JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.BIBLIOTEKĀRS


Kods: 2432 02


Darba saturs:
Bibliotekāri atbild uz specifiskiem lūgumiem pēc informācijas un palīdz cilvēkiem atrast meklētās grāmatas un citus materiālus, kā arī sameklē informāciju internetā. Viņi pieņem lasītāju lietotās grāmatas un materiālus, tos sakārto un rūpējas par tiem, kā arī dara pieejamus nākamajiem bibliotēkas lietotājiem. Viņi pieņem pieprasījuma kartītes, vajadzības gadījumā paskaidrojot, kā tās pareizi aizpildīt, un izdod apmeklētājiem viņu pieprasītās grāmatas. Bibliotekāri apmāca apmeklētājus un citus bibliotēkas darbiniekus, kā izmantot bibliotēku, kā efektīvi lietot datu bāzes un katalogus un kā visātrāk iegūt informāciju.

Bibliotekāri izveido, uztur un papildina bibliotēkas datu bāzes, atlasa informācijas resursus (piemēram, krājumam nepieciešamās grāmatas, periodiku, interneta adreses) un nodarbojas ar to klasificēšanu, taču lielās bibliotēkās ar to nodarbojas bibliotēku informācijas speciālisti vai bibliogrāfi.

Bibliotekāra pienākumos ietilpst arhīvu un krājumu pārraudzīšana un rūpēšanās par trūkstošo grāmatu iegādi. Bibliotekāri uzklausa lasītāju vēlmes un ieteikumus par grāmatu, katalogu un citu materiālu krājuma komplektēšanu, kā arī sadarbojas ar universitāšu pasniedzējiem, lektoriem un profesoriem, izvēloties krājumam nepieciešamās grāmatas. Veidojot bibliotēkas krājumu, bibliotekārs izmanto lasītāju un pasniedzēju ieteikumus un citu bibliotēku datu bāzēs un katalogos atrodamo informāciju. Tad bibliotekārs sameklē šīs grāmatas izdevniecību datu bāzēs, lai tās pasūtītu. Norakstītās grāmatas bibliotekārs izņem no krājuma un dzēš to šifrus no bibliotēkas uzskaites.

Ja bibliotēkas apmeklētāji vēlas lietot grāmatas, kuras nav pieejamas konkrētās bibliotēkas grāmatu krājumos, bibliotekārs uzzina, vai šīs grāmatas varētu būt atrodamas kādos citos speciālos grāmatu fondos vai specializētās bibliotēkās, un palīdz apmeklētājiem aizpildīt pasūtītāja kartītes, lai šīs grāmatas pasūtītu saņemšanai no citām mūsu valsts vai ārzemju bibliotēkām, vai arī iesaka, kur apmeklētājs varētu doties, lai pats sameklētu viņam nepieciešamos literatūras materiālus.

Bibliotekāri organizē pasākumus, kas iedrošina cilvēkus izmantot bibliotēkas pakalpojumus, un paši piedalās tajos. Reizumis bibliotekārs pavada darba dienu, dežurējot bibliotēkas rīkotās izstādēs. Bibliotekārs darbojas kā daļa no komandas un bieži kontaktējas ar cilvēkiem – bibliotēkas apmeklētājiem, citiem bibliotekāriem, pētniekiem, rakstniekiem, studentiem, skolotājiem. Bibliotekāri var arī iesniegt rakstus žurnāliem un avīzēm.

Lielākās bibliotēkās bibliotekāri var specializēties konkrētā nozarē, piemēram, vēsturē, politikā, lingvistikā.

Dažkārt bibliotekāri dodas darba komandējumos, lai apmeklētu vietējas vai starptautiskas bibliotekāru konferences un seminārus. Bibliotekāriem ir pieejamas pieredzes apmaiņas programmas, kuru laikā (parasti pāris mēnešus) var strādāt citu valstu bibliotēkās.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Bibliotekāri darbā lieto datoru, informācijas uzglabāšanas iekārtas, piemēram, kompaktdiskus, disketes, katalogus, videoiekārtas, kā arī dažāda veida biroja tehniku, piemēram, skeneri, kopēšanas iekārtas, printeri.


Darba apstākļi:
Bibliotekāra darbs pārsvarā norisinās iekštelpās. Apmēram pusi darba dienas bibliotekārs pavada, strādājot ar apmeklētājiem, otru dienas pusi, darbojoties ar grāmatu un citu bibliotēkas materiālu krājumu. Parasti bibliotekāri strādā astoņu stundu darba dienu. Pēc noteikta grafika viņi strādā arī darba dienu vakaros un brīvdienās. Dažās bibliotēkās iespējams darbs maiņās vai darbs nepilnu slodzi.


Darba iespējas:
Bibliotekārs var strādāt sabiedriskajās bibliotēkās, specializētajās bibliotēkās vai bibliotēkās, kas pieder juristu firmām, skolu un universitāšu, kā arī cietumu bibliotēkās, informācijas centros un konsultāciju aģentūrās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā. Mācību ilgums ir 3 – 4 gadi.Zināšanas iespējams papildināt arī bibliotekāru profesionālās pilnveidošanās kursos. Bibliotekāriem nepieciešamas svešvalodu zināšanas. Nodaļas specializāciju bibliotekārs apgūst darba laikā, vai arī tā ir saistīta ar viņa papildu izglītību un specializāciju.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 500 LVL.
Algas apmērs ir atkarīgs no tā, vai bibliotekāram ir papildu pienākumi nodaļas darba organizēšanā; nodaļu galvenajiem bibliotekāriem alga ir lielāka.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Bibliotekāra profesijā nepieciešama spēja saglabāt mieru, savaldību un draudzīgu attieksmi attiecībās ar cilvēkiem. Centies sekot tam, kā tu izpaud savas emocijas stresa apstākļos, saglabā rāmu balss toni. Attīsti spēju uzmanīgi klausīties.

Liela loma bibliotekāra darbā ir precizitātei, akurātumam un loģiskumam. Vai tu rūpējies, lai vide ap tevi būtu kārtīga un organizēta? Ļoti vērtīga bibliotekāra māka ir rīkoties sistēmiski, kā arī radīt noteiktas sistēmas lietu vidē. Bibliotekāra darbā īpaša nozīme ir atmiņai – to vari trenēt, risinot dažādas prāta un uzmanības spēles.

No mācību priekšmetiem īpašu uzmanību pievērs vēsturei, kultūras vēsturei, mākslas vēsturei, svešvalodām, ģeogrāfijai un ētikai.


Interešu joma(s): Humanitārās zinātnes


Radniecīgās profesijas:

BIBLIOGRĀFS

BIBLIOTĒKU INFORMĀCIJAS SPECIĀLISTS

ARHĪVISTS

SISTĒMBIBLIOTEKĀRS

BIBLIOTEKĀRA ASISTENTS

DATU BĀZU REDAKTORS

KONSERVATORS (SPECIĀLISTS, KAS PĀRZINA TEHNOLOĢIJAS GRĀMATAS LIETOŠANAS ILGUMA PAILDZINĀŠANAI

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

kultūras un mākslas dzīves norises grāmatu, ierakstu kolekciju, dokumentu sistematizēšana
jaunākā literatūra, grāmatu recenzijas darbs ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām, datu bāzēm
redzesloka paplašināšana, lasot grāmatas, skatoties filmas u.tml. informācijas meklēšana dažādos resursos
bibliotēku pakalpojumi saskarsme un komunikācija

Man raksturīgas šādas īpašības:

sistemātiskums * laipnība intelektualitāte **
atturīgums sadarbīgums draudzīgums
pacietība praktiskums izpalīdzība
uzmanība racionalitāte taktiskums
precizitāte apzinīgums spēja pielāgoties
disciplīna atbildība uzņēmība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem strādāt ar IT meklēšanas resursiem, datu bāzēm
orientēties lielā informācijas daudzumā, atrodot tajā vajadzīgo sistematizēt un kataloģizēt grāmatas
apkalpot klientus, veidot labu saskarsmi labi orientēties kādā jomā (literatūrā, zinātnē, mākslā u.c.)
paust savas domas saistošā un literāri pareizā valodā mutiski un rakstos veikt uzskaiti, izmantojot datorprogrammas

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv