JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KARTOGRĀFIJAS INŽENIERIS


Kods: 2148 01


Darba saturs:
saturs Kartogrāfijas inženieris (jeb kartogrāfs, kā šo profesiju parasti dēvē) veido kartogrāfiskos materiālus no dažādiem pieejamiem materiāliem – uzņēmumiem no gaisa, iepriekš veidotām kartēm, ģeogrāfisko objektu datu bāzēm, informācijas, kas iegūta, apskatot teritoriju dabā.

Mūsdienās kartogrāfiskie materiāli parasti tiek veidoti digitālā vidē. Darba saturu nosaka kartes tips un mērķis.

Topogrāfisko karšu izstrādātāji veido kartes, kurām ir stingri noteikts mērogs (kartē esošo attālumu attiecība pret attālumiem dabā), attēlojamo objektu klāsts un kartes apzīmējumi (simboli, ar kādiem objekti tiek attēloti kartē). Par pamatu topogrāfiskajai kartei parasti izmanto uzņēmumus no gaisa – aerofotogrāfijas un satelītattēlus. Kartogrāfijas inženieris saņem attēlus un kartē iezīmē to, ko var saskatīt attēlā, Šo procesu sauc par dešifrēšanu. Pēc tam notiek lauka apskate, lai precizētu kartē tos objektus, kas no gaisa nav saskatāmi vai nav atšifrējami, kā arī ieviestu izmaiņas, kas dabā notikušas kopš aerofotogrāfijas vai satelītattēla uzņemšanas. Kartes noformēšanai izmanto jau gatavus apzīmējumus. Lai kartē iezīmētu reljefu, var būt nepieciešams strādāt ar fotogrammetrijas metodēm un datorprogrammām – tas nozīmē tādu aeroattēlu apstrādi, kuras rezultātā var iegūt trīsdimensiju reljefa attēlojumu un to pārnest uz kartes shematiskā veidā.

Tematisko karšu izstrādātāji veido visdažādākās kartes – tūrisma, augšņu, statistikas kartes un kartes teritorijas plānojumiem. Karšu izstrādē kartogrāfijas inženieris var izmantot jau gatavu kartes pamatni (topogrāfiskās kartes) vai arī veidot to pats no pieejamajiem datiem (aerofotogrāfijām un satelītattēliem, ģeogrāfiskajām datu bāzēm). Tematiskajās kartēs bez ģeogrāfiskās informācijas attēlo arī to, kas attiecas uz kartes tēmu, un kartes veido tā, lai šī informācija būtu skaidri saprotama un nolasāma. Teritorijas plānojumu, meža nogabalu, augšņu, ģeoloģiskajās kartēs attēlojamo objektu sarakstu un izskatu reglamentē īpaši noteikumi. Tematisko karšu izstrādātājam nereti vienlaikus jābūt arī māksliniekam – pašam jāizvēlas kartes apzīmējumi, jāpievieno kartei arī cita informācija un attēli (šādas kartogrāfijas piemērs ir gandrīz visas tūrisma kartes). Kartes izstrādē parasti ir vairāki posmi – vispirms pamatnes izveidošana vai pielāgošana konkrētajām vajadzībām, pēc tam tematiskās informācijas vākšana un ievietošana kartē, un beigās – kartes apzīmējumu izveidošana un kartes noformēšana.

Interaktīvo karšu izstrādātāji ir tie paši, kas veido tematiskās kartes, tikai viņiem jābūt ar plašām zināšanām informācijas tehnoloģijās. Interaktīvās kartes veido ar īpašām datorprogrammām, kas ļauj gatavu karti jebkuram interesentam izmantot ne tikai kā attēlu, bet arī kā citas informācijas avotu, piemēram, atrast interesējošu tūrisma objektu vai aprēķināt ceļa garumu no vienas pilsētas līdz otrai. Lai izgatavotu tiešām labu un interesantu karti, kartogrāfijas inženieris pārzina programmēšanas pamatus un plašu datorprogrammu klāstu.

Kartogrāfi, kas strādā ar tematiskajām kartēm, darba gaitā kontaktējas un sadarbojas ar dažādu citu nozaru speciālistiem, piemēram, plānotājiem, tūrisma speciālistiem, dažādu inženiertīklu pārvaldītājiem, dabas aizsardzības speciālistiem, pašvaldību pārstāvjiem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Kartogrāfijas inženieris darbā lieto datoru un kartogrāfijas datorprogrammas (divas Latvijā visplašāk izmantotās ir ESRI „ArcGis” un Bentley „MicroStation”). Datorā izstrādātās kartes tiek izdrukātas ar lielformāta printeri. Lai jaunas kartes veidošanai izmantotu senāk izgatavotas kartes, tās reizēm tiek skenētas ar lielformāta skeneri un piesaistītas ģeogrāfisko koordinātu sistēmai.


Darba apstākļi:
Kartogrāfijas inženiera darbs parasti tiek veikts biroja tipa telpās pie datora. Ja kartogrāfs strādā uz līguma pamata un viņam ir pieejams nepieciešamais datoraprīkojums, darbu var veikt arī mājās. Nelielu daļu darba laika notiek apsekošana dabā, kuras ilgums un sarežģītība atkarīga no kartes mēroga un tipa. Visvairāk apsekošana nepieciešama topogrāfiskajām un tūrisma kartēm, kā arī specifiskām nozaru kartēm, kurās attēlotā informācija nedrīkst būt neprecīza.


Darba iespējas:
Kartogrāfijas inženieri strādā gan specifiskos kartogrāfijas uzņēmumos, gan lielos uzņēmumos un valsts iestādēs, kuru darbībai nepieciešams kartogrāfiskais nodrošinājums, gan mazākās firmās, kuras nodarbojas ar kartogrāfisko pakalpojumu sniegšanu (lielākoties teritorijas plānošanas vajadzībām). Kartogrāfijas inženieris var strādāt vienlaikus vairākos uzņēmumos, slēdzot līgumu par konkrēta darba izpildi katra uzņēmuma vajadzībām.


Nepieciešamā izglītība:
Kartogrāfijas inženierim nepieciešama augstākā izglītība ģeogrāfijā un zemes zinātnēs vai ģeodēzijā un kartogrāfijā. Mācību ilgums ir 3 – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 800 LVL.
Algas lielums ir atkarīgs no kartogrāfa pieredzes, darba prasmes un paveiktā darba apjoma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev ir labas orientēšanās spējas dabā? Vai tu proti izmantot kartes, saproti lietotos simbolus un saīsinājumus? Vai tu esi precīzs un ievēro sīkākās detaļas?

Iepazīsties ar tev pieejamajām kartēm, iemācies pēc tām orientēties dabā! Pamēģini piedalīties orientēšanās sacensībās! Salīdzini dažādas kartes – ar ko tās savstarpēji atšķiras, kuras ir tev ērtākas un patīkamākas, kurās tu vari atrast kļūdas un neprecizitātes?

Ja ir iespējams, iepazīsties internetā ar kādu no kartogrāfijas datorprogrammām un iemācies to. Apgūsti arī informācijas tehnoloģiju un programmēšanas pamatus.

Centies atrast attēlus, kuros Zemes virsma fotografēta no gaisa, trenējies atpazīt un aprakstīt redzamos objektus. Iepazīsties ar vēsturiskajām, augšņu, ģeoloģiskajām, orientieristu, plānojumu, statistikas kartēm. Kuras tev šķiet interesantākas? Kurās jomās vēl varētu izmantot kartes, un kā tās atvieglotu speciālistu darbu?

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā ģeogrāfija, vizuālā māksla un informātika.Radniecīgās profesijas:

FOTOGRAMMETRIJAS INŽENIERIS

KADASTRA INŽENIERIS

ĢEOINFORMĀTIKAS INŽENIERIS

AEROFOTOGRĀFIJAS INŽENIERIS

AEROFOTO INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ģeogrāfija, vizuālā māksla, informātika 3D optisko modeļu sagatavošana
kartogrāfijas datorprogrammas fotogrammetrijas metodes*
matemātiskās metodes un to izmantošana kartogrāfijas darbos zemes virsmas elementi, to attēlojums kartēs, plānos
kartogrāfijas darbu organizācija un vadība karšu un plānu veidošanas un lietošanas paņēmieni

*metodes, ar kurām pēc objekta fotogrāfiskā attēla nosaka objekta formu, izmērus un stāvokli; izmanto kartogrāfijā, celtniecībā, mašīnbūvē, arhitektūrā un medicīnā

Man raksturīgas šādas īpašības:

materiālisms* kritiskums neatlaidība
analītiskums apķērība savaldība
lietpratība akurātība racionalitāte****
zinātkāre komplicētība*** intelektualitāte*****
piesardzība precizitāte izteiksmīgums
sistemātiskums** rūpīgums oriģinalitāte

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

*** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

*****intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

orientēties pēc kartes izstrādāt topogrāfiskos plānus un kartes
noteikt darba mērķus, prioritātes, darbu secību programmēt, strādāt ar kartogrāfijas datorprogrammām
izmantot datu bāzes un ģeotelpiskās informācijas sistēmas izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses
orientēties karšu simbolos, apzīmējumos veidot labu saskarsmi un sadarbību

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv