JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.CEĻU (TILTU) BŪVUZRAUGS


Kods: 3151 07


Darba saturs:
Ceļu (tiltu) būvuzraugs saskaņā ar būvuzraudzības līgumu vai rīkojumu plāno, koordinē un vada būvdarbu uzraudzības grupas darbu vai strādā būvdarbu uzraudzības grupas sastāvā.

Ceļu (tiltu) būvuzraugs, sākot darbu būvobjektā, aizpilda būvuzrauga saistību rakstu, kur uzņemas atbildību par būvdarbu kvalitāti – nepieļaut veikt būvdarbus bez būvatļaujas, atkāpes no būvprojekta vai lietot nekvalitatīvus būvmateriālus. Parakstot šo saistību rakstu, viņš uzņemas juridiskas un finansiālas saistības un atbildību par zaudējumiem, kas var rasties viņa vainas vai bezatbildības dēļ.

Ceļu (tiltu) būvuzraugs darba uzdevumu izpildē sadarbojas ar būvdarbu pasūtītāju un būvuzņēmēju pārstāvjiem un atbild par būvdarbu izpildes dokumentācijas kārtošanu un apriti. Viņš izskata un apstiprina darba programmas vai būvprojektus, piedalās sapulcēs vai nepieciešamības gadījumā pats tās sasauc, sagatavo un iesniedz atskaites par darbiem būvobjektā.

Ceļu (tiltu) būvuzraugs seko būvdarbu izpildes procesiem – kontrolē objektā izmantotās tehnoloģijas un laika grafiku, saskaņo satiksmes organizācijas shēmas. Ja tiek konstatētas neatbilstības, tad ceļu (tiltu) būvuzraugs sastāda aktu un iesniedz to būvuzņēmējam un būvdarbu pasūtītājam. Ceļu (tiltu) būvuzraugs seko, vai objektā tiek piegādāti un lietoti paredzētie materiāli, tehnika un iekārtas, vai tiek ievēroti tehnoloģiskie parametri (lielumi), kā viss atbilst būvuzņēmēja darba metožu un procesu aprakstiem, darba programmai. Ceļu (tiltu) būvuzraugs pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, darba drošību un ugunsdrošību atbilstoši to reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Viņš ir deliģēts (viņam uzticēts) nepieciešamības gadījumā pieņemt nepieciešamos operatīvos (steidzamos) lēmumus būvdarbu izpildes kvalitātes un termiņu nodrošināšanai.

Ceļu (tiltu) būvuzraugs piedalās laboratorijas paraugu noņemšanā un mērījumu veikšanā būvobjektā, seko testēšanas un pārbaužu rezultātiem, nodrošina to izvērtējumu. Viņš darba izpildes gaitā pārbauda un mēra nepieciešamos kvalitātes parametrus, piemēram, temperatūru, laukumu, biezumu, augstuma atzīmes, sablīvējumu.

Ceļu (tiltu) būvuzraugs kontrolē ierakstus būvdarbu žurnālā, kur tiek norādīti būvobjektā veiktie darbi, darbu daudzuma uzmērījumi un aprēķini (nivelēšanas dati, laukumu, biezumu vai citi uzmērījumi, kravu uzskaite pēc pavadzīmēm, kontroles svēršana). Nepieciešamības gadījumā viņš būvdarbu žurnālā ieraksta būvobjekta pārbaudēs konstatētos trūkumus vai pārkāpumus.

Ja visi darbi būvobjektā ir pilnībā un atbilstošā kvalitātē pabeigti, ceļu (tiltu) būvuzraugs paraksta būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ceļu (tiltu) būvuzraugs darbā lieto gan biroja tehniku, piemēram, strādā ar datoru, lai veiktu nepieciešamo saraksti un noformētu dokumentus, gan praktiskajā darbā būvobjektā nepieciešamās iekārtas un mērinstrumentus, piemēram, mērlentu, līmeņrādi, latu, nivelieri, teodolītu, virsmas un kontakttermometru, sablīvējuma un deformācijas moduļa mērītāju. Būvobjektā drošības nolūkā ceļu (tiltu) būvuzraugs lieto speciālu darba apģērbu – atstarojošu drošības vesti, cimdus, speciālus apavus vai gumijas zābakus, ķiveri.


Darba apstākļi:
Ceļu (tiltu) būvuzraugs strādā gan biroja tipa telpās, gan ārā – būvobjektā. Ceļu (tiltu) būvuzraugs strādā astoņu stundu darba dienu, tomēr šai profesijai ir raksturīga sezonalitāte. Intensīvākā darba slodze ir vasaras mēnešos, kad aktīvi norisinās autoceļu būvdarbi.


Darba iespējas:
Ceļu (tiltu) būvuzraugs var strādāt autoceļu nozares uzņēmumos un kā pašnodarbināta persona.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā izglītība inženierzinātnēs/transportbūvēs autoceļu specialitātē. Mācību ilgums – 3 līdz 5 gadi. Nepieciešams būvprakses sertifikāts ar atļautu darbību būvuzraudzībā, ko izsniedz Latvijas Būvinženieru savienība.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 900 LVL.
Atalgojums atkarīgs no ceļu (tiltu) būvuzrauga izglītības un pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev interesē, kā notiek autoceļu un tiltu būvniecība? Vai tu mēdz darbus veikt apdomīgi un rūpīgi? Vai tev nesagādātu grūtības sadarboties un saprasties ar daudziem būvdarbos iesaistītiem speciālistiem? Vai uzdrīksties pats pieņemt lēmumus un uzņemies par tiem arī atbildību?

Būvuzrauga profesijā nepieciešama tehniskā domāšana, lai spētu izprast ceļu un tiltu būvniecību, kā arī rastu efektīvus risinājumus tehniskām un tehnoloģiskām problēmām. Ceļu (tiltu) būvuzraugam ir svarīgi nepārtraukti profesionāli pilnveidoties, lai varētu sekot līdzi jaunākajām tendencēm autoceļu nozarē. Minētās kvalitātes iespējams mērķtiecīgi attīstīt, piemēram, cenšoties paveikt vienkāršākus darbus, kas prasa tehniskus risinājumus, tāpat interesējoties par specializēto inženiertehnisko literatūru.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika un fizika.


Interešu joma(s): Būvniecība


Radniecīgās profesijas:

CEĻU BŪVINŽENIERIS

BŪVTEHNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, fizika ceļu, tiltu būvniecība
jaunākās tendences autoceļu nozarē mērījumi un aprēķini
būvdarbu uzraudzības plānošana un vadība būvdarbu tehnisko, tehnoloģisko un kvalitātes parametru kontrole
darbs ar dokumentiem ceļu būvmateriālu veidi, īpašības un kvalitāte

Man raksturīgas šādas īpašības:

materiālisms* atbildīgums saprātīgums
analītiskums drosme precizitāte
kritiskums komplicētība** sistemātiskums***
praktiskums apzinīgums racionalitāte****
lietišķums kārtīgums enerģiskums
prasīgums valdonība uzņēmība

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

patstāvīgi pieņemt svarīgus lēmumus loģiski argumentēt savu viedokli
plānot, koordinēt un vadīt būvdarbu uzraudzību izmantot testēšanas mērinstrumentus
salīdzināt un noteikt atbilstību standartiem uzraudzīt būvdarbu tehnoloģijas ievērošanu
kārtot būvdarbu izpildes dokumentāciju risināt nesaskaņas, rast kompromisus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv