1.1. Pieredze - mana bagātība

Saskaroties ar jaunām dzīves situācijām − šajā gadījumā meklējot darbu −, bieži vien cilvēks atklāj daudz jaunu lietu, ko vēl vajadzētu apgūt. Ar skolā, profesionālās izglītības iestādē un augstskolā iegūtajām zināšanām un prasmēm vien nepietiek. Mācīšanās vai sevis pilnveide notiek visu mūžu! Ikvienam, noteikti arī Jums, piemīt spēja apgūt jaunas prasmes un pilnveidot vecās. Tā ir liela vērtība, kas darba meklējumos jāliek lietā.

Piemērs. Apgūstot drēbnieka profesiju, papildus vispārīgām zināšanām par audumu sastāvu un šūšanas tehnikas uzbūvi ir nepieciešamas prasmes uzrunāt klientu un veidot cieņpilnas attiecības, lai klienti saņemtu kvalitatīvu pakalpojumu un viņiem būtu vēlme atgriezties. To visu var iemācīties, ja vien ir mērķis un vēlēšanās.

Ar ko atšķiras pieaugušais, kas mācās, un skolēns, kuram skola ir ikdiena?

  • Pieaugušie mācās tad, kad saskata jēgu un zina, ko ar jauniegūtām zināšanām un prasmēm darīt tālāk, piemēram, izmantot tās, uzsākot darbu jaunā profesijā vai jaunā darbavietā. Pieaugušie mācās arī tad, ja iegūtās zināšanas un prasmes tūlīt ir pielietojamas praksē, jo atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām (piemēram, svešvalodas paplašinās Jūsu darba izvēli).
  • Pieaugušie labprāt dalās savā pieredzē un mācās arī no citu kļūdām un pieredzes.
  • Pieaugušajiem svarīgi ir ne vien klausīties, bet arī darboties, runāt un dalīties savās pārdomās. Pieredzei ir gandrīz tikpat liela nozīme kā oficiāli iegūtai izglītībai (sertifikātam vai diplomam).

Pieredzi pieaudzis cilvēks gūst gan netiešā veidā – ikdienas dzīves un darba situācijās, gan tiešā veidā – mācoties, sevi pilnveidojot visdažādākajās pieaugušo izglītības formās: kursos, nometnēs, darbnīcās. Ļoti iespējams, ka šādu rīcību varat attiecināt arī uz sevi un to apliecina atbilstošs sertifikāts, ko varēsiet parādīt darba devējam. Tomēr, ko darīt, ja sertifikāta nav? Neuztraucieties – galvenais ir pierādīt savas prasmes darbībā.

Nesenās izmaiņas likumdošanā paplašina darbā iekārtošanās iespējas arī tādiem darba meklētājiem, kuriem nav profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

***

Ja Jūs esat nostrādājis vairākus gadus nozarē, dzīves un darba laikā apguvis jaunu profesiju, bet jums joprojām nav profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta, tad izmantojiet iespēju to apliecināt - ar profesionālās kvalifikācijas apliecību darba meklējumos dosieties ar lielāku pārliecību par savām spējām.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājas lapā www.ikvd.gov.lv atradīsiet informāciju par kārtību, kā to izdarīt un kurā izglītības iestādē - profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā - vērsties. Tur Jūs varēsiet saņemt bezmaksas konsultāciju par savas profesijas standarta jeb pamatprasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi. Eksāmena komisija, kurā iekļauti darba devēju pārstāvji, novērtēs Jūsu zināšanas un prasmes. Pēc nokārtota eksāmena Jūs saņemsiet valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Šobrīd ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana iespējama pirmā, otrā un trešā kvalifikācijas līmeņa profesijām (profesionālo kvalifikāciju līmeņu skaidrojums ir pieejams Profesionālās izglītības likumā, 01.01.2013., 5. pants).

***

Jūs esat prasmīgs un enerģisks amata meistars, bet neesat pabeidzis vidusskolu, tāpēc nevarat iestāties augstskolā. Iespējams, nav iegūta valstī obligātā pamatizglītība, bet tagad arvien grūtāk „izrauties” no ikdienas, lai atsāktu mācības. Ko darīt?

Jūs varat iegūt vispārējo pamatizglītību vai vidējo izglītību, pierādot, ka Jums jau piemīt izglītības standartā iekļautās zināšanas un prasmes. Pašreiz izglītības iestādes Latvijā piedāvā eksternātu. Izglītības apguve eksternātā nozīmē, ka cilvēks mācās patstāvīgi pēc izglītības iestādes izsniegtajiem mācību materiāliem, saņem nepieciešamās konsultācijas un uz izglītības iestādi dodas kārtot tikai pārbaudes darbus.

Eksternāts attiecas gan uz pamatizglītības, vai vidējās izglītības ieguvi, gan uz profesionālo izglītību. Eksternātā var mācīties no 18 gadu vecuma. Šī izglītības ieguves forma ir piemērota gan uzņēmīgiem jauniešiem, gan pieaugušajiem, kuri spēj motivēt sevi pašmācībām un kuriem piemīt spējas mērķtiecīgi sasniegt rezultātu.

***

Iedomāsimies situāciju: Jums ir augstākā izglītība, kas iegūta pirms 2000. gada, kad vēl nebija spēkā šobrīd esošā grādu un profesionālo kvalifikāciju apliecināšanas kārtība. Pašlaik Jūs varat pielīdzināt savu iepriekš iegūto izglītību, iesniedzot Akadēmiskās informācijas centrā (Smilšu iela 2, 4.stāvs, Rīga) iesniegumu (to var rakstīt brīvā formā vai izmantot AIC paraugu - http://www.aic.lv/portal/izglitiba-latvija/veco-diplomu-pielidzinasana), uzrādot diploma un sekmju izraksta oriģinālu un iesniegumam pievienojot diploma un sekmju izraksta kopiju.

***

Kā pierādīt darba devējam, ka esat īsts atradums – profesionāls un čakls darbinieks -, ja Jums nav Latvijā izsniegta izglītības dokumenta? Iespējams, ka Jums ir ārzemēs iegūta izglītība un to apliecina tur izdots izglītības dokuments...

Ja esat izlēmis strādāt, ārzemēs izdota izglītības dokumenta oriģināls un atzīmju izraksts Jums jāiesniedz ekspertīzei Akadēmiskās informācijas centrā (AIC). AIC noskaidro izglītības iestādes darbību attiecīgajā valstī valstī un Jūsu apgūtās programmas līmeni. Pēc tam AIC izsniedz izziņu par to, kādam Latvijā izsniegtam izglītības dokumentam ārvalstu izglītības dokuments var tikt pielīdzināts. Šis ir bezmaksas pakalpojums.

Ja Jūs vēlaties pieteikties darbā tādā profesijā, kas Latvijā ir reglamentēta (informācija par reglamentētajām profesijām ir pieejama likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu": http://likumi.lv/doc.php?id=26021), tad Jums ir jāpiedalās procesā, ko sauc par "ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā". AIC sniegtās dokumentu atzīšanas gadījumā Jūs saņemsiet profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību attiecīgajā profesijā. Tas ir maksas pakalpojums, kas parasti aizņem 3 - 4 mēnešus.