JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.DOKU UN OSTU BŪVINŽENIERIS


Kods: 2142 08


Darba saturs:
Doku un ostu būvinženieris veic hidrotehnisko būvju, piemēram, ostas piestātņu, kuģu doku tehnisko projektēšanu. Viņš apseko un analizē teritoriju, kurā paredzēts veikt būvdarbus, un nosaka, kādi tehniskie risinājumi (piemēram, zemes nostiprinājumi, ūdens gultnes padziļināšana vai uzbēruma veidošana) un būvniecības materiāli nepieciešami, lai būve atbilstu tās paredzētajam lietojumam.

Pārzinot būvnoteikumus par prasībām konkrētās teritorijas apbūvei, doku un ostu būvinženieris nosaka, piemēram, to, cik augstu būvi drīkst būvēt, kādi attālumi jāievēro starp būvēm, kā arī izstrādā konstrukciju tehniskos risinājumus, piemēram, ja tiek būvēta piestātne, kura paredzēta smagas kravas izkraušanai, viņš nosaka, kādi būvniecības materiāli būtu jāizmanto un kāda veida balsta konstrukcijas jāveido, lai piestātne izturētu noteikto kravnesību.

Atkarībā no darbavietas, doku un ostu būvinženieru pienākumi nedaudz atšķiras.
Doku un ostu būvinženieris, kas strādā ostā, atbild par ostas teritorijas uzturēšanu kārtībā. Viņš apseko ostas teritoriju, uzrauga doku, piestātņu un pievedceļu tehnisko stāvokli, novērtē to atbilstību lietošanas mērķim. Apsekošanā iegūto informāciju viņš reģistrē īpašā žurnālā. Ja doku un ostu būvinženieris konstatē, ka kāda no konstrukcijām ir bojāta, viņš organizē tehnisko ekspertīzi, pieaicinot ekspertus, kas sniedz situācijas novērtējumu. Pamatojoties uz apsekošanas vai ekspertīzes rezultātiem, doku un ostu būvinženieris aprēķina nepieciešamās būvniecības izmaksas un piedāvā ostas vadībai savu redzējumu par ostas attīstību un pilnveidi.

Ja ostas teritorijā tiek organizēti būvniecības darbi, kas saistīti ar doku, piestātņu vai ostas pārbūvi, doku un ostu būvinženieris pieņem un izvērtē dokumentāciju, kuru iesniedz būvdarbu īstenotājs. Būvniecības laikā doku un ostu būvinženieris uzrauga, lai darbi noritētu atbilstoši ostas interesēm un tiktu ievērotas līgumā noteiktās prasības, kā arī konstrukcijai izstrādātās prasības. Viņš arī piedalās būvniecības darbu pieņemšanā pirms konstrukcijas nodošanas ekspluatācijā.

Doku un ostu būvinženiera, kas strādā būvniecības firmā, kura realizē pasūtījumus, pienākumi vairāk saistīti ar objektu tehnisko projektēšanu. Viņš apseko apbūvējamo teritoriju, veic nepieciešamos mērījumus un nosaka konstrukcijai piemērotākos tehniskos risinājumus. Apsekošanai viņš var piesaistīt arī citus speciālistus, piemēram, elektroinženieri, lai iegūtu plašāku situācijas novērtējumu.

Doku un ostu būvinženieris sagatavo būves tehnisko skici, kurā attēlo konstrukciju, precīzi norādot tehniskā risinājuma prasības. Bieži vien doku un ostu būvinženieris izmanto jau iepriekš izstrādātus priekšrakstus, piemēram, dažādas mērījumu tabulas, standartu prasības, īpaši inženiertehniskajiem aprēķiniem pielāgotas datorprogrammas. Ja šādi mērījumi nav veikti, viņš izmanto dažādus zināmus topošās konstrukcijas parametrus, aprēķina nepieciešamo informāciju.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Doku un ostu būvinženieris darbā lieto kalkulatoru un mērinstrumentus, datoru un speciālas datorprogrammas, biroja tehniku, piemēram, printeri, kopēšanas iekārtu.


Darba apstākļi:
Doku un ostu būvinženieris parasti strādā biroja tipa telpās, taču var piedalīties arī izbraukumos uz objektiem, lai veiktu to tehnisko apsekošanu un uzraudzītu būvdarbu veikšanu. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Doku un ostu būvinženieris var strādāt ostās, sekojot līdzi ostas būvju tehniskajam stāvoklim un iesakot nepieciešamos remonta vai labiekārtošanas pasākumus, kā arī privātuzņēmumos, valsts iestādēs un kā pašnodarbinātais, nodarbojoties ar tehnisko projektēšanu.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība būvniecībā. Mācību ilgums 4 – 6 gadi.


Iespējamais atalgojums:
500 līdz 1000 LVL.
Atalgojums atkarīgs no darba pieredzes, uzņēmuma, kurā doku un ostu inženieris strādā, un darba specifikas, kā arī no viņa profesionalitātes. Doku un ostu būvinženiera tehniskā projektētāja darba alga būs augstāka nekā doku un ostu būvinženierim, kurš neveic tehnisko projektēšanu.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē tehniskās zinātnes? Vai tevi saista modelēšana, darbi, kas prasa precizitāti un rūpību? Vai tev piemīt labas novērošanas un salīdzināšanas spējas, kā arī radoša domāšana? Vai proti organizēt un aizraut ar savām idejām citus cilvēkus?

Ostu un doku būvinženiera profesijā būtiskas īpašības ir pacietība un precizitāte, vērība pret detaļām un lietu izpratne kopumā. Tās vari attīstīt, izgatavojot dažādus modelīšus (pilsētu modeļus, tiltu modeļus, kuģu modeļus u.c.), apgūstot dažādu mehānismu uzbūvi un darbības principus. Centies arī attīstīt ilgstošas koncentrēšanās spēju un prasmi risināt dažādus problemātiskus jautājumus!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, informātika, ķīmija, fizika, tehniskā grafika un ģeogrāfija.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

ĀTRGAITAS ŠOSEJU UN IELU BŪVINŽENIERIS

TILTU BŪVINŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

kuģniecība matemātika, fizika
hidrotehnisko būvju projektēšana, izbūve, ekspluatācija analītisks darbs ar praktiskā darba iemaņām
specializētās projektēšanas datorprogrammas būvju tehniskā ekspertīze
būvmateriālu veidi, īpašības inženiertehniskās zinātnes

Man raksturīgas šādas īpašības:

lietišķums analītiskums kritiskums
izturība sistemātiskums * mērķtiecība
pacietība precizitāte izlēmība
tiešums racionalitāte** sabiedriskums
neatlaidība neatkarība uzstājība
prasīgums vērīgums enerģiskums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem projektēt dokus un ostas
konstruktīvi risināt konfliktus izstrādāt rasējumus
strukturēti argumentēt savu viedokli ātri veikt matemātiskus aprēķinus
koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu strādāt ar tehnisko dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv