JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.HIDROTEHNIKAS BŪVINŽENIERIS


Kods: 2142 11


Darba saturs:
Hidrotehnikas būvinženieris izstrādā dažādu hidrotehnisko būvju projektus (piemēram, dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, kanālus, aizsprostus, ostas, piestātnes, krastmalas, molus, ūdenssporta būves), vada to celtniecību un izmantošanu, kā arī organizē un veic to rekonstrukcijas pasākumus. Viņš ievēro vides saglabāšanas prasības, novērtē, kādu ietekmi uz vidi atstās būvējamais objekts.

Meliorācijas nozarē hidrotehnikas būvinženieri piedalās objekta izpētē, liekā mitruma cēloņu noskaidrošanā, analizē grunts sastāvu, noskaidro gruntsūdeņu līmeņu režīmu. Viņi lauksaimniecības zemju vajadzībām projektē un ierīko drenāžas sistēmas, grāvjus un kanālus, caurtekas un ceļus, kā arī apūdeņošanas iekārtas un sistēmas, dambjus, nosusināšanas sistēmas un sūknētavas liekā ūdens aizvadīšanai.

Ūdens apgādes un kanalizācijas nozarē hidrotehnikas būvinženieri iegūst ziņas par ūdens patērētājiem, aprēķina ūdens patēriņu, sastāda tehniski ekonomisko pamatojumu objekta ūdensapgādei un kanalizācijai un projektē artēziskos (dziļurbumus) urbumus dzeramā ūdens iegūšanai, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas ar sūknētavām, attīrīšanas ietaises. Pēc projekta saskaņošanas ar objekta īpašniekiem vai apsaimniekotājiem viņi vada attiecīgos būvdarbus, kā arī uzrauga šo sistēmu un iekārtu izmantošanu.

Hidrotehnisko būvju nozarē hidrotehnikas būvinženieri nodarbojas ar aizsprostu, dambju, ūdens novadbūvju, hidroelektrostaciju projektēšanu un būvēšanu. Viņi uzrauga hidrotehnisko būvju darbību, to pareizu un drošu izmantošanu, seko filtrācijas ūdeņu plūsmai aizsprostos, ar īpašiem mērinstrumentiem pārbauda būvju pamatņu un konstrukciju stāvokli, paredz nepieciešamos rekonstrukcijas un remontdarbus.

Apdzīvotu vietu un būvju aizsardzībai pret applūšanu hidrotehnikas būvinženieri projektē un būvē aizsargdambjus, ūdens savākšanas sistēmas un sūkņu stacijas. Viņi veic aprēķinus upes vai citas ūdenstilpes līmeņu režīma un caurplūdumu noteikšanai, kā arī prognozē ūdens līmeņu režīmu pēc paredzēto būvju izbūvēšanas.

Ostu, piestātņu un krastmalu hidrotehnikas būvinženieri piedalās ostas gultnes un krasta nostiprinājumu izpētē, esošo būvju un konstrukciju novērtēšanā, izvērtē ūdens līmeņus un viļņu augstumu, izzina dažāda lieluma un jaudas kuģu prasības. Viņi projektē un ierīko upju un jūras ostu būves, iekraušanas un izkraušanas terminālus, kā arī veic nepieciešamos rekonstrukcijas pasākumus.

Ūdenssporta būvju hidrotehnikas būvinženieri nodarbojas ar ūdens trašu projektēšanu, modelēšanu un būvēšanu.

Zivsaimniecības nozarē hidrotehnikas būvinženieri nodarbojas ar zivju dīķu, dambju un zivsaimniecības būvju – aizsprostu, kanālu, ūdens ielaižu un izlaižu – projektēšanu un būvniecību, rūpējas par nepieciešamo ūdens daudzumu nodrošināšanu zivsaimniecībai, kā arī projektē un būvē zivju ceļus pie aizsprostiem. Sadarbojoties ar zivsaimniecības speciālistiem, viņi izzina zivju migrāciju un specifiskās prasības, izpēta ūdensteces hidroloģisko režīmu, veic nepieciešamos gultņu uzmērījumus, izvērtē agrāk uzbūvētu zivju ceļu darbību.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Hidrotehnikas būvinženieris darbā izmanto ģeodēziskos mērinstrumentus, modernas datu apstrādes programmas, kā arī dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, datoru, kopēšanas aparātu, printeri.


Darba apstākļi:
Hidrotehnikas būvinženieris strādā gan ārā (celtniecības objektos), gan biroja tipa telpās. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu, bet, lai nodrošinātu būvprojekta nodošanu noteiktos termiņos, arī virsstundas vai brīvdienās.


Darba iespējas:
Hidrotehnikas būvinženieris var strādāt valsts un privātajos projektēšanas un būvniecības uzņēmumos vai kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība būvniecībā, vides un ūdenssaimniecībā vai ūdensapgādē un kanalizācijā. Mācību ilgums 4 – 6 gadi. Nostrādājot savā specialitātē vairākus gadus, hidrotehnikas būvinženieris var iegūt būvprakses sertifikātu atbilstošajā nozarē.


Iespējamais atalgojums:
500 līdz 1000 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma lieluma, hidrotehnikas būvinženiera darba pieredzes, profesionalitātes un tā, vai viņš ir sertificēts speciālists. Lielāks atalgojums ir privātpraksē strādājošiem hidrotehnikas būvinženieriem.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai proti analizēt un izvērtēt lielu daudzumu informācijas? Vai tev padodas matemātiski aprēķini? Vai spēj strādāt komandā, kopīgi ar citiem rodot risinājumu sarežģītām situācijām?

Hidrotehnikas būvinženiera profesijā būtiska ir precizitāte darbu izpildē, prasme pieņemt lēmumus un tos realizēt, ko var izkopt iesaistoties sabiedriskos pasākumos un grupu diskusijās.

Vērojot dabu visos gadalaikos, centies iedziļināties tās procesos un izmaiņās! Lai gūtu priekšstatu par ūdens apgādes sistēmām, vari, piemēram, papētīt kā tā veidota tavā mājā – no kurienes tiek padots tīrs un kvalitatīvs dzeramais ūdens, kādas ierīces to nodrošina, tāpat, kā tiek veidoti stiprinājumi ūdenstilpju krastmalās, peldvietās, peldlīdzekļu novietnēs, kā tiek veikti ūdensvada vai notekūdeņu cauruļvadu ieguldīšanas darbi. Iegūtās zināšanas un novērojumi palīdzēs orientēties profesijas specifikā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, matemātika, tehniskā grafika, loģika.


Interešu joma(s): Būvniecība


Radniecīgās profesijas:

DOKU UN OSTU BŪVINŽENIERIS

BAGARĒŠANAS BŪVINŽENIERIS

HIDROLOĢIJAS BŪVINŽENIERIS

APŪDEŅOŠANAS BŪVINŽENIERIS

SANITĀRTEHNIKAS BŪVINŽENIERIS

HIDRAULIKAS INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

fizika, matemātika, tehniskā grafika hidrotehnisko būvju būvniecība, rekonstrukcija
hidrotehnisko būvju veidi, īpatnības ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas
hidrotehnisku būvju projektēšana ostu, piestātņu un krastmalu būvniecība
būvniecības materiāli darbu organizēšana, vadīšana, uzraudzība

Man raksturīgas šādas īpašības:

stabilitāte darbīgums komplicētība****
analītiskums uzņēmība uzmanīgums
zinātkāre racionalitāte** akurātība
saimnieciskums kritiskums piesardzība
materiālisms* neatlaidība apzinīgums
praktiskums intelektualitāte*** radošums

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

*** intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

**** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses orientēties būvmateriālu īpašībās, piedāvājumā un izmaksās
pamatot un aizstāvēt savu viedokli organizēt un vadīt darbu
izstrādāt projektu radoši domāt, rast neordinārus risinājumus
izmantot ģeodēziskos mērinstrumentus izvirzīt mērķus, noteikt prioritātes, plānot darbu secību

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv