ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
17.11.2018


Pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”

Pasākuma mērķis: veicināt skolēnu vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot viņiem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi.

Darba devēji, kas ieintersēti skolēnu nodarbināšanai vasaras brīvlaikā ir aicināti pieteikties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē, kuras darbības teritorijā plāno izveidot darba vietu skolēnam.

NVA darba devējiem nodrošina šādu finanšu atbalstu skolēnu nodarbinātības īstenošanai:
 • dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 370 eiro pirms nodokļu nomaksas;
 • dotāciju darba vadītāja darba algai. Viens darba vadītājs darbu vada vienlaicīgi ne vairāk kā 10 skolēniem. Par 10 skolēnu darba vadīšanu dotācija darba vadītāja algai ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. Par viena skolēna darba vadīšanu dotācijas apmērs ir viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 • izdevumu segšanai veselības pārbaužu veikšanai pasākumā iesaistītajam skolēnam, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm;
 • NVA apdrošina skolēnus pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

Darba devējam jānodrošina līdzfinansējums skolēnu nodarbināšanai:
 • līdzfinansējums skolēna ikmēneša darba algai ir ne mazāk kā 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra par pilnu darba laiku;
 • ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par skolēna un skolēna darba vadītāja darba algu.


Kad un kur pieteikties?
No 2016.gada 3.marta darba devēji var pieteikties pasākuma īstenošanai visās NVA filiālēs aizpildot pieteikumu .

Darba devēja izvēles kritēriji

 

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenotāja izvēli un lēmuma pieņemšanu veic filiāļu aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisija (komisija) pēc šādiem kritērijiem:
1)    pretendents iesniedzis pieteikumu skolēnu vasaras pasākuma īstenošanai, sniedzis visu pieteikumā norādīto informāciju un pieteikumu parakstījusi paraksttiesīga persona;
2)    pretendents piedāvā darba vietas skolēniem profesijās, ievērojot Ministru kabineta 2002.gada 8.janvāra noteikumi Nr.10 „Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem” un Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumi Nr.206 „Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību” noteiktais.
3)    saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 15.punktu, pretendents:

 • reģistrēts saskaņā ar attiecīgo saimniecisko, profesionālo vai cita rakstura darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām;
 • ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja tā nepieciešamību nosaka normatīvie akti;
 • pēdējā gada laikā nav pārkāpis līguma par NVA organizēto aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanu noteikumus;
 • pasākuma īstenošanas vietā ir atbilstoša materiāli tehniskā bāze, kas nepieciešama darba pienākumu veikšanai;
 • uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1.,2.,3.,4.,5. un 6.punktā minētajiem izslēgšanas noteikumiem un ievēroti minētā likuma 39.1 panta ceturtajā daļā noteiktie termiņi;

4)    pretendents var nodrošināt darba vadītāju - viens darba vadītājs darbu vada vienlaicīgi ne vairāk kā 10 skolēniem;
Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai tiek atbalstīti tie pretendentu iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
5)    ja NVA filiālei piešķirtais rezultatīvais rādītājs un finansējums pasākuma īstenošanai ir nepietiekams, lai slēgtu līgumus par pasākuma īstenošanu ar visiem atbalstītajiem pretendentiem, tad, kā papildus kritēriju komisija vērtēs arī pretendenta piedāvātos papildus finansētus labumus vai citus bonusus skolēniem, piešķirot papildus punktus:

 • pretendents piedāvā izveidot darba vietas skolēniem:
 • profesijās atbilstoši profesiju klasifikatora 9. mēnešalgu grupai – 5 punkti;
 • profesijās augstākās par 9. mēnešalgu grupu – 10 punkti;
 • pretendents noteicis skolēna atalgojumu virs valstī noteiktās minimālās mēneša algas:
 • līdz 10 eiro – 5 punkti;
 • no 10,01 eiro līdz 20,00 eiro – 10 punkti;
 • no 20,01 eiro līdz 30,00 eiro – 15 punkti;
 • virs 30 eiro – 20 punkti.
 • pretendents noteicis papildus finansētus labumus vai citus bonusus skolēniem – 5 punkti.

6)    ja vairākām pretendentu piedāvātajām pasākuma īstenošanas vietām punktu skaits ir vienāds, atbalsta pretendentu piedāvātas pasākuma īstenošanas vietas pieteikumu iesniegšanas secībā NVA filiālē. Ja vairāki pretendenti iesniedz pieteikumu par vairāku pasākuma īstenošanas vietu izveidošanu, taču filiālei noteiktais rezultatīvais rādītājs vai finansējums ir nepietiekams visu pieteikto pasākuma īstenošanas vietu izveidei, komisija atbalsta vienas pasākuma īstenošanas vietas izveidi katram pretendentam.

 

Aģentūras filiāle slēgs līgumus par skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanu ar tiem darba devējiem, kuru pieteikumus skolēnu vasaras īstenošanai komisija ir atbalstījusi.


Saistītie dokumenti:

 1. Darba devēja pieteikums pasākuma īstenošanai .
 2. Līgums ar darba devēju par pasākuma īstenošanu .
 3. Darba līgums ar skolēnu .
 4. Darba devēju izvēles nolikums .
 5. Skolēna vecāka (aizbildņa) apliecinājums skolēna dalībai pasākumā
 6. Pieņemšanas nodošanas akts par pasākuma īstenošanu
 7. Informācija par darba laiku, darba vadītāja atlīdzību
 8. Veidlapa par veiktajām veselības pārbaudēm
 9. Informācija par bruto darba algas aprēķinu

 

 

NVA filiāles

Pieteikšanās statuss
aktuāla/noslēgusies

 Aizkraukle
Noslēgusies
 Alūksne Noslēgusies
 Balvi Noslēgusies
 Bauska Noslēgusies
 Cēsis Noslēgusies
 Daugavpils Noslēgusies
 Dobele Noslēgusies
 Gulbene Noslēgusies 
 Jelgava Noslēgusies
 Jēkabpils Noslēgusies
 Jūrmala Noslēgusies
 Krāslava Noslēgusies
 Kuldīga Noslēgusies
 Liepāja Noslēgusies
 Limbaži Noslēgusies
 Ludza Noslēgusies
 Madona Noslēgusies
 Ogre Noslēgusies
 Preiļi Noslēgusies
 Rēzekne Noslēgusies
 Rīga Noslēgusies
 Saldus Noslēgusies 
 Sigulda Noslēgusies
 Talsi Noslēgusies
 Tukums Noslēgusies
 Valka Noslēgusies
 Valmiera Noslēgusies
 Ventspils Noslēgusies