JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MEŽA TEHNOLOGS


Kods: 2149 44


Darba saturs:
Meža tehnologs plāno un organizē mežsaimniecības darbus.

Meža tehnologs apseko, izvērtē savā pārziņā esošo meža teritoriju un plāno meža retināšanu un atjaunošanu, pamatojoties uz meža inventarizācijas lietā (plānā) fiksēto informāciju par koku vecumu, diametru, augstumu, augšanas biezību un likumdošanas normām, kas reglamentē mežu apsaimniekošanu. Piemēram, ja kādā apgabalā ir daudz izkaltušu koku vai vētras izraisītu postījumu, viņš organizē apgabala atjaunošanas darbus. Meža tehnologs organizē augsnes sagatavošanu un, izvērtējot meža tipu, kā arī augšanas apstākļus, proti, augsnes mitrumu, augsnes sastāvu un saules gaismas intensitāti, pasūta koku stādus no kokaudzētavas. Meža tehnologs var arī pieņemt lēmumu teritoriju atstāt dabiskai atjaunošanai. Parasti tā dara teritorijās, kurās aug lapu koki.

Meža tehnologs uzrauga jaunos stādījumus un, ja nepieciešams, veic dažādus aizsardzības pasākumus, piemēram, organizē miglošanu, lai pasargātu stādījumus no slimībām vai apkarotu tās, ierīko slazdus mizgraužu ķeršanai.

Meža tehnologs organizē arī meža retināšanas darbus. Viņš novērtē meža stāvokli un ar speciālu krāsu vai skrīpstu (īpašu asu nazi) iezīmē kokus, kuri ir izcērtami. Retinot tiek izcirsti, piemēram, augšanā atpalikuši koki, lai tie netraucētu augt lielajiem kokiem. Ja mežā lielākā platībā ir slimi koki vai arī tos apsēduši kaitēkļi, meža tehnologs var pieņemt lēmumu par sanitārās cirtes (slimo un bojāto koku izciršana) nepieciešamību.

Ja mežā plānota kailcirte (kad kādā noteiktā teritorijā izcērt visus kokus), meža tehnologs pēc inventarizācijas lietas meža apgabala plānā iezīmē kailcirtes robežas. Pēc tam viņš kailcirtes robežlīnijas ar speciālu ierīci leņķu mēšanai, t.i., busoli, atzīmē dabā, izmantojot robežu mietiņus.

Meža tehnologs veic cirsmas novērtējumu, kas nepieciešams kokmateriālu izstrādei. Viņš ar speciālu instrumentu – dastmēru – izmēra koka diametru, bet ar augstuma mēru – koka augstumu. Iegūtos datus viņš ievada īpašā datorprogrammā, kas aprēķina, kāda veida kokmateriāli, piemēram, papīrmalka, finiera kluči, cik lielā daudzumā un par kādu cenu iegūstami no konkrētās cirsmas. Kopā ar meža cirtējiem viņš sagatavo izciršanas kartes, kurās atzīmē izcērtamos apgabalus, daudzumu, kokmateriālu izvešanas ceļus.

Meža tehnologs plāno un organizē dažādus meža aizsardzības darbus, piemēram, mineralizēto joslu ierīkošanu, kas meža ugunsgrēka gadījumā liesmai neļauj pāriet no viena mežaudzes sektora uz otru, kā arī upju un pilsētu aizsargjoslu ierīkošanu.

Meža tehnologs uzrauga meža infrastruktūras, piemēram, ceļu, kvalitāti, meliorācijas sistēmas stāvokli, plāno nepieciešamos remontdarbus vai jaunas infrastruktūras izbūvi. Piemēram, ja bebrs aizbēris grāvi, kas paredzēts mitruma regulēšanai mežā, viņš organizē tā attīrīšanu. Viņš organizē arī meža uzkopšanas darbus, piemēram, atkritumu izvešanu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Meža tehnologs darbā lieto dažādus mērinstrumentus, piemēram, dastmēru, busoli, koku augstuma mēru. Viņam nepieciešams arī skrīpsts vai krāsa, ar kuru atzīmēt izcērtamos kokus, mačete, urbis, ar ko pārbauda koka vecumu. Datu ievadei un apstrādei izmanto datoru ar speciālām datorprogrammām un biroja tehniku, piemēram, printeri, kopēšanas iekārtu.


Darba apstākļi:
Meža tehnologs strādā gan biroja tipa telpās mežsaimniecībā vai mežizstrādes uzņēmumā, gan mežā dažādos laika apstākļos. Darba laiks ir astoņas darba stundas dienā, taču ārkārtas situācijās, piemēram, ja izceļas ugunsgrēks vai jālikvidē vētras sekas, var nākties strādāt arī virsstundas un brīvdienās.


Darba iespējas:
Meža tehnologs var strādāt dažādos amatos valsts un pašvaldības mežu pārvaldes institūcijās, mežizstrādes firmās un mežu realizācijas uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Meža tehnologam nepieciešama augstākā izglītība mežsaimniecībā un mežzinātnē. Mācību ilgums ir 4 gadi. Par meža tehnologu iespējams kļūt arī ar augstāko izglītību jebkurā lauksaimniecības nozares specialitātē, kas papildināta ar profesionālajām zināšanām mežzinātnē vai mežsaimniecībā.


Iespējamais atalgojums:
180 līdz 400 LVL.
Algas apjoms atkarīgs no darba pieredzes, konkrētās darbavietas un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē daba un tās norises, augu un dzīvnieku dzīve? Vai tev sagādā prieku piedalīšanās teritorijas uzkopšanas talkās? Vai tev patīk garas pastaigas mežā? Vai tu labi orientējies nepazīstamās vietās?

Meža tehnologs lielu daļu sava darba laika pavada mežā, tādēļ šīs profesijas pārstāvim ir jābūt dabas mīļotājam. Meža tehnologam būtiska arī spēja labi orientēties dabā. Šo spēju var attīstīt, gan iesaistoties kādā orientēšanas sporta klubā, gan patstāvīgi dodoties pārgājienos un pastaigās dabā. Tas ne vien sniegs tev orientēšanās iemaņas, bet arī pilnveidos tavu fizisko sagatavotību.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā dabaszinības, bioloģija, ģeogrāfija, matemātika, informātika un sports.


Interešu joma(s): Mežsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

MEŽZINIS

MEŽSARGS

MEŽSAIMNIECĪBAS INŽENIERIS

MEŽSAIMNIECĪBAS TEHNIĶIS

MEŽSAIMNIECĪBAS KONSULTANTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dabas zinības, bioloģija, ģeogrāfija, matemātika, informātika meža ekoloģija, apsaimniekošana, izmantošana, aizsardzība, atjaunošana
meža likumdošana un tiesību akti mežsaimniecības darbi
dendroloģija, botānika, augsnes īpašības meža tehnika un meža darbu mehanizācija
uzņēmējdarbība mežierīcība, mērniecība, mežkopība

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums patstāvība ekstraversija****
materiālisms* analītiskums sabiedriskums
saimnieciskums komplicētība** godkāre
darbīgums kritiskums uzņēmība
zinātkāre izlēmība pārliecinātība
godīgums sistemātiskums*** taktiskums

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**** ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

orientēties koksnes tirgū, sastādīt tāmi analizēt un integrēt sistēmā jaunu informāciju
sastādīt meža kartes un skices kompleksi risināt problēmu
orientēties meža tipoloģijā, augu un dzīvnieku klasifikācijā un sistemātikā veikt mežaudžu inventarizāciju, meža novērtēšanu, medību trofeju pirmapstrādi
kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses plānot tehnoloģisko procesu, savu un padoto darbu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv