ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
26.04.2017


Informācija, kas jāzina bezdarbniekiem un darba meklētājiem


Bezdarbnieka statusa iegūšana


Lai iegūtu bezdarbnieka statusu persona:


Iesnieguma veidlapa bezdarbnieka statusa iegūšanai
- Iesniegums bezdarbnieka statusa iegūšanai

 

Bezdarbnieka statuss tiks piešķirts ar iesnieguma saņemšanas dienu:

1. Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts NVA filiālē klātienē, par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas faktiski saņemts NVA filiālē;

2. Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts elektroniski (izmantojot www.latvija.lv vai ar drošu elektronisko parakstu), par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas iesniegts (arī ārpus NVA darba laika).


Pēc iesnieguma saņemšanas NVA noteiks dienu, kad personai būs jāierodas NVA klātienē, lai iesaistītos piemērotos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos.

UZMANĪBU! Lai Jums izmaksājamais bezdarbnieka pabalsts tiktu aprēķināts no pirmās bezdarbnieka statusa piešķiršanas dienas, Jums papildus ir jāiesniedz iesniegums VSAA, kurš atrodams tīmekļa vietnē - https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts

 

Tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā ir personai, kura:

 • nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto (t.sk. mikrouzņēmuma darbinieku) saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”;
 • meklē darbu;
 • ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
 • ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
 • neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • neatrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā, vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.


Par darbspējīgu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma izpratnē uzskatāma arī persona, kurai ir noteikta invaliditāte, izņemot gadījumus, kad Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.

Lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu, ja persona atbilst visiem iepriekš minētajiem kritērijiem un ir uzrādījusi nepieciešamos dokumentus – NVA pieņem vienas darba dienas laikā.

Lai reģistrētos bezdarbnieka statusa iegūšanai, personai jāuzrāda šādi dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība jeb identifikācijas karte - eID) vai ceļošanas dokuments;
 • dokuments, kas apliecina personas uzturēšanās tiesības Latvijas Republikā, ja saskaņā ar ārzemnieku uzturēšanos Latvijas Republikā regulējošajiem normatīvajiem aktiem šādam dokumentam jābūt personas rīcībā.


Pēc iesnieguma nosūtīšanas, varat pieteikties bezdarbnieka pabalstam, iesniedzot iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt izmantojot www.latvija.lv portālā pieejamo “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

uz augšu

 


 

 

Bezdarbnieka statusa zaudēšana un tā iegūšana no jauna

Bezdarbnieka statusa zaudēšanas pamats ir:

 • darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa iegūšana (t.sk. mikrouzņēmuma darbinieka) uz nenoteiktu laiku vai uz laiku, kas ilgāks par diviem mēnešiem, saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, izņemot iesaistīšanos aktīvajos nodarbinātības pasākumos;
 • vecuma, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, sasniegšana vai valsts vecuma pensijas piešķiršana (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • nonākšana ieslodzījuma vietā (izņemot atklāto cietumu) vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta;
 • uzņemšana pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
 • atteikšanās no piemērota darba piedāvājuma divas reizes;
 • bezdarbnieka pienākumu nepildīšana bez attaisnojoša iemesla;
 • nepatiesu ziņu sniegšana bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai;
 • pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārpus Eiropas Savienības, ja Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi;
 • 100 procentu darbspēju zaudējums;
 • atjaunošana darbā ar tiesas spriedumu vai tiesas apstiprinātu izlīgumu ar darba devēju;
 • bezdarbnieka nāve;
 • atteikšanās no bezdarbnieka statusa, iesniedzot attiecīgu paziņojumu NVA.


Lēmumu par bezdarbnieka statusa zaudēšanu pieņem NVA vienas darba dienas laikā
pēc iepriekš minēto bezdarbnieka statusa zaudēšanas nosacījumu konstatēšanas. Šādā gadījumā persona zaudē bezdarbnieka statusu ar dienu, kad iestājies attiecīgais bezdarbnieka statusa zaudēšanas nosacījums.

Personai, kurai bezdarbnieka statusa zaudēšanas pamats ir bijis:

 • atteikšanās no piemērota darba piedāvājuma divas reizes,
 • bezdarbnieka pienākumu nepildīšana bez attaisnojoša iemesla,
 • nepatiesu ziņu sniegšana bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai vai atteikšanās no bezdarbnieka statusa, iesniedzot attiecīgu paziņojumu NVA,

ir tiesības bezdarbnieka statusu iegūt no jauna ne agrāk kā pēc trim mēnešiem no dienas, kad tika pieņemts lēmums par bezdarbnieka statusa zaudēšanu.

NVA pieņemto lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu, atteikumu piešķirt bezdarbnieka statusu vai bezdarbnieka statusa zaudēšanu var normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstrīdēt, NVA direktoram iesniedzot attiecīgu iesniegumu. NVA direktora pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots personai. Ja rakstveida lēmums ir nosūtīts pa pastu, uzskatāms, ka tas adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

uz augšu

 
Bezdarbniekam ir tiesības:

 • piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kā arī saņemt citus NVA pakalpojumus;
 • piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, ņemot vērā profilēšanas rezultātus, kā arī saņemt citus Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus;
 • saņemt bezdarba apdrošināšanas pakalpojumus saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam";
 • saņemt stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā;
 • saņemt informāciju par brīvajām darbavietām un ar tām saistītajām kvalifikācijas un citām prasībām;
 • saņemt karjeras konsultācijas.
  uz augšuBezdarbniekam ir pienākums:

 • patstāvīgi un ar NVA palīdzību aktīvi meklēt darbu un pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas nekavējoties sniegt priekšlikumus NVA individuālā darba meklēšanas plāna izstrādei;
 • individuālajā darba meklēšanas plānā noteiktajā dienā ierasties NVA un uzrādīt normatīvajos aktos noteiktos dokumentus;
 • ierasties NVA triju darba dienu laikā no izsaukuma saņemšanas dienas;
 • piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos pasākumos;
 • ziņot NVA:
  • vienas darba dienas laikā, ja persona vairs neatbilst šādiem Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 10.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem: nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto (t.sk. mikrouzņēmuma darbinieku) saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”; ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās; nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi); nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē; neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem; neatrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā, vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.”,
  • vienas darba dienas laikā, ja ir iegūts darba ņēmēja statuss uz laiku līdz diviem mēnešiem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
  • triju nedēļu laikā no pārejošas darbnespējas sākuma — par pārejošas darbnespējas laiku, ja tas ir bijis ilgāks par 10 dienām.


Aktīva darba meklēšana Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma izpratnē ir personas mērķtiecīgas darbības nolūkā atrast algotu darbu — piedalīšanās konkursos uz vakantajām darba vietām, kā arī citas darbības, kuru mērķis ir atrast darbu.

Neierašanās Nodarbinātības valsts aģentūrā tiek uzskatīta par attaisnotu, ja:

 • bezdarbniekam iestājusies pārejoša darbnespēja;
 • bezdarbnieks kopj slimu bērnu;
 • pamatojoties uz izsaukumu, bezdarbnieks ierodas izziņas iestādē, prokuratūrā, tiesā vai piedalās tiesas sēdē kā piesēdētājs;
 • iemesls ir pirmās pakāpes radinieka vai laulātā nāve un ja NVA apmeklējuma diena noteikta agrāk par septīto dienu pēc šāda radinieka vai laulātā nāves dienas;
 • ierašanās nav iespējama sakarā ar dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai citu individuālajā darba meklēšanas plānā paredzēto pasākumu īstenošanu;
 • ir citi objektīvi apstākļi, kas nav atkarīgi no bezdarbnieka gribas.


Bezdarbniekam jāierodas NVA pirmajā darba dienā pēc minēto attaisnojošo iemeslu izbeigšanās, uzrādot attaisnojošo iemeslu apstiprinošu dokumentu.

uz augšu
Bezdarbnieka pabalsts.

 

Pabalstu varat saņemt, ja Jums :

 • kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir ne mazāks par vienu gadu;
 • ir veiktas obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ne mazāk kā:.

 

 

 

Pēc reģistrēšanās NVA un bezdarbnieka statusa iegūšanas, ja bezdarbniekam ir tiesības pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, bezdarbnieks var iesniegt iesniegumu pabalsta pieprasīšanai Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē vai jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā.

NVA filiāle bezdarbnieka iesniegumu pabalsta pieprasīšanai pieņem, ja bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai nav nepieciešami apdrošināšanas stāža apliecinoši dokumenti, t.i., gadījumā, kad:

 • bezdarbnieka pabalsts tiek pieprasīts pirmo reizi, bezdarbnieks ir strādājis tikai pēc 1996. gada 1.janvāra un strādājis tikai Latvijā;
 • bezdarbnieka pabalsts tiek pieprasīts atkārtoti, bezdarbnieks pēdējo bezdarbnieka pabalstu ir saņēmis pēc 2000. gada 1. janvāra un kopš pēdējā bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas ir strādājis tikai Latvijā;
 • pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas bezdarbnieks ir kopis bērnu līdz pusotra gada vecumam un nav bijis nodarbināts.Plašāku informāciju par bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanas, saņemšanas un apturēšanas kārtību varat iegūt VSAA mājas lapas sadaļā Pabalsti --> Bezdarbnieka pabalsts vai rakstot uz vsaa@vsaa.lv.

uz augšuDarba meklētāja statusa iegūšana

 

Lai iegūtu darba meklētāja statusu persona:

 

Iesnieguma veidlapa darba meklētāja statusa iegūšanai - Iesniegums darba meklētāja statusa iegūšanai

 

Darba meklētāja statuss tiks piešķirts ar iesnieguma saņemšanas dienu:

1) Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts NVA filiālē klātienē, par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas faktiski saņemts NVA filiālē;

2) Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts elektroniski (izmantojot www.latvija.lv vai ar drošu elektronisko parakstu), par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas iesniegts (arī ārpus NVA darba laika).

 

Pēc iesnieguma saņemšanas NVA noteiks dienu, kad personai būs jāierodas NVA klātienē, lai iesaistītos piemērotos darba meklēšanas atbalsta pasākumos.


Tiesības uz darba meklētāja statusu pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā ir personai, kura:

 • nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto (t.sk. mikrouzņēmuma darbinieku) saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu";
 • meklē darbu;
 • ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
 • ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • neveic komercdarbību vai kuras komercdarbība ir apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • nav uzņemta pamatizglītības programmā klātienē.

 

Lēmumu par darba meklētāja statusa piešķiršanu, ja persona atbilst visiem iepriekš minētajiem darba meklētāja statusa iegūšanas kritērijiem un ir uzrādījusi normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, NVA pieņem vienas darba dienas laikā.

 

 • personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība jeb identifikācijas karte - eID) vai ceļošanas dokuments;
 • dokuments, kas apliecina personas uzturēšanās tiesības Latvijas Republikā, ja saskaņā ar ārzemnieku uzturēšanos Latvijas Republikā regulējošajiem normatīvajiem aktiem šādam dokumentam jābūt personas rīcībā.Darba meklētāja statusa zaudēšanas pamats ir:

 • bezdarbnieka statusa iegūšana;
 • darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa (t.sk. mikrouzņēmuma darbinieka) iegūšana uz nenoteiktu laiku vai par diviem mēnešiem ilgāku laiku saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu";
 • darba meklētāja pienākumu nepil­dīšana bez attaisnojoša iemesla;
 • nepatiesu ziņu sniegšana nolūkā iegūt un saglabāt darba meklētāja statusu;
 • pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārpus Eiropas Savienības, ja Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi;
 • simtprocentīgs darbspēju zudums;
 • atjaunošana darbā ar tiesas spriedumu;
 • atteikšanās no darba meklētāja statusa, iesniedzot attiecīgu paziņojumu NVA;
 • darba meklētāja nāve;
 • uzņemšana pamatizglītības programmā klātienē.


Lēmumu par darba meklētāja statusa zaudēšanu pieņem Nodarbinātības valsts aģentūra vienas darba dienas laikā pēc minēto darba meklētāja statusa zaudēšanas nosacījumu konstatēšanas. Šādā gadījumā persona zaudē darba meklētāja statusu ar dienu, kad iestājies attiecīgais darba meklētāja statusa zaudēšanas nosacījums.

Personai, kurai darba meklētāja statusa zaudēšanas pamats ir bijis:

 • darba meklētāja pienākumu nepildīšana bez attaisnojoša iemesla;
 • nepatiesu ziņu sniegšana nolūkā iegūt un saglabāt darba meklētāja statusu;
 • atteikšanās no darba meklētāja statusa, iesniedzot attiecīgu paziņojumu NVA

ir tiesības darba meklētāja statusu iegūt no jauna ne agrāk kā pēc trim mēnešiem no dienas, kad tika pieņemts lēmums par darba meklētāja statusa zaudēšanu.


Darba meklētājam ir tiesības:

 • piedalīties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos;
 • saņemt informāciju par brīvajām darbavietām un ar tām saistītām kvalifikācijas un citām prasībām;
 • saņemt karjeras konsultācijas.


Darba meklētājam ir pienākums:

 • patstāvīgi un ar NVA palīdzību aktīvi meklēt darbu;
 • NVA noteiktajā laikā, bet ne vēlāk kā pēc trim mēnešiem no dienas, kad viņš iepriekšējo reizi apmeklēja NVA, ierasties NVA un uzrādīt normatīvajos aktos noteiktos dokumentus;
 • vienas darba dienas laikā ziņot NVA par to, ka viņš vairs neatbilst Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 15.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem: nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto (t.sk. mikrouzņēmuma darbinieku) saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu"; ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās; neveic komercdarbību vai kuras komercdarbība ir apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  uz augšu

Pašnodarbinātā tiesības reģistrēties NVA.

Bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu, reģistrējoties NVA, var iegūt un saglabāt tie pašnodarbinātie:

 • kuru ienākumi nesasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru;
 • kuri maksā fiksēto iedzīvotāju ienākuma nodokli un kuru ieņēmumi nesasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru, kas reizināts ar koeficientu 3,3 ienākumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru;
 • kuri veic saimniecisko darbību un par to nemaksā patentmaksu.


Tiklīdz persona kā pašnodarbinātais, veicot saimniecisko darbību, no saviem ienākumiem/ieņēmumiem veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vai maksā patentmaksu (ilgāk par diviem mēnešiem), tad viņai par to vienas darba dienas laikā ir jāziņo Nodarbinātības valsts aģentūrai un bezdarbnieka statuss zaudējams.