JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.AUDITORS


Kods: 2411 04


Darba saturs:
Auditors veic auditu, t.i., kontrolē un pārbauda, kā tiek veikts uzņēmumu grāmatvedības uzskaišu process un vai tas atbilst valsts likumdošanas prasībām, kā arī uzņēmumu iekšējās politikas un kontroles prasībām.

Auditors pārbauda uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti – vai tā tiek īstenota saskaņā ar uzņēmuma iekšējiem noteikumiem, ko apstiprina uzņēmuma vadība. Viņš pārbauda arī, vai grāmatvedības uzskaite atbilst valstī noteiktām likumdošanas prasībām – vai ir apstiprināts bilances kontu plāns, grāmatvedības uzskaites noteikumi un cita likumdošanā noteiktā nepieciešamā informācija.

Ārējais auditors ir no uzņēmuma viedokļa pilnīgi neatkarīgs speciālists, kas pārbauda uzņēmuma finanšu pārskatus un sniedz tā vadībai, akcionāriem, klientiem un jebkuram citam interesentam pieejamu slēdzienu par uzņēmuma darbību. Šo slēdzienu parasti pievieno uzņēmuma gada pārskatiem, un tas ietver informāciju par grāmatvedības uzskaiti, aprēķinātajiem un pārskaitītajiem nodokļiem, kā arī pārskatu par atbilstību reālajai situācijai – vai nav nepatiesi atspoguļoti vai uzrādīti dažādi finanšu fakti, kā arī sniegta nepatiesa informācija par uzņēmuma patieso finansiālo situāciju. Auditors var veikt arī dažādu citu ar uzņēmējdarbību saistītu faktoru auditu, piemēram, novērtēt dažādus riskus. Piemēram, uzņēmējdarbības riska novērtēšana palīdz izzināt, kāda ir uzņēmuma darbības vide, vai preču/pakalpojumu cenas ir atbilstošas tirgus situācijai un uzņēmuma izlietotajiem resursiem šo preču un pakalpojumu ražošanai, savukārt nodokļu risku novērtēšana atspoguļo to, vai uzņēmums pilnā apjomā un pareizi aprēķina un pārskaita nodokļus. Gadījumos, ja uzņēmumi tiek apvienoti vai pirkti, kā arī tad, ja tiek piesaistītas lielas investīcijas, klienta uzdevumā auditors var veikt iegādājamā uzņēmuma vai uzņēmuma, kurā tiks ieguldīti naudas līdzekļi, pārbaudi, lai jaunie akcionāri un investori būtu droši par uzņēmuma juridiskajām un finanšu saistībām un to, ka tās nākotnē nenesīs nekādus zaudējumus.

Ārējiem auditori ir arī valsts sektorā strādājošosie auditori, kurus biežāk sauc par revidentiem. Viņi kontrolē, kā uzņēmumi aprēķina un maksā likumdošanā paredzētos nodokļus (Valsts ieņēmumu dienesta darbinieki), un pārbauda, vai valsts piešķirtie līdzekļi tiek izmantoti sākotnējiem mērķiem (Valsts kontroles darbinieki).

Iekšējais auditors bieži ir pakļauts tieši konkrēta uzņēmuma vadībai un darbojas saskaņā ar tās dotajiem uzdevumiem. Iekšējais auditors pārbauda uzņēmuma struktūrvienību darbību, grāmatvedības uzskaites atbilstību likumdošanas prasībām un iekšējās uzskaites noteikumiem, kā arī to, kā darbojas iekšējās kontroles sistēma. Atskaites par pārbaudes rezultātiem iekšējais auditors sniedz tieši vadībai, un trešajām personām (citiem interesentiem) tās nav pieejamas. Šādas iekšējās pārbaudes palīdz uzņēmuma vadībai laikus novērst iespējamās kļūdas grāmatvedības uzskaitē un nodokļu aprēķinos un būt drošiem, ka uzņēmuma resursi tiek izmantoti atbilstoši plāniem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Auditors darbā lieto dažādu veidu biroja tehniku – datoru, printeri, faksu, kopēšanas aparātu, kā arī specializētas uzskaites un aprēķina datorprogrammas, kas palīdz operatīvāk atklāt kļūdas un nodrošina precīzu uzskaites procesa norisi. Auditors izmanto arī rakstāmpiederumus, kalkulatoru un tālruni.


Darba apstākļi:
Darbs parasti tiek veikts biroja tipa telpās. Veicot uzņēmumu pārbaudes, ir iespējama izbraukšana pie klienta uz dažādiem Rīgas rajoniem un Latvijas reģioniem un pilsētām. Auditors strādā astoņu stundu darba dienu, taču atsevišķos gadījumos, tuvojoties uzdotā darba beigu termiņam, iespējams, jāstrādā virsstundas.


Darba iespējas:
Auditors var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs, bankās, apdrošināšanas kompānijās, uzņēmumos, kas sniedz konsultāciju, grāmatvedības un audita pakalpojumus, un kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai grāmatvedībā. Mācību ilgums 3 – 5 gadi. Starptautiskajās auditoru kompānijās kā obligāts nosacījums ir uzsākt mācības un nokārtot eksāmenus Starptautiskajā sertificētu grāmatvežu asociācijā (ACCA – Association of Chartered Certified Accountants).


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 2000 LVL.
Atalgojuma apmērs ir atkarīgs no strādājošā darba pieredzes un, protams, uzņēmuma, kādā tas strādā – strādājot privātā uzņēmumā alga būs ievērojami lielāka.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē darbs ar skaitļiem? Vai proti tajos orientēties, un vai tev piemīt matemātiska domāšana? Vai esi pacietīgs un spēj koncentrēties? Vai proti strādāt patstāvīgi?

Auditora profesijā svarīga ir precizitāte un māka patstāvīgi risināt dažādas sarežģītas situācijas. Liela nozīme ir arī spējai koncentrēt uzmanību un padarīt iesākto darbu līdz galam, tāpēc centies jau tagad izkopt sevī šīs īpašības! Auditora darbā būtiski ir arī izprast uzņēmuma, kurā viņš strādā vai kuru auditē, darbības principus un nozares specifiku, tāpēc mēģini jau tagad paplašināt savus priekšstatus par dažādiem uzņēmējdarbības veidiem! Veiktā audita rezultātus auditors savā slēdzienā izklāsta uzņēmuma vadībai, klientiem un citiem interesentiem, tāpēc noderēs prasme argumentēti izteikt savu viedokli. Strādājot ar starptautiskiem uzņēmumiem, svarīgi ir labi pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu – papildini šīs zināšanas!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, biznesa ekonomiskie pamati, informātika, svešvalodas un psiholoģija.


Interešu joma(s): Ekonomika, finanses un apdrošināšana


Radniecīgās profesijas:

FINANSISTS

GRĀMATVEDIS

EKONOMISTS

NODOKĻU EKONOMISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika analītisks darbs
matemātika, statistika sava un ģimenes budžeta plānošana
erudīcijas, prāta spēļes, krustvārdu mīklas savu ienākumu un izdevumu uzskaite, to analīze
personiskās bibliotēkas, e-dokumentu un citu materiālu pārskatāmas sistēmas izveidošana uzņēmumu attīstība, biznesa panākumu un neveiksmju analīze

Man raksturīgas šādas īpašības:

savaldība atturīgums neatlaidība
apzinīgums precizitāte materiālisms**
disciplinētība vērīgums uzņēmība
kārtīgums spēja pielāgoties pašapziņa
praktiskums sistemātiskums * stabilitāte
taupība apdomīgums racionalitāte ***

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

konstruktīvi risināt konfliktus saprasties ar cilvēkiem
strukturēti izklāstīt savas domas un uzskatus mutiski un rakstveidā orientēties lielā informācijas daudzumā, atrast tajā būtiskāko
ātri veikt matemātiskus aprēķinus strādāt ar biroja tehniku
strādāt ar Excel programmu noformēt lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv