JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.TEOLOGS


Kods: 2461 13


Darba saturs:
Teologs ir Bībeles un reliģijas vēstures speciālists. Cilvēki, kas vēlas nodarboties ar teoloģiju, savās studijās apgūst Vecās un Jaunās Derības rakstu vēsturi, Izraēla tautas un baznīcas vēsturi, psiholoģiju, liturģiju, dažādas valodas (senebreju, sengrieķu, ebreju, grieķu, aramiešu, latīņu, kā arī angļu un vācu valodu). Teologi prot arī lietot apgūtās valodas praksē (rakstot, tulkojot). Teologi mācās ētiku, apgūst grieķu un romiešu kultūru, dažādu reliģiju vēsturi un filozofiju.

Teologi lasa un salīdzina dažādus reliģiskus tekstus, interpretē tos, analizē to struktūru. Teologi var izpētīt konkrētu reliģiska teksta fragmentu tā kontekstā un izvērtēt, vai tā nozīme mainītos, ja konteksts būtu cits. Daži teologi strādā ar tekstiem oriģinālvalodās (piemēram, senebreju), citi analizē tekstu tulkojumus. Teologi cenšas rast atbildi uz tādiem jautājumiem kā “kas mēs esam?”, “kas ar mums notiks pēc nāves?”, “kas ir pareizi un kas – nepareizi?” no reliģijas skatupunkta.

Teologi var strādāt jomās, kas saistītas ar seno valodu lietojumu – zinātniski pētnieciskos institūtos kā konsultanti, izdevniecībās kā redaktori, viņi arī piedalās enciklopēdiju sagatavošanā. Teologi var nodarboties ar reliģisku materiālu tulkošanu no retām valodām. Daži kļūst par mācītājiem un kapelāniem, citi strādā slimnīcās, kļūst par žurnālistiem vai sagatavo publikācijas un veic pētījumus. Iegūstot maģistra un augstāku grādu teoloģijā, teologi var strādāt augstākās izglītības iestādēs par lektoriem, pasniedzot teoloģiju, dažādu kultūru reliģiju vēsturi vai antropoloģiju. Pēc teoloģijas studijām teologi bieži turpina izglītību socioloģijas un antropoloģijas zinātnēs.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Teologi darbā lieto dažādu tekstu materiālus, Bībeli, datoru, kā arī biroja tehniku, skeneri, printeri, kopēšanas iekārtu. Izglītības jomā strādājošie bieži izmanto projektorus.


Darba apstākļi:
Teologa darba apstākļi atkarīgi no viņa specializācijas. Teologi, kas nodarbojas ar akadēmisko vai pētniecisko darbu, visbiežāk strādā iekštelpās, atmosfērā, kas līdzinās birojam. Sociālās aprūpes sfērā strādājošie bieži tiekas ar cilvēkiem gan viņu mājvietās, gan teologa darba telpās. Lielākoties teologs strādā astoņas darba stundas dienā, lai gan bieži darba stundas atkarīgas no konkrētajā brīdī veicamajiem darba uzdevumiem, piemēram, nodarbojoties ar sociālo aprūpi, darbs jāveic vakaros, brīvdienās un svētku dienās.


Darba iespējas:
Teologi strādā valsts institūcijās, privātās un sabiedriskās struktūrās, kas saistītas ar reliģiskām un kultūras norisēm, izglītības un zinātnes iestādēs, slimnīcās un cietumos.


Nepieciešamā izglītība:
Teologam nepieciešama augstākā izglītība teoloģijā. Mācību ilgums ir 4 – 5 gadi. Specializāciju konkrētās konfesijās var iegūt teoloģijas institūtos, akadēmijās un garīgajos semināros. Pretēji populārajam pieņēmumam -teologam nav jābūt ticīgam – teoloģija ir zinātne, kas reliģiska rakstura tekstus analizē racionāli. Izņēmumi ir vienīgi dažu reliģisku konfesiju piedāvātā specializētā izglītība. Piemēram, lai iestātos Lutera akadēmijā vai Katoļu Garīgajā seminārā, studentam jābūt kristītam luterāņu vai katoļu draudzes loceklim ar mācītāja rekomendāciju.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista dažādu reliģiju vēsture, to veidošanās un attīstības tendences? Vai tevi interesē, kā pasaules lietas tiek skaidrotas no dažādu reliģiju skatupunkta?

Teologam noder tieksme izzināt, vēlme apšaubīt vispārpieņemto. Atceries, ka ne vienmēr populāri apgalvojumi ir patiesi. Ļoti nepieciešamas ir valodu zināšanas, tāpēc cītīgi apgūsti skolā mācītās svešvalodas un latviešu valodu, reliģiju vēsturi, vēsturi, ētiku, filozofiju, ģeogrāfiju, politiku un tiesības.


Interešu joma(s): Humanitārās zinātnes


Radniecīgās profesijas:

ANTROPOLOGS

FILOZOFS

VĒSTURNIEKS

MĀCĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

jautājumi par dzīves jēgu, vērtībām, morāli reliģiju vēsture, pasaules tautu reliģijas, ticība
Svētie raksti, reliģiskā literatūra dzīves ikdienas norišu dziļākā jēga
baznīcas, draudzes pasākumi svešvalodas, senās valodas, reliģisko tekstu oriģināli
diskusijas ar dažādiem cilvēkiem par laicīgo un mūžīgo dienasgrāmatas, eseju, rakstu rakstīšana

Man raksturīgas šādas īpašības:

komplicētība * neatkarība līdzjūtība
analītiskums neatlaidība intuīcija ****
kritiskums sistemātiskums *** emocionalitāte
zinātkāre atturīgums laipnība
sapratne pacietība sabiedriskums
intelektualitāte ** pārliecinātība izpalīdzīgums

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

****intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem pārvaldīt vairākas svešvalodas labā līmenī
būt labam klausītājam izstrādāt zinātniskos darbus, veikt pētījumus
orientēties lielā informācijas daudzumā, atrodot tajā būtiskāko orientēties mūsdienu teologu un filozofu darbos
paust savas domas saistošā un literāri pareizā valodā mutiski un rakstos saglabāt mieru un paļāvību uz Dievu emocionāli smagās situācijās

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv