ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
18.03.2019


Sagatavots ziņojums “Darba tirgus īstermiņa prognoze 2018.gadam: darba devēju aptauja”

Eiropas Sociālā fonda projekts nr.7.1.2.2/16/I/001 “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide”


Lai izzinātu darba tirgus vajadzības un iegūtu darba tirgus īstermiņa prognožu sagatavošanai nepieciešamos datus, šī gada janvārī un februārī notika darba devēju aptauja, ko Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzdevumā veica SIA “GfK Custom Research Baltic”. Darba devēju aptauja tika rīkota Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” ietvaros.

 

Darba devēju aptaujas mērķis ir nodrošināt NVA ar datiem darba tirgus īstermiņa prognožu sagatavošanai ekonometriskajā modelī, lai koriģētu prognozes, ņemot vērā darba devēju plānus par darbinieku pieņemšanu/atlaišanu, un izzināt darba tirgus vajadzības.


Darba devēju aptaujā tiek noskaidrots, kādās profesiju grupās un kurā reģionā tuvākajā gadā darba devēji plāno izveidot jaunas darba vietas, likvidēt esošās darba vietas vai nomainīt esošos darbiniekus. Papildus darba devēju aptaujā tiek noskaidrots ilgstoši (ilgāk par 3 mēnešiem) neaizpildīto vakanču skaits uzņēmumā pēdējā gada laikā, norādot, kādās profesiju grupās ilgstoši neaizpildītas vakances ir bijušas, un vakanču neaizpildīšanas iemeslus.


Pilns ziņojums “Darba tirgus īstermiņa prognoze 2018.gadam: darba devēju aptauja” pieejams šeit.


Kopumā tika veiktas 3535 intervijas ar daba devējiem (gan telefoniskas, gan internetā) un iegūtas 2543 derīgas intervijas.


Aptaujas rezultāti norāda, ka 2017.gads darba devēju vērtējumā bijis veiksmīgāks nekā 2016.gads. 2016.gadā vairāk bija tādu uzņēmumu, kas piedzīvojuši pieprasījuma pēc savām precēm un pakalpojumiem lejupslīdi, nekā tādu, kam izdevies pieprasījumu palielināt (35% lejupslīde pret 27% pieaugums). Vērtējot 2017.gadu, proporcijas ir pretējas (21% lejupslīde pret 38% pieaugums).


Domājot par esošo, 2018. gadu, darba devēji ir vēl optimistiskāk noskaņoti. Vairums uzņēmēju sagaida, ka preču un pakalpojumu pieprasījums saglabāsies iepriekšējā līmenī (šādu atbildi sniedza 43% aptaujāto) vai arī nedaudz palielināsies (36%). 7% uzņēmumu plāno būtisku preču un pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu. Pieprasījuma lejupslīdi prognozē 8% uzņēmumu.


Darba devēju aptaujas dati rāda, ka 2018.gada laikā varētu augt nodarbinātība. Šobrīd jaunizveidojamo un likvidējamo darbavietu starpība (bilance) 2018.gadam ir pozitīva. Sagaidāms, ka palielināsies brīvo darbavietu piedāvājums vienlaicīgi ar nepietiekamu kvalificēta darbaspēka piedāvājumu.


Aptaujas dati liecina, ka darba tirgū vislielākā kustība būs 7.profesiju grupā – Kvalificēti strādnieki un amatnieki.

 

Liels paldies visiem aptaujas dalībniekiem!

 

Darba devēju aptauja tiks rīkota reizi gadā, gada sākumā, nākamā aptauja sāksies 2018.gada nogalē.

 

_________________
Uzziņa:
Darba tirgus īstermiņa prognozes pieejamas NVA interneta vietnes pašapkalpošanās portālā. Prognožu rīka dati ļauj izvērtēt darbaspēka pieprasījuma izmaiņu tendences – jaunu darba vietu palielinājumu vai samazinājumu. Uzklikšķinot uz katras profesiju grupas, atveras logs, kurā var saņemt arī papildus informāciju par vidējo atlīdzību (VID dati), nodarbināto skaitu (VID dati), reģistrēto bezdarbnieku skaitu, kuriem pēdējā nodarbošanās ir bijusi attiecīgajā profesijā (NVA dati), reģistrēto vakanču skaitu profesijā (NVA dati). Darba tirgus īstermiņa prognozes ir sagatavotas četru profesiju grupu līmeņos, piemērojot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO). Prognozēs netiek iekļautas vakances, kas radušās darbaspēka rotācijas dēļ.