JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SKOLOTĀJS


Kods: 3330 03


Darba saturs:
Speciālās izglītības iestādes skolotājs strādā ar bērniem un pusaudžiem, kuriem ir īpašas vajadzības, kas radušās dažādu fizisku vai garīgu attīstības traucējumu dēļ, piemēram, kustību, uztveres, koncentrēšanās, redzes vai dzirdes traucējumi. Viņš māca skolēniem vispārizglītojošos mācību priekšmetus, piemēram, matemātiku, lasīšanu, zīmēšanu, un arī speciālos priekšmetus, piemēram, ārstniecisko vingrošanu, runu.

Atbilstoši katras konkrētās bērnu grupas uztveres īpatnībām un veselības stāvoklim, speciālās izglītības iestādes skolotājs piemeklē piemērotākās mācību metodes darbam ar šiem skolēniem. Viņš organizē klases mācību darbu, novērtējot izvēlētās mācību vielas sarežģītības pakāpi, piemēram, veido grupu darbu vai katram atsevišķam skolēnam dod individuālus uzdevumus. Piemēram, vājdzirdīgiem bērniem, mācību vielas apguvē vairāk izmanto metodes, kurās dominē (pārsvarā ir) kustības, daudzpusīgs uzskates materiāls – priekšmeti, fotogrāfijas. Ja izvēlētā metodika nesniedz gaidītos rezultātus, viņš operatīvi un radoši to maina, piemēram, koriģējot nodarbības intensitāti (to, cik fiziski un emocionāli aktīva ir piedāvātā uzdevumu veikšanas metode), iekļaujot kustību vai spēļu elementus, dziedot, mainot uzdevuma veikšanas veidu. Speciālās izglītības iestādes skolotājs arī izstrādā, uzdod un labo pārbaudes un mājas darbus, atprasa uzdoto vielu, izgatavo mācību uzskates līdzekļus. Nodarbību laikā speciālās izglītības iestādes skolotājs seko, kā katram grupas, klases bērnam veicas uzdevumu pildīšanā, palīdz kādu neskaidrību vai sarežģījumu gadījumā.

Speciālās izglītības iestādes skolotājs ar īpašām profesionālām metodēm koriģē (labo) skolēnu psihiskās un fiziskās attīstības traucējumus, atbilstoši katra skolēna veselības stāvoklim un spējām, palīdz viņam praktiski apgūt sadzīves prasmes un darba iemaņas. Viņš seko skolēnu emocionālajam un fiziskajam stāvoklim - pašsajūtai, noskaņojumam, kā arī mācīšanās motivācijai, piemēram, cenšas noskaidrot iemeslus, kāpēc tā mainās vai mazinās. Viņš palīdz bērniem veidot attiecības savā starpā, kā arī ar citiem sabiedrības locekļiem, sadarbojas ar bērnu un pusaudžu vecākiem un speciālistiem (piemēram, psihologiem, sociāliem pedagogiem).

Speciālo izglītības iestāžu skolotājs raksta mācību un audzināšanas plānus, pārskatus, skolēnu raksturojumus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Speciālās izglītības iestādes skolotājs darbā lieto tāfeli, krītu, izmanto informācijas demonstrēšanas un atskaņošanas aprīkojumu, piemēram, audioiekārtu, kodoskopu, projektoru; uzskates līdzekļus, piemēram, attēlus, rotaļlietas, kā arī datoru un biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri. Viņš strādā ar daudzveidīgu dokumentāciju, piemēram, klašu, sekmju kopsavilkuma žurnāliem, skolēnu personīgajām lietām un liecībām.


Darba apstākļi:
Speciālās izglītības iestādes skolotājs strādā mācību klases telpā. Speciālos priekšmetus, piemēram, ārstniecisko vingrošanu, viņš pasniedz šīm vajadzībām piemērotā un atbilstoši aprīkotā telpā. Speciālās izglītības iestādes skolotājs strādā noteiktu darba slodzi - 21 mācību stundu nedēļā, bet atkarībā no konkrētiem apstākļiem tā var būt arī lielāka.


Darba iespējas:
Speciālās izglītības iestādes skolotājs var strādāt speciālajās un sanatorijas tipa skolās, attīstības un rehabilitācijas centros vai speciālā izglītības klasē pamatskolā.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība speciālajā pedagoģijā, specializējoties kādā noteiktā zinātņu nozarē. Mācību ilgums 4 -5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
220 līdz 280 LVL.
Atalgojums atkarīgs no pamatizglītības skolotāja darba pieredzes un mācību stundu skaita nedēļā, papildus tiek maksātas piemaksas par darba specifiku, iespējamas prēmijas, piemēram, par novatorisku un radošu darba stilu.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev ir pozitīva attieksme pret bērniem? Kā tu uztver atšķirīgumu un citādību, kas raksturīga bērniem ar īpašām vajadzībām? Vai radoša pieeja tevi aizrauj vairāk par standartizētu, iepriekš prognozējamu lietu kārtību?

Speciālās izglītības iestādes skolotājam nozīmīga vēlme un prasme skaidri un pārliecinoši pasniegt informāciju, ieinteresēt tajā skolēnus, tāpēc viņam pašam jābūt dziļi ieinteresētam un zinošam savā mācību priekšmetā, gan vēlmē saskatīt katrā bērnā mītošo izaugsmes iespēju. Tāpat nozīmīga ir emocionāla līdzsvarotība un pacietība, jo nereti skolēni ar īpašām vajadzībām jaunas zināšanas apgūst ļoti lēni.

Svarīgas ir labas komunikācijas prasmes, spēja iejusties otra situācijā, māka panākt saprašanos dažādās auditorijās – gan bērnu, gan pieaugušo. Šīs iemaņas var gūt, ikdienā izmēģinot elastīgu pieeju katram konkrētajam sarunu partnerim – cenšoties izprast viņa pasaules uztveres īpatnības un, atbilstoši tam, veidot komunikācijas veidu un izvēlēties sarunas saturu.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā latviešu valoda, svešvalodas, psiholoģija, ētika, informātika un priekšmetiem, kuri ir pamatā izraudzītajai skolotāja specializācijai.Radniecīgās profesijas:

LOGOPĒDS

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJS

PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGS

SURDOTULKS

PASNIEDZĒJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sabiedriskās dzīves norises un pasākumi radošs darbs
palīdzība sociāli atstumtām sabiedrības grupām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām prāta spēles, krustvārdu mīklas, erudīciju konkursi
netradicionālās pedagoģiskā darba metodes brīvā laika, aktīvās atpūtas, sporta pasākumu organizēšana
darbs ar bērniem pedagoģija un psiholoģija

Man raksturīgas šādas īpašības:

atbildīgums pārliecinātība sistemātiskums *
izpalīdzīgums enerģiskums racionalitāte **
godīgums iniciatīva kārtīgums
sabiedriskums uzņēmība apzinīgums
sirsnība pielāgošanās spēja piesardzība
atklātība neatlaidība stabilitāte

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar bērniem iedvesmot bērnus apgūt jaunas zināšanas
konstruktīvi un pacietīgi risināt konfliktus plānot nodarbību saturu, izraudzīties mācību metodes atbilstīgi bērnu vajadzībām
ar aizrautību un izteiksmi lasīt vai stāstīt saglabāt mieru neatkarīgi no situācijas
izskaidrot sarežģītas lietas vienkāršā valodā mācīt gan vispārizglītojošos, gan speciālos priekšmetus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv