JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.NAMU PĀRVALDNIEKS


Kods: 3439 31


Darba saturs:
Namu pārvaldnieks apsaimnieko ēkas un rūpējas par namu un to zemesgabalu uzturēšanu izmantojamā tehniskā kārtībā.

Namu pārvaldnieks sagatavo ēkas ieņēmumu un izdevumu tāmi (plānu), saņem no ēkas īpašnieka šo plānotās tāmes apstiprinājumu un seko, lai tā tiktu izpildīta. Balstoties uz sagatavoto tāmi un noslēgto līgumu ar nama (vai dzīvokļu) īpašniekiem, viņš veic ēkas apsaimniekošanu – rūpējas par to, lai tās iemītniekiem ēka labi kalpotu.

Namu pārvaldnieks pieņem lēmumus, kas saistīti ar nama apsaimniekošanu, slēdz līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, atkritumu savācējiem, elektroenerģijas, ūdens piegādātājiem), seko līdzi nama ieņēmumiem un izdevumiem, kā arī analizē šo uzskaišu rezultātus un sagatavo atskaites nama īpašniekam. Viņš aprēķina un iekasē ar namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītos maksājumus, norēķinās ar pakalpojumu sniedzējiem, kārto visus nodokļu maksājumus, kuri attiecas uz pārvaldāmo īpašumu.

Namu pārvaldnieks uzrauga, kādā stāvoklī ir nams un vai visas tā sistēmas un aprīkojums ir labā kārtībā. Viņš organizē ēkas būvkonstrukciju apsekošanu un regulāru apkopi. Viņš organizē arī apkures, gāzes aprīkojumu sistēmu, ūdens apgādes, kanalizācijas, ventilācijas, klimata iekārtu, elektrības sistēmas, ēkas automātikas, liftu, datu sakaru tehnisko apkopi. Ja nepieciešams, namu pārvaldnieks plāno, organizē un kontrolē ēkas saimniecisko remontu, atjaunošanas remontdarbus, iepriekš tos saskaņojot ar nama iedzīvotājiem un īpašnieku. Viņš arī rūpējas par avārijas situāciju novēršanu, ja tādas radušās.

Namu pārvaldnieka pārziņā ir arī nama zemesgabals – viņš organizē tā uzturēšanu kārtībā un labiekārtošanu. Tāpat viņš nodrošina nama koplietošanas telpu – pagrabu, kāpņu telpu, bēniņu – sakopšanu, kā arī karoga izkāršanu svētku un atceres dienās.

Namu pārvaldnieks slēdz līgumus par ēkas vai atsevišķu dzīvokļu īri vai nomu un kontrolē, vai šīs līgumsaistību tiek pildītas. Ja kāda dzīvokļa iemītnieki vai citas personas ēkai nodarījuši kādus zaudējumus vai postījumus, viņš var iesniegt prasību tiesā par zaudējumu piedziņu, sagatavojot nepieciešamo informāciju tiesvedības vajadzībām. Namu pārvaldnieks arī pieņem ēkas iedzīvotāju priekšlikums vai sūdzības, kas saistītas ar nama apsaimniekošanas jautājumiem.

Ja namu pārvaldnieks ir juridiska persona, tad tas arī vada savā pakļautībā esošos darbiniekus, organizē viņu veicamos darbus un kontrolē to izpildi.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Namu pārvaldnieks darbā lieto dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, tālruni.


Darba apstākļi:
Namu pārvaldnieks strādā biroja tipa telpās un dodas izbraukumos uz pārvaldāmo objektu. Namu pārvaldnieks strādā astoņas darba stundas dienā, bet, ja viņš strādā kā pašnodarbinātais, tad savu darba laiku kontrolē pats un tā ilgums atkarīgs no veicamo darbu apjoma. Namu pārvaldnieka darbs tiek veikts individuāli vai darba grupās, vadot citus darbiniekus.


Darba iespējas:
Namu pārvaldnieks var strādāt kā pašnodarbinātais vai uzņēmumā, kas nodarbojas ar namu pārvaldīšanu.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība namu pārvaldnieka specialitātē, mācību ilgums 2 – 2,5 gadi vai arī vidējā izglītība. Namu pārvaldnieka profesiju var apgūt arī profesionālās tālākizglītības programmā jeb namu pārvaldnieku kursos. Mācību ilgums 960 akadēmisko stundu jeb 4 mēneši.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 900 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no namu pārvaldnieka profesionalitātes, pārvaldāmo namu skaita, kā arī tā, vai viņš strādā algotu darbu vai ir pašnodarbinātais.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev liekas saistoša ēku uzbūve un tajās iebūvēto sistēmu darbība? Vai labprāt mēģini uzlabot vidi ap sevi, plānot dažādus uzlabojumu risinājumus? Vai tev liekas interesanta piedalīšanās remontdarbos? Vai tev padodas darbs ar cilvēkiem? Vai proti patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, kā arī uzņemties atbildību par saviem lēmumiem?

Namu pārvaldnieka profesijā būtiska ir prasme plānot un rīkoties ar ieņēmumu un izdevumu aprēķiniem, tāpēc mēģini attīstīt matemātisko domāšanu! Uzzini vairāk par namu būvēšanas principiem! Noderēs arī laba orientēšanās attiecīgajā likumdošanā, tāpēc centies jau tagad paplašināt savus priekšstatus par iedzīvotāju tiesībām un pienākumiem!

Svarīga ir arī māka atrast kopīgu valodu ar dažādiem cilvēkiem, izzināt viņu vēlmes un iespējas un risināt dažādas problēmsituācijas – zināšanas psiholoģijā un labas saskarsmes prasmes šeit nāks par labu!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā biznesa ekonomiskie pamati, matemātika, politika un tiesības un psiholoģija.


Interešu joma(s): Vadība un administrēšana


Radniecīgās profesijas:

MĀJAS PĀRVALDNIEKS

NAMU PĀRZINIS

SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizācija dažādu mājokļu un ēku, zemes gabalu apsaimniekošanas principi
namu un teritorijas sanitārā apkope namu konstrukciju un inženierkomunikāciju apkope
saimnieciskās darbības organizēšana apkārtējās vides labiekārtošana
remonta, rekonstrukcijas un renovācijas darbi īres un nomas tiesiskais regulējums

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība taupīgums sabiedriskums
izlēmība saimnieciskums izpalīdzība
enerģiskums racionalitāte** apķērība
iniciatīva lietišķums apzinīgums
stabilitāte pielāgošanās spējas kārtīgums
materiālisms* pārliecinātība neatlaidība

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem pārzināt namu tehnisko ekspluatāciju
konstruktīvi risināt konfliktus veikt vienkāršus remontdarbus
aprēķināt namu apsaimniekošanas izmaksas plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā
kārtot lietišķo dokumentāciju orientēties dažādos celtniecības materiālos, principos

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv