ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.08.2019


Skolēnu vasaras darbs

“Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”
   

Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu īslaicīgu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī.

 

Finanšu atbalsts pasākuma īstenošanai:
1. dotācija darba devējam skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
2. dotācija skolēna ar invaliditāti mēneša darba algai valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā;
3. dotācija darba devējam darba vadītāja darba algai viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par 1 skolēna darba vadīšanu;
4. dotācija darba vadītājam, ja vada darbu vismaz vienam skolēnam ar invaliditādi 60% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, attiecīgi par katra nākamo skolēnu – viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
5. darba devējam ir iespēja saņemt konsultāciju par skolēna ar invaliditāti nodarbināšanu;
6. apmaksātas veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm;
7. apdrošināšana skolēniem pret nelaimes gadījumiem darba vietās.

 

Pasākuma īstenošanai var pieteikties darba devēji, kas atbilst izvirzītajām prasībām:
1. ir reģistrēti saskaņā ar attiecīgo saimniecisko, profesionālo vai cita rakstura darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām;
2. var nodrošināt vismaz 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas skolēna atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku;
3. var nodrošināt skolēnam darbu, kas nav saistīts ar paaugstinātu risku skolēna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai;
4. var nodrošināt darba vadītāju, kurš pasākumā iesaistītajiem izglītojamajiem palīdz apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, veic darba laika uzskaiti, kontrolē izglītojamā darbu un nodrošina izglītojamā uzraudzību darba laikā (1 darba vadītājs vada darbu vienlaicīgi ne vairāk kā 10 skolēniem, ja darbs tiek vadīts vismaz vienam skolēnam ar invaliditāti – ne vairāk kā pieciem skolēniem);
5. var nodrošināt skolēnam vecumā no 15 līdz 18 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;
6. var nodrošināt skolēnam vecumā no 18 līdz 20 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā;

7. atbilst “Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikuma” prasībām. 

 

Izsludinot darba devēju pieteikšanos, darba devējs var pieteikties, iesniedzot pieteikumu un pretendenta piedāvāto darba vietu sarakstu pasākumam tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš plāno izveidot darba vietu skolēnam:

  1. elektroniski, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz Filiāles e-pastu;
  2. klātienē NVA filiālē.

 

Informācijai: tabula ar reģionu, novadu un filiāļu uzskaitījumu

 

Saistošie dokumenti:

 Dokumenta nosaukums
 Dokumentu sagatavošanas prasības   
Darba devēja pieteikums pasākuma īstenošanai         

Skat. paraugu

Informācijas lapa  
Darba līgums ar skolēnu  
Skolēna vecāka (aizbildņa) apliecinājums par darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumiem  
Izdevumi par skolēnu veselības pārbaudi  
Darba laika uzskaites tabele pasākumā iesaistītajiem skolēniem un darba vadītājiem  
Informācija par skolēnu bruto darba algas aprēķinu  
Pieņemšanas nodošanas akts par pasākuma īstenošanu  
 

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiek īstenots saskaņā ar:
1. Darba likumu
2. Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu;

3. Ministru kabineta 28.03.2017. noteikumiem Nr.172 “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi”;

4. Ministru kabineta 25.01.2011. noteikumiem Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”;
5. Ministru kabineta 08.01.2002. noteikumiem Nr.10 “Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem”;
6. Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumiem Nr.206 “Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudžu profesionālo apmācību”.

 

Informācija skolēnu vecākiem:
Vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu. Vairāk: https://www.vid.gov.lv/lv/vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-nodokla-atvieglojumu-par-vasaras-brivlaika-stradajosu-2