JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.REFERENTS


Kods: 2481 04


Darba saturs:
Referenti strādā valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs. Viņi apkopo dažādu informāciju, analizē šos datus un sagatavo pārskatus vai atskaites. Viņi izstrādā dažādus dokumentus, saskaņo tos starp iestādes struktūrvienībām vai dažādām institūcijām, dod savus atzinumus par citu institūciju sagatavotajiem dokumentiem. Referenti arī piedalās dažādās struktūrvienību, institūciju un valstu darba grupās kāda projekta izstrādei, sniedz konsultācijas iedzīvotājiem vai citu iestāžu pārstāvjiem, īsteno un piedalās pieredzes apmaiņas pasākumos starp dažādām savas vai citu valstu institūcijām.

Referenta pienākumi var atšķirties atbilstoši referenta izglītībai, zināšanām un uzkrātai pieredzei attiecīgajā jomā (piemēram, ārlietās, tautsaimniecībā, finansēs). Kā arī no iestādes, darbības jomas un iestādes konkrētās struktūrvienības, kurā tieši referents darbojas (piemēram, lietvedības nodaļa, kurā referentam jāreģistrē ienākošie dokumenti un jānogādā tie adresātam, vai arī Rūpniecības departaments, kurā referentam jāizstrādā tiesību akti, kas reglamentē rūpniecības nozari valstī).

Atkarībā no izglītības, zināšanām un pieredzes ir trīs kvalifikācijas līmeņu referenti – jaunākie referenti, referenti un vecākie referenti.

Jaunākie referenti atbild par vienkāršu darbību veikšanu atbilstoši augstākstāvošo darbinieku norādījumiem un noteiktiem paraugiem un uzdevumiem. Viņi apkopo informāciju un sagatavo pārskatus/atskaites, reģistrē datus (piemēram, žurnālos, reģistros vai datubāzēs), sagatavo un noformē dažādus dokumentus.

Referenti kontrolē, vai atbildīgās iestādes ievēro normatīvo aktu prasības, organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus (piemēram, nozares pārstāvju seminārus, konferences), izskata iedzīvotāju sūdzības un iesniegumus, sniedz atbildes uz tiem un rīko pārbaudes, lai noskaidrotu, vai sūdzības ir pamatotas, un sauktu vainīgos pie atbildības. Viņi arī konsultē iedzīvotājus, apkopo un analizē informāciju, sagatavo ziņojumus/atskaites/pārskatus.

Vecākie referenti analizē un izvērtē dažādu veidu apjomīgu informāciju (piemēram, normatīvo aktu projektus, progresa ziņojumus, nozares un finanšu pārskatus, statistiskos datus) un sagatavo par to slēdzienus, nākotnes prognozes, aprēķinus, ziņojumus. Viņi sagatavo normatīvo aktu projektus, izvērtē un pamato, kādu ietekmi tie atstās uz attiecīgo nozari, kā arī sagatavo metodiskos materiālus (piemēram, metodiku ēnu ekonomikas koeficienta aprēķināšanai). Viņi arī piedalās dažādu institūciju un dažādu valstu valdību darba grupās, lai risinātu konkrētās nozares problēmu jautājumus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Referents darbā lieto datoru un dažādu veidu biroja tehniku (faksu, kopējamo aparātu, skeneri), saziņas līdzekļus (tālruni, internetu) un kancelejas preces.


Darba apstākļi:
Referenta darbs norit biroja tipa telpās. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Referents var strādāt visdažādāko nozaru valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldību iestādēs.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama vidējā, profesionālā vidējā (mācību ilgums 4 gadi), arodizglītība (mācību ilgums 3 gadi) vai augstākā izglītība (mācību ilgums 3 – 6 gadi) specialitātē, kas saistīta ar darbības jomu, kurā referents strādā. Atkarībā no darbības sfēras referents var būt visdažādāko jomu speciālists (piemēram, ekonomists, politologs, grāmatvedis, filologs, lietvedis).


Iespējamais atalgojums:
101 līdz 462 LVL.
Referentu atalgojumu nosaka Ministru kabineta noteikumi: jaunākā referenta alga ir 101 – 317 latu, referenta alga – 123 – 370 latu, bet vecākā referenta atalgojums ir 131 – 462 lati. Papildus fiksētajam atalgojumam, referenti var saņemt prēmijas un piemaksas par papildu darbu veikšanu vai darbu veikšanu saīsinātā termiņā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē valsts attīstība, un vai tev ir vēlme šos procesus ietekmēt? Vai proti risināt problēmas? Vai tev patīk plānot, organizēt un vadīt pasākumus? Vai nebaidies uzstāties auditorijas priekšā? Vai spēj argumentēt pieņemtos lēmumus? Vai esi atbildīgs, rūpīgs un precīzs?

Pavēro, kādi valsts pārvaldes īstenotie procesi virza mūsu valsts attīstību, centies izvērtēt, kuri no tiem tev šķiet svarīgi un atbalstāmi un kurus tu būtu īstenojis citādāk. Svarīga ir māka rast pareizo risinājumu visdažādākajās situācijās, tāpēc jau tagad, pieņemot lēmumus, centies izanalizēt dažādus rīcības ceļus, apsver visus „par” un „pret”. Lai attīstītu referenta darbā būtisko atbildības izjūtu, iesaisties pasākumu organizēšanā un centies uzņemties vadošu lomu to īstenošanā. Attīsti māku sadarboties ar komandas biedriem, sadzirdēt citu viedokļus, kā arī argumentēt savu viedokli pat kritiskās situācijās.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā latviešu valoda un literatūra, svešvalodas (jo īpaši angļu un franču valoda), matemātika, informātika, politika un tiesības, biznesa ekonomiskie pamati un ētika.


Interešu joma(s): Vadība un administrēšana


Radniecīgās profesijas:

INSPEKTORS

EKSPERTS

KONSULTANTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

valsts pārvalde, politikas plānošana dažādu dokumentu un materiālu kārtošana un sistematizēšana
tiesību akti, likumdošanas process īstermiņa un ilgtermiņa stratēģiskie plāni, nozaru attīstības koncepcijas
lietišķā saskarsme un etiķete pārskati, ziņojumi, atskaites
organizatorisks darbs svešvalodas

Man raksturīgas šādas īpašības:

savaldība precizitāte sabiedriskums
neatlaidība stabilitāte taktiskums
lietišķums elastīgums atbildīgums
disciplinētība racionalitāte ** analītiskums
uzņēmība apdomība izpalīdzība
sistemātiskums * izpildīgums pacietība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem strādāt ar biroja tehniku
konstruktīvi risināt konfliktus precīzi izpildīt rīkojumus
orientēties lielā informācijas daudzumā izstrādāt pārskatus, ziņojumus, atskaites, tiesību aktu projektus
plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā kārtot lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv