JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ŪDENSSAIMNIECĪBAS UN ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTS


Kods: 2149 60


Darba saturs:
Ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības speciālists vada atsevišķa šīs nozares uzņēmuma, tā nodaļas vai struktūras darbu, izstrādā ar ūdens un atkritumu saimniecību saistītus projektus un pārrauga to īstenošanu, piemēram, ja farmācijas uzņēmumam ir ķīmiskie atkritumi, tad viņš izlemj, kā tos droši savākt, uzglabāt vai pārvadāt un nodot pārstrādei. Ja, piemēram, mūsu valstī nav iespējams šādus atkritumus pārstrādāt, tad meklē iespējas šo atkritumu pārstrādei citās valstīs. Ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības speciālists novērtē veicamo darbu, piemēram, ķīmijas atkritumu transportēšanas ietekmi uz vidi, kontrolē vides kvalitāti un to regulāri pārbauda, piemēram, organizējot vai veicot ķīmiskās analīzes. Viņš sniedz konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar ūdens apgādi un sateces baseinu pārvaldi, piemēram, kas notiks ar Baltijas jūras ūdeņiem, ja piesārņosies Gauja, vai ja aizbērs kādu Gaujas pieteci, vai uz Amatas upes uzbūvēs hidroelektrostaciju.

Ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības speciālists vada ūdens un atkritumu saimniecības tehnoloģiju izstrādi un to ieviešanu praksē, piemēram, izzina iekārtas, kas šķiro atkritumus, izdomā, kā pēc iespējas lietderīgāk un ērtāk šīs iekārtas izmantot. Izstrādes procesā viņš ņem vērā likumdošanu, pieļaujamā piesārņojuma normas. Ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības speciālists atlasa nepieciešamo informāciju, apkopo to un analizē.

Novērtējot konkrētas vides stāvokli, viņš nosaka, kādi ir galvenie uzdevumi, kas jāveic šīs vides sakārtošanā, piemēram, lemj ar kādu tehnoloģisko līdzekļu palīdzību atsevišķā zemes teritorijā varētu samazināt veselībai kaitīgu vielu koncentrāciju augsnē.

Apsaimniekojot kādu ūdens un atkritumu saimniecības jomu, viņš salīdzina dažādus ūdens un atkritumu saimniecības tehnoloģiju variantus, analizē, vai tie būs pietiekami ekonomiski un videi nekaitīgi, un izvēlas konkrēto vides jautājumu risināšanai piemērotākos variantus. Viņš izstrādā objekta darbības kalendāros plānus, nosaka darbības režīmu un laikus, izplāno darbinieku pienākumus un uzdevumus.

Lai ieviestu jaunas tehnoloģijas, izzinātu progresīvas attīrīšanas metodes, ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības speciālists regulāri dodas pieredzes apmaiņā uz ārvalstīm, seko jaunākajai informācijai profesionālajā literatūrā, medijos un internetā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības speciālists darbā lieto datoru un specializētas datorprogrammas, kā arī biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri.


Darba apstākļi:
Lielāko darba dienas daļu ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības speciālists strādā biroja tipa telpās, bet objektu apskate un pārbaude notiek ārā. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu, tomēr darba laiks nereti atkarīgs no veicamo uzdevumu apjoma.


Darba iespējas:
Ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības speciālists var strādāt valsts un pašvaldību vides pārvaldes institūcijās, kā arī uzņēmumos, kas nodarbojas ar ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības pārvaldi un tehnoloģisko uzdevumu izstrādi un izpildi.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība vides zinātnē. Mācību ilgums 3 – 4 gadi. Lai strādātu vadošos amatos, nepieciešams maģistra grāds šajā nozarē, kas iegūstams, turpinot izglītību vēl divus gadus.


Iespējamais atalgojums:
500 līdz 2000 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no konkrētā uzņēmuma un ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības speciālista veicamajiem pienākumiem. Nozares vadošajiem speciālistiem alga ir 500 – 1000 latu, savukārt lielo uzņēmumu vadītājiem – 1000 – 2000 latu.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē apkārtējās vides problēmas, to iespējamie risinājumi? Vai tev liekas būtiski saglabāt tīru dabu, vienlaikus attīstot arī rūpniecību un saglabājot sadzīves komforta līmeni. Vai tev patīk un padodas vadīt dažādus pasākumus, būt līderim?

Ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības speciālista profesijā svarīgas ir tādas īpašības kā spēja analizēt situāciju un izdarīt atbilstošus secinājumus, pamatot savu rīcību un vadīt citus. Būtiski mācēt izprast dažādus procesus kopumā, dažādām problēmām spēt atrast arvien jaunus risinājumus. Jau šobrīd vari attīstīt šīs īpašības un iemaņas, iesaistoties skolēnu pašpārvaldē vai citās jauniešu organizācijās, izstrādājot zinātniski pētnieciskos projektus, iespējas gadījumā piedaloties mācību olimpiādēs. Mēģini arī izzināt vides problēmas un rast to risinājumus savā skolā, tuvākajā apkārtnē. Citu valstu pieredzes apgūšanā noderēs svešvalodu prasme.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, biznesa ekonomiskie pamati un svešvalodas.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

VIDES INŽENIERIS

VIDES PĀRVALDĪBAS SPECIĀLISTS

DABAS AIZSARDZĪBAS VECĀKAIS SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, fizika, ķīmija biznesa ekonomiskie pamati
ūdens un atkritumu saimniecību tehnoloģijas ūdens apgādes un attīrīšanas, atkritumu šķirošanas un pārstrādes problēmas
bioloģija, ģeogrāfija stratēģiskā plānošana
projektu izstrāde un to īstenošanas pārraudzība, kvalitātes kontrole efektīvi ekoloģiskie risinājumi, dabas attīrīšanas progresīvās metodes

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums patstāvība disciplinētība
kritiskums zinātkāre uzstājība
saprātīgums apzinīgums izlēmība
godīgums lietišķums rūpība
neatlaidība taupīgums sistemātiskums*
uzņēmība piesardzība savaldība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

koordinēt cilvēku grupas darbu strādāt ar specializētām datorprogrammām
izvērsti pamatot savu viedokli sarežģītā situācijā saglabāt paškontroli
noteikt atbilstību normatīvajiem aktiem atlasīt, apkopot, sakārtot un analizēt informāciju
izstrādāt projektu plānot savu un citu cilvēku darbu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv