ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.10.2019


Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem

 

 
PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS 

ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 pasākums „Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” 

 

Pasākuma mērķis: sekmēt jauniešu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, pilnveidojot jauniešu darba prasmes un iemaņas.

 

Pasākuma mērķa grupa: jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18-29 gadiem, kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē un ir ieguvuši bezdarbnieka statusu (bet, kuri var mācīties vakarskolā vai piedalīties nepilna laika izglītības vai apmācības pasākumos) un vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – jaunieši) un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
1. persona, kura ir bijusi bez darba vismaz sešus mēnešus (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma);
2. persona, kura nav ieguvusi vispārējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju (Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija) vai beigusi pilna laika izglītības programmu ne vēlāk kā pirms diviem gadiem (ieguvusi profesionālo vai augstāko izglītību) un vēl nav ieguvusi pirmo patstāvīgo algoto darbu (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma);

3. persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu;
4. persona ar invaliditāti.

 


Pasākumu var īstenot:
•    komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 %, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
•    pašnodarbinātas personas;
•    biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas);

•    lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

 

Galvenie nosacījumi:
•    jauniešu iesaistes ilgums pasākumā ir 6 (seši) vai 12 (divpadsmit) mēneši, ja pasākumā iesaistīts jaunietis, kurš atbilst 1.-3.punktā minētajiem nosacījumiem un 12 (divpadsmit) mēneši, ja pasākumā iesaistīts jaunietis, kurš atbilst 4.punktā minētajiem nosacījumiem;
•    darba devējs nodrošina no jauna izveidotu darba vietu (darba vieta ir izveidota no jauna speciāli dalībai šajā pasākumā, vai darba vieta ir vakanta vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas);
•    jaunieši ar invaliditāti nepieciešamības gadījumā pasākuma laikā var saņemt ergoterapeitu, surdotulku, atbalsta personas pakalpojumus;
•    nepieciešamības gadījumā pirmajos četros dalības pasākumā mēnešos, jauniešiem ir iespēja saņemt atbalstu jauniešu reģionālajai mobilitātei – finansējumu transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un/vai dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcas dzīvošanas izdevumu kompensāciju (ja darba vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no dzīvesvietas, kurā jaunietis bezdarbnieks ir deklarējies vismaz sešus mēnešus, vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, un gan jaunā gan iepriekšējā dzīvesvietas adrese atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā).

Plašākas iespējas uzzināt par atbalsta pasākumu iegūsi tuvākajā NVA filiālē.