ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
17.10.2018


Neformālās izglītības ieguve un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība ar kuponu metodi

 


 
ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

 

 

Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.


Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

Pamatnosacījumi:

 

 • Sociālās un profesionālās pamatprasmes (Neformālās izglītības programmas vai transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības programmas), kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija.
 • Lai iesaistītos neformālās izglītības un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju programmu apguvē, bezdarbniekam un darba meklētājam ir jāizsaka vēlme dalībai apmācībā.
 • Bezdarbnieks un darba meklētājs viena gada laikā var iesaistīties ne vairāk kā divu neformālās un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju izglītības programmu apguvē (valsts valodas apguvei dažādos valsts valodas prasmes līmeņos bezdarbnieks un darba meklētājs var iesaistīt ne vairāk kā trīs reizes gada laikā).
 • Bezdarbnieki un darba meklētāji apmācību kuponu saņem rindas kārtībā atbilstoši pieteikuma dalībai apmācībā reģistrēšanas datumam NVA datu bāzē.
 • Saņemot apmācību kuponu, bezdarbniekam un darba meklētājam ir jāizvēlas:
 • Apmācības programmas apguves rezultātā, pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas, bezdarbnieks un darba meklētājs saņem iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu.

 

Ja bezdarbnieks/darba meklētājs bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā bezdarbniekam/darba meklētājam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto stipendiju un apmācībām izlietoto mācību maksu!
 

 

Papildus informācija:
 • Izglītības iestāde nav tiesīga noteikt bezdarbniekam vai darba meklētājam papildu maksu par dalību Apmācībā vai jebkādas citas finansiāla rakstura saistības.
 • Apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 5 euro par vienu apmācību dienu.
 • Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību līdz 100 euro mēnesī reģionālās mobilitātes atbalstam:
 • transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas līdz apmācības īstenošanas vietai un atpakaļ;
 • dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcu izdevumu kompensācijai.
 • Reģionālas mobilitātes atbalstu piešķir ja:
 • apmācības īstenošanas vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīves vietas;
 • bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus.
 • Lai saņemtu finanšu atlīdzību reģionālās mobilitātes atbalstam:
 • Bezdarbniekam jāiesniedz Aģentūras filiālē iesniegums, apliecinājums un 10 darba dienu laikā pēc apmācību mēneša beigām iesniedz finanšu atlīdzības pamatojumu, pievienojot tam izdevumus apliecinošus dokumentus.
 • Detalizētāka informācija par finanšu atlīdzības saņemšanu reģionālās mobilitātes atbalstam skatīt šeit

 • Bezdarbniekam un darba meklētājam pirms reģistrācijas angļu valodas apmācībai, ir iespēja noteikt angļu valodas zināšanu līmeni, izmantojot Aģentūras mājas lapā ievieto testu: TESTS zināšanu pārbaudei angļu valodā

 

Informācija par bezdarbnieku un darba meklētāju pieteikumiem un darbā iekārtošanos pēc neformālās un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju izglītības programmu pabeigšanas:

 • Bezdarbnieku un darba meklētāju skaits, kuri pieteikušies neformālo, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības izglītības programmu apguvei, izņemot "Jauniešu garantijas" pasākumus, sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un NVA filiālēm (pielikums ) (uz 30.09.2018.)
 • Bezdarbnieku skaits, kuri 2018.gada 6.mēnešos iesaistīti neformālās, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju izglītības programmu apguvē sadalījumā pa izglītības programmām un izglītības iestādēm un iekārtojušies darbā pēc neformālās, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības pabeigšanas (uz 30.06.2018.) (pielikums )
 • Bezdarbnieku skaits, kuri 2017.gada 12.mēnešos iesaistīti neformālās un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju izglītības programmu apguvē sadalījumā pa izglītības programmām un izglītības iestādēm un iekārtojušies darbā pēc neformālās un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības pabeigšanas (uz 30.06.2018.) (pielikums )
 • Bezdarbnieku un darba meklētāju apmierinātība sadalījumā pa izglītības programmām un izglītības iestādēm neformālajā, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācībā ar kuponu metodi (2018.gada 1.pusgads) (pielikums )
 • Bezdarbnieku un darba meklētāju apmierinātība sadalījumā pa izglītības programmām un izglītības iestādēm neformālajā apmācībā ar kupona metodi (pielikums ) (uz 01.10.2017. - 31.12.2017.)
 • Bezdarbnieku un darba meklētāju apmierinātības aptaujas anketu apkopojums (pielikums ) (uz 01.10.2017. - 31.12.2017.)

 


 
Bezdarbnieku un darba meklētāju iesaiste aktīvā nodarbinātības pasākuma “Neformālās izglītības ieguve” valsts valodas un svešvalodu un datorzinību apmācībās un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācībās 2018.gadā
 
 

Plašākas iespējas uzzināt par kupona saņemšanas un izmantošanas iespējām iegūsi tuvākajā NVA filiālē

uz augšu