JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KOKAPSTRĀDES INŽENIERIS


Kods: 2149 20


Darba saturs:
Kokapstrādes inženieris uzrauga un vada ražošanas tehnoloģiskos procesus kokapstrādes uzņēmumos (zāģmateriālu ražošanu, kokapstrādes atlikumu pārstrādi, koksnes ķīmisko apstrādi, finiera un saplākšņa ražošanu, plātņu ražošanu), vada un koordinē ražošanā iesaistīto darbinieku darbu. Viņš novērtē ražošanā izmantojamo mašīnu, iekārtu un instrumentu tehnisko stāvokli un, kad nepieciešams, nomaina tos pret jauniem vai modernākiem.

Kokapstrādes inženieris seko jauninājumiem ražošanas tehnoloģijās un izvērtē to izmantošanas iespējas uzņēmumā. Viņš piedalās uzņēmuma stratēģijas un mērķu izstrādē, sniedz priekšlikumus ražošanas tehnoloģisko procesu, tajos izmantojamo iekārtu, mašīnu un instrumentu pilnveidošanai, kā arī darbinieku pienākumu sadalījumam. Kokapstrādes inženieris izstrādā plānus, kā, ieviešot uzlabojumus ražošanas procesā vai darbinieku nodarbināšanā, uzņēmums varētu pārstrādāt vairāk kokmateriālu un tā gūt lielākus ienākumus. Ja uzņēmuma vadība plānus apstiprina, kokapstrādes inženieris ievieš plānotās darbības ražošanā (piemēram, maina kokapstrādes atlikumu pārstrādes tehnoloģiju) un uzrauga, vai darbinieki tās veic atbilstoši noteiktajam. Viņš izstrādā koka priekšmetu izgatavošanas tehniskos projektus, nosaka, ar kādām mašīnām, iekārtām un instrumentiem tie tiks izgatavoti, kuri darbinieki šo darbu veiks, vai ir jāpārkārto kokapstrādes darbgaldi. Viņš arī organizē nepieciešamo mašīnu, instrumentu un iekārtu iepirkšanu un uzstādīšanu, izstrādā darbu veikšanas instrukcijas, nozīmē darbiniekus un apmāca viņus, kā arī vada, koordinē un kontrolē viņu darbu un dod nepieciešamos norādījumus. Vajadzības gadījumā kokapstrādes inženieris projektos ievieš korekcijas. Viņš arī sagatavo un iesniedz uzņēmuma vadībai atskaites par sasniegtajiem rezultātiem.

Kokapstrādes inženieris izstrādā kokapstrādes mašīnu, iekārtu un instrumentu periodisko apkopju un remontu grafikus, nosaka atbildīgos darbiniekus par apkopju un remontu veikšanu un pārbauda grafiku ievērošanu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Kokapstrādes inženieris darbā lieto dažādu veidu biroja tehniku, datoru un speciālas projektēšanas datorprogrammas, mērinstrumentus (mērlentes, bīdmērus) un rokas instrumentus (uzgriežņu atslēgas, skrūvgriežus). Koksnes apstrādes telpās viņš izmanto darba drošības aprīkojumu (trokšņa slāpētājus ausīm, cimdus, respiratoru, aizsargbrilles).


Darba apstākļi:
Kokapstrādes inženiera darbs galvenokārt tiek veikts biroja tipa telpās un cehos, taču var būt arī izbraukumi uz koksnes izstrādes un iepirkšanas vietām. Kokapstrādes inženieris strādā astoņu stundu darba dienu. Ja gadījumā salūzusi kāda no tehnoloģiskajām iekārtām vai noticis nelaimes gadījums, viņš var tikt izsaukts uz cehu jebkurā diennakts laikā. Kokapstrādes cehos ir paaugstināts trokšņa līmenis, kas iespaido dzirdi, daudz putekļu un skaidu, kas var izraisīt astmatisku vai alerģisku reakciju. Telpās, kurās tiek veikta koksnes ķīmiskā apstrāde, iespējama saskarsme ar veselībai kaitīgām vielām (līmvielām, koksnes cietinātājiem).


Darba iespējas:
Kokapstrādes inženieri var strādāt kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos, galdniecības uzņēmumos, zāģētavās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība inženierzinātnēs ar specializāciju kokapstrādē. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 800 LVL.
Algas apjoms atkarīgs no uzņēmuma lieluma un tehnoloģisko procesu skaita un sarežģītības. Piemēram, zāģētavās un galdniecības uzņēmumos alga var būt 300 – 400 latu, savukārt kokapstrādes uzņēmumos un mēbeļu ražotnēs – 400 – 800 latu. Uzņēmumos ar lielāku apgrozījumu kokapstrādes inženieris papildus var saņemt prēmijas, kas ir proporcionālas uzņēmuma peļņas pieaugumam.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk darboties ar kokmateriāliem – izgatavot dažādus saimniecībā izmantojamus priekšmetus? Vai tev liekas saistoša tehnika, mehāniskas iekārtas un to darbības principi? Vai tev patīk organizēt dažādus pasākumus un procesus? Vai tu meklē alternatīvus risinājumus, ja kaut kas neizdodas, kā iecerēts? Vai viegli spēj pieņemt lēmumus?

Kokapstrādes inženiera darbs saistīts ar lielu atbildību. Lai attīstītu atbildības izjūtu, iesaisties pasākumu organizēšanā un centies uzņemties vadošu lomu to īstenošanā. Centies plānot arī pats savus darbus un paveikt tos laikā. Kokapstrādes inženiera darbā svarīga ir tehniskā domāšana un precizitāte, ko vari attīstīt, iesaistoties interešu izglītības pulciņos (piemēram, kokapstrādē, datorgrafikā, tehniskajā modelēšanā).

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, ķīmija, dabaszinības, informātika, biznesa ekonomiskie pamati, tehniskā grafika un mājsaimniecība.


Interešu joma(s): Kokapstrāde


Radniecīgās profesijas:

MEŽSAIMNIECĪBAS INŽENIERIS

KOKAPSTRĀDES TEHNOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

fizika, matemātika, ķīmija koksnes mehāniskā apstrāde un iekārtas
kokapstrādes nozares informātika un datorgrafika kokapstrādes ekonomika un uzņēmējdarbība
kokapstrādes procesu automatizācija kokapstrādes tehnoloģiskais process
organizatorisks un vadošs darbs mehānika un enerģētika

Man raksturīgas šādas īpašības:

taktiskums pārliecinātība oriģinalitāte
analītiskums apzinība komplicētība**
kritiskums prasīgums zinātkāre
intelektualitāte* uzņēmība apķērība
racionalitāte** radošums sabiedriskums
neatkarība intuīcija uzstājība

* intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

*** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

plānot, organizēt un vadīt darbu sastādīt ieņēmumu un izmaksu prognozi
novērtēt mašīnu, iekārtu un instrumentu tehnisko stāvokli kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses
organizēt mašīnu un iekārtu tehnisko apkopi kompleksi risināt problēmu, ņemot vērā nozīmīgus faktorus
izstrādāt pasākumus ražošanas efektivitātes paaugstināšanai izstrādāt darba instrukcijas

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv