ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.09.2019
2019.GADA PASĀKUMU KALENDĀRS DARBA DEVĒJIEM
PIEMĒROTA DARBA VIDE PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

NVA PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI DARBA DEVĒJIEM

Vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase

Brīvo darba vietu reģistrēšana Nodarbinātības valsts aģentūrā un darbinieku atlases iespējas
 Ierēdņu amatu konkursu rezultātu reģistrēšana valsts pārvaldei
Ierēdņu amatu konkursu rezultātu reģistrēšana valsts pārvaldei

Skolēnu vasaras darbs   

Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā skolēniem (vecumā no 15 līdz 20 gadiem), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Pasākumi noteiktām personu grupām

Bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās (NVA līdzfinansētajās) darba vietās, lai veicinātu bezdarbnieku nodarbinātību, iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā

 Pasākums noteiktām personu grupām bez darba algas dotācijas bezdarbniekiem
Sniegt atbalstu darba devējiem darba attiecību uzsākšanai ar bezdarbnieku ar invaliditāti, nodrošinot sākotnējo atbalstu darba vietas izveidei un bezdarbnieka ievadīšanai darbā
Apmācība pie darba devēja 

Bezdarbnieku apmācība iespējamajā darba vietā, 6 mēnešu laikā bezdarbnieks

apgūst profesionālās kompetences, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajām kompetencēm
Atbalsts ilgākam darba mūžam
Pasākuma mērķis ir veicināt gados vecāku nodarbināto darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību
Pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos 
Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība
Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma
Pasākums, kas piedāvā darba devējiem ar NVA atbalstu sagatavot uzņēmumam nepieciešamos speciālistus, apmācot bezdarbniekus uzņēmumam nepieciešamajām profesijām jebkurā licencētā profesionālās pilnveides, profesionālās tālākizglītības vai neformālās izglītības programmā
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi
Pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot algotus pagaidu sabiedriskos darbus pašvaldību izveidotajās darba vietās, kas rada sociālu labumu sabiedrībai 
Pasākums "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā"
Darbs sabiedrības labā biedrībās un nodibinājumos. Līdz 20.septembrim tiek izsludināta nevalstisko organizāciju pieteikšanās Pasākumam.
Bēgļu un personu ar alternatīvo statusu nodarbināšana 
NVA īstenotā projekta “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” darbinieki palīdzēs darba devējiem atrast piemērotu
darbinieku no bēgļu un personu ar alternatīvo statusu vidus 
Ārzemnieku nodarbināšana
Darba informācijas kabineti  
Aktuālās darba tirgus informācijas un darba meklētāju konsultāciju vietas Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā un Jēkabpilī 
Projekta “Valka – Valga mobilitāte” mentorings”
Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu