JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU VADĪTĀJS


Kods: 2413 01


Darba saturs:
Kvalitātes vadības sistēmu vadītājs izstrādā, ievieš un uztur uzņēmumā vai iestādē kvalitātes vadības sistēmu (uzņēmuma vadības sakārtošana pēc noteiktām vietējām un starptautiskām prasībām ar mērķi padarīt uzņēmuma darbu kvalitatīvāku, rezultatīvāku un raitāku).

Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs, izstrādājot kvalitātes vadības sistēmu, sākumā analizē uzņēmuma vai iestādes atbilstību standartam, pēc kura tiek veidota kvalitātes vadības sistēma. Viņš nosaka, kuras no standarta prasībām un cik lielā mērā uzņēmumā ir izpildītas. Lai veiktu šo novērtējumu, viņš iepazīstas ar esošo dokumentāciju, izpēta uz uzņēmuma darbību attiecināmo likumdošanu. Pēc dokumentācijas izpētes kvalitātes vadības sistēmas vadītājs intervē uzņēmuma darbiniekus, iepazīstas ar dokumentiem un izmantojamo programmatūru darba vietās, apzina uzņēmumā notiekošos procesus un veic to mijiedarbības izpēti, noskaidro darbinieku izpratnes līmeni par kvalitātes jautājumiem un novērtē nepieciešamo mācību apjomu (kvalitātes vadības sistēmas vadītājs vai nu pats, vai nu piesaistot kompetentus speciālistus, nodrošina darbiniekiem apmācību par kvalitātes vadību un atbilstošo standartu).

Apkopojot izpētes rezultātus, kvalitātes vadības sistēmas vadītājs sagatavo ziņojumu uzņēmuma vadībai un kopā ar vadību vienojas par tālākās darbības plānu (var tikt piesaistīta kompetenta institūcija, kas palīdz kvalitātes vadības sistēmas vadītājam sākotnējā novērtējuma veikšanā).

Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs uzņēmumā nosaka kvalitātes politiku un mērķus, izstrādā trūkstošos dokumentus, izstrādā darbības procesu aprakstus un kvalitātes vadības rokasgrāmatas (kvalitātes vadības sistēmas apraksts) saturu. Viņš iesaka nākotnē realizējamus procesus un kopā ar to īstenotājiem apspriež tos detalizētāk, piemēram, procesu iedalījumu, nosaukumus, dokumentēšanu. Atbilstoši apstiprinātajiem procesu aprakstiem kvalitātes vadības sistēmas vadītājs izveido procesu mijiedarbības modeli.

Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs iepazīstina uzņēmuma darbiniekus ar izstrādāto kvalitātes vadības sistēmu, nodrošina tās ieviešanu un darbību reālajā dzīvē. Viņš uzrauga uzņēmuma darbības atbilstību kvalitātes rokasgrāmatā noteiktajām kvalitātes sistēmas prasībām, piemēram, izsaka aizrādījumus darbiniekiem gadījumos, kad tie neveic savus pienākumus atbilstoši kvalitātes rokasgrāmatā noteiktajām prasībām; iepazīstina jaunos darbiniekus ar uzņēmumā izveidoto kvalitātes vadības sistēmu; uztur nepieciešamo kvalitātes sistēmas dokumentāciju; nodrošina auditu veikšanu, kas ļauj pārliecināties par kvalitātes vadības sistēmas atbilstību standarta prasībām; veido sadarbību ar ārējām institūcijām kvalitātes vadības jautājumos (sertifikācijas iestādes, kas izsniedz uzņēmumam apliecinājumu par tās kvalitātes vadības sistēmas atbilstību noteikta standarta prasībām, profesionālās organizācijas).


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs darbā lieto biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, kopēšanas iekārtu, skeneri, kā arī dažādu veidu dokumentāciju.


Darba apstākļi:
Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs strādā biroja tipa telpās. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu. Atkarībā no uzņēmuma vai iestādes lieluma un tajā notiekošo procesu sarežģītības viņam var būt pilnas vai nepilnas slodzes darbs.


Darba iespējas:
Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs var strādāt jebkurā uzņēmumā vai iestādē, kas ievieš kvalitātes vadības sistēmu.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība visaptverošā kvalitātes vadībā. Mācību ilgums - 4 gadi. Iespējama arī apmācība kvalitātes vadības kursos (160 akadēmiskās stundas), ja iepriekš iegūta cita augstākā izglītība.


Iespējamais atalgojums:
100 līdz 1000 LVL.
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma vai iestādes, kurā kvalitātes sistēmas vadītājs strādā, kā arī no viņa profesionalitātes un darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē, kā uzņēmums tiek vadīts un kā tas var gūt panākumus, pateicoties prasmīgai vadībai? Vai jūti sevī vēlmi palīdzēt cilvēkiem veiksmīgāk strādāt? Vai tevi aizrauj sakarību meklēšana starp dažādiem procesiem? Vai esi kādreiz iedomājies, kā dzīvē notiekošos procesus varētu uzlabot, ja kādas darbības izslēgtu vai ieviestu papildu darbības? Vai tu viegli spēj sistematizēt kāda procesa ietvaros notiekošās darbības? Vai tev patiktu zīmēt kādu procesu algoritmus (pēc stingri noteiktiem likumiem izdarāmu aprēķinu, darbību sistēma)?

Kvalitātes vadības sistēmas vadītāja profesijā būtiskas ir tādas īpašības kā precizitāte, sistēmiska (spēja aptvert atziņu kopumu) un strukturāla (saistīts ar struktūras uzbūves pētīšanu, attēlošanu) domāšana. Šīs kvalitātes ir iespējams attīstīt, uzņemoties sarežģītu uzdevumu izpildi, piedaloties projektos un pētnieciskajā darbā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, biznesa ekonomiskie pamati, informātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Vadība un administrēšana


Radniecīgās profesijas:

PROJEKTU VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, tās principi un modeļi dokumentu, e-dokumentu un citas informācijas uzskaites un sistēmas veidošana
kvalitātes vadības sistēmas kvalitātes nodrošināšanas metodes
saskarsme, lietišķā etiķete lēmumu pieņemšanas process
analītisks un organizatorisks darbs procesu vadība

Man raksturīgas šādas īpašības:

savaldība prasīgums apzinīgums
neatlaidība stabilitāte kritiskums
lietišķums precizitāte dominēšana
disciplinētība racionalitāte ** sabiedriskums
uzņēmība apdomīgums pašapziņa
sistemātiskums * komplicētība *** enerģiskums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem, koordinēt grupas darbu plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā
loģiski pamatot savu viedokli mutiski un rakstos izstrādāt kvalitātes un vadības sistēmu audita vai pašnovērtējuma programmas
pārzināt kvalitātes vadības sistēmas izstrādāt dažādu procesu aprakstus
uzstāties auditorijas priekšā, pārliecināt cilvēkus kārtot lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv