JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.AUTOTRANSPORTA INŽENIERIS

Darba saturs:
Autotransporta inženieris veido, izstrādā un uzlabo autotransporta un loģistikas sistēmas, automašīnu remonta un ekspluatācijas tehnoloģijas, organizē mācības personālam, kā arī nodarbojas ar pētniecības un izglītošanas darbu autotransporta nozarē. Autotransporta inženieris plāno un uzrauga darbus un atbild par rezultātu kvalitāti.

Autotransporta inženieris iestādē vai uzņēmumā pārzina darbus, kas saistīti ar automašīnu ekspluatāciju – ar loģistikas sistēmu izstrādi (transporta organizāciju) un jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Viņš rūpējas par to, lai mašīnu izmantošana noritētu pēc iespējas efektīvāk, kā arī gādā par darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu.

Autotransporta inženieri, kas strādā loģistikas jomā, veido kravas un pasažieru pārvadājumu loģistiskās shēmas, veic aprēķinus, kas ļauj ekonomēt resursus, plāno jaunu tehnoloģiju ieviešanu auto pārvadājumos, izmanto informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas loģistikas sistēmu pilnveidošanā.

Darbā ar remonta un ekspluatācijas tehnoloģijām (lietošanas veidiem) autotransporta inženieri vada un kontrolē šo tehnoloģiju ieviešanu – izpēta piedāvājumus un plāno konkrētas tehnikas iepirkšanu, māca personālu darbam ar tām, izstrādā procedūras un nosacījumus iekārtu izmantošanai, kontrolē to ievērošanu un novērtē, cik lietderīga bijusi tehnoloģiju ieviešana.

Dažkārt autotransporta inženieri strādā pie audita un ekspertīzes autotransporta jomā – pārbauda, cik kvalitatīvas ir izmantotās tehnoloģijas, kontrolē darbu kvalitāti, analizē darba organizāciju transporta uzņēmumā. Nereti autotransporta inženieri strādā par ekspertiem satiksmes negadījumu un automobiļu bojājumu novērtēšanā.

Autotransporta inženieri var strādāt arī izglītības jomā – piedalīties speciālistu apmācībā, izstrādāt kvalifikācijas celšanas kursu programmu un piedalīties to īstenošanā, arī strādāt izglītības un pētniecības iestādēs. Darbs augstākās izglītības un pētniecības jomā ļauj autotransporta inženieriem piedalīties laboratorijas pētījumos un jaunu tehnoloģiju ieviešanā.

Autotransporta inženieris risina un strādā arī ar likumdošanas, darba organizācijas un procedūru jautājumiem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Autotransporta inženieris darbā izmanto datoru un speciālas datorprogrammas loģistikas sistēmu izstrādei un biroja tehniku, piemēram, printeri, kopējamo iekārtu, skeneri. Atbilstoši konkrētā darba specifikai izmanto arī iekārtas un darbarīkus automašīnu remontam un ekspluatācijai.


Darba apstākļi:
Autotransporta inženieris darbu veic biroja tipa telpās vai arī tehniskajās telpās un ārpus darbavietas (piemēram, ja jāveic satiksmes negadījuma ekspertīze). Autotransporta inženieris strādā astoņas darba stundas dienā.


Darba iespējas:
Autotransporta inženieris var strādāt iestādēs un uzņēmumos, kas nodarbojas ar kravu pārvadājumiem, automobiļu tirdzniecību, remontu, ekspluatāciju, satiksmes drošības jautājumiem, automobiļu tehnisko ekspertīzi. Tāpat autotransporta inženieris var strādāt projektēšanas, pētniecības un izglītības iestādēs, kas saistītas ar autotransporta sistēmu. Autotransporta inženieri nepieciešami gan lielos uzņēmumos, kuru darbības nodrošināšanai tiek uzturētas autotransporta vienības, gan nelielās firmās, kas specializējas pakalpojumos tieši autotransporta jomā.


Nepieciešamā izglītība:
Autotransporta inženierim nepieciešama augstākā izglītība transporta, loģistikas, inženierzinātņu jomā (mācību ilgums – 4 gadi).


Iespējamais atalgojums:
500 līdz 1000 LVL.
Algas apjoms atkarīgs no kompetences un konkrētā darbības virziena.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē automašīnu uzbūve un funkcionēšana un jaunākie sasniegumi autobūvē un ekspluatācijā?

Lai veicinātu autotransporta inženiera profesijā būtiskās tehniskās un loģiskās domāšanas spējas, var risināt dažādus atjautības uzdevumus, minēt krustvārdu mīklas, piedalīties prāta spēlēs (arī kā skatītājam). Arī ķīmijas un matemātikas uzdevumu risināšana attīsta gan loģisko domāšanu, gan māku strādāt ar komplicētu (sarežģītu) informāciju.

Specializētos izdevumos un internetā var atrast daudz lietderīgas informācijas par jaunumiem un iespējām autobūvē un automašīnu lietošanā, kas palīdzēs gūt ieskatu par šīs profesijas problemātiku un ikdienu. Savukārt darbošanās kādā tehniskās jaunrades pulciņā un piedalīšanās autotransporta remontdarbos, sniegs pamatzināšanas par automašīnu uzbūvi, darbības principiem un praktiskas iemaņas, piemēram, par detaļu nomaiņu un remonta paņēmieniem.

Nozīmīga ir arī prasme sadarboties ar dažādiem cilvēkiem, māka saprotami izklāstīt sarežģītu informāciju, pamatot savu viedokli. Šīs iemaņas var attīstīt, piemēram, piedaloties diskusiju un interešu grupās, esot dažādu skolas projektu ideju un to realizēšanas iespēju autoram.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, matemātika, tehniskā grafika un informātika.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

KVALITĀTES INŽENIERIS

DZELZCEĻA PĀRVADĀJUMU UN KUSTĪBAS ORGANIZATORS

DZELZCEĻA TRANSPORTA INŽENIERIS

PLĀNOŠANAS INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

autotransports, loģistika auto vadīšana
dažādu transporta līdzekļu uzbūve, darbības principi, ekspluatācija darbs, kurā varētu izmantot savu analītisko domāšanu un praktiskā darba iemaņas
autotransporta ekspertīze inženiertehniskās zinātnes
jaunumi autobūvē matemātika, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums precizitāte uzņēmība
lietišķums zinātkāre izlēmība
sistemātiskums* enerģiskums pašapziņa
neatlaidība pacietība dominēšana
patstāvība kārtīgums ekstraversija***
disciplinētība racionalitāte** stabilitāte

*sistemātiskums - spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem mobilizēt sevi atbildīgam un augstas precizitātes darbam
koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu organizēt un veikt tehnikas iepirkumus
ieviest jaunās tehnoloģijas auto pārvadājumos strādāt ar speciālām datorprogrammām
novērtēt transportlīdzekļa tehnisko stāvokli kārtot lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv