniekiem celtniecībā, kuģu būvē un speciālistiem ar svešvalodas zināšanām.

55% aptaujāto EURES apmeklētāju bija ieguvuši informāciju par darbā iekārtošanos, vakancēm Eiropas valstīs (respondenti varēja minēt vairākus izmantotos EURES pakalpojumus), 24% – informāciju par darba un sadzīves apstākļiem Eiropas valstīs, 15% – informāciju par sociālās drošības, nodokļu jautājumiem un tiesību aktiem Eiropas Savienībā, 14% – vispārīgu informāciju par darba tirgus situāciju Eiropas valstīs, 13% konsultējušies par EURES darba mobilitātes portālu un 5% piedalījušies EURES rekrutēšanas projektos.

27% respondentu būtu gatavi doties uz Eiropas valstīm strādāt ne ilgāk par pusgadu, no sešiem mēnešiem līdz gadam – 26%, no viena līdz trīs gadiem – 23% respondentu. 14% respondentu nav gatavi doties strādāt ārpus Latvijas. Lielbritānija (37%), Īrija (23%), Norvēģija (11%) un Vācija (11%) bija visbiežāk minētās valstis, uz kurām respondenti ir gatavi doties strādāt.

Pielikumi:
Pētījuma atskaite