JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.FILOZOFS


Kods: 2443 06


Darba saturs:
Filozofi veic pētījumus par filozofijas vēsturi, ētiku, estētiku un loģiku. Balstoties uz informāciju, ko guvuši no dažādu filozofu darbiem, zinātniskās un citas literatūras, arī no socioloģiskajiem pētījumiem, filozofi analizē šos dažādos informācijas avotus, pārbauda loģisko argumentu pareizību, salīdzina tos ar citiem uzskatiem, izteikumiem vai idejām, izdara secinājumus vai rada savas teorijas jautājumos par ētiku, lietu būtību, pasaules kārtību un dzīves jēgu. Filozofi savus pētījumus publicē specializētos filozofijas vai zinātniskos izdevumos, raksta grāmatas, kā arī prezentē un aizstāv savus pētījumus vietējās vai starptautiskās konferencēs. Zinātniskajā sfērā nodarbinātie filozofi apmeklē šīs konferences, lai prezentētu savu viedokli, veicinātu sakarus starp starptautiskām izglītības institūcijām un apmainītos ar pieredzi.

Filozofijas pasniedzēji pirms lekcijām un semināriem gatavojas, lasot grāmatas, izrakstot no tām izvilkumus, izvēloties saistošākās un uzskatāmākās teorijas, izdomājot piemērus to paskaidrošanai. Filozofijas pasniedzēji nodarbībās uzdod studentiem un skolēniem jautājumus, aicina tos uz diskusiju, tādēļ viņiem nepieciešamas prasmes komunicēt ar cilvēkiem un uzklausīt tos. Filozofijas pasniedzējam jāprot stāstīto paskaidrot ar piemēriem, jāspēj atbildēt uz studentu un skolēnu jautājumiem vai ieteikt atbilstošu literatūru.

Filozofi iesaistās pētnieciskajā darbā, ko veicina dažādas valsts organizācijas (piemēram, Stratēģiskās attīstības padome), – tie var veikt, piemēram, pētījumus par dzīves kvalitāti valstī. Filozofa izglītību ieguvušie bieži turpina savu izglītību, specializējoties kādā jomā, piemēram, socioloģijā, komunikāciju zinātnēs, politoloģijā. Daudzi filozofi nodarbojas ar sabiedriskajām attiecībām, strādā žurnālistikā, daži no svešvalodām tulko specializētus rakstus par filozofijas tematiku.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Filozofi darbā izmanto grāmatas un dažāda veida literatūru, svešvalodu un terminu vārdnīcas, datoru un biroja tehniku, piemēram, printeri, kopējamo aparātu, skeneri; prezentācijās – dažādus projektorus, tāfeli un rakstāmpiederumus.


Darba apstākļi:
Parasti filozofa darbs norisinās iekštelpās (klasēs, auditorijās, kabinetos, bibliotēkas telpās). Filozofi, kas aktīvi darbojas zinātnē, lai apmeklētu konferences, seminārus, nodibinātu kontaktus un veicinātu sakarus, piemēram, ar starptautiskām organizācijām, bieži dodas darba komandējumos. Tie filozofi, kas veic sabiedriskus pētījumus vai strādā žurnālistikā, bieži saskaras ar cilvēkiem no dažādām kultūrām un sabiedriskām grupām. Visbiežāk darba laiks ir normēts, filozofi strādā astoņas darba stundas dienā. Strādājot mācību iestādēs, darba laiks sadalīts 3 – 4 stundās aktīvā mācību procesa, pārējais laiks paredzēts, lai gatavotos nākamajām mācību stundām vai nodarbotos ar pētījumiem.


Darba iespējas:
Filozofi strādā augstskolās, koledžās, skolās, zinātniskās organizācijās, ziņu aģentūrās, mediju organizācijās, dažādās valsts institūcijās un sociālajos dienestos. Filozofi var rakstīt publikācijas, apvienojot to ar jebkuru pamatdarbu. Ārzemēs filozofi var pelnīt iztiku kā filozofijas konsultanti (sarunājoties ar klientiem par filozofiju un pasaules problemātiku), taču Latvijā šī tendence vēl nav izplatīta.


Nepieciešamā izglītība:
Filozofam nepieciešama augstākā izglītība filozofijā. Mācību ilgums ir 3 – 4 gadi. Ja filozofs vēlas strādāt par pedagogu, viņam nepieciešama pedagoga kvalifikācija. Lai spētu lasīt filozofu darbus oriģinālvalodās, noteikti nepieciešamas ļoti labas svešvalodu zināšanas.


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 1000 LVL.
Filozofa algu veido pamatdarba apmaksa (to var veidot arī nepilna laika darbs dažādās mācību iestādēs vienlaikus), kā arī honorāri par rakstiem, tulkojumiem un pētījumiem. Algas apmērs atkarīgs arī no filozofa darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi bieži nodarbina jautājumi, kas sākas ar „kāpēc”? Vai tev šķiet būtiski ne tikai dzīvot, bet censties izzināt, kāpēc un kā viss šajā pasaulē notiek? Vai tevi interesē, ko domājuši cilvēki par dzīves būtību jau iepriekšējo gadsimtu gaitā?

Filozofam būtiskas ir izcilas loģiskās domāšanas spējas, spēja izteikt un argumentēt savu viedokli, vēlme izzināt. Lai varētu attīstīt šīs spējas, piedalies debašu klubu rīkotos pasākumos, nebaidies uzdot jautājumus stundās un lekcijās, risini dažādas prāta spēles.

Filozofam jāprot lasīt un analizēt tekstus dažādās valodās, tāpēc no mācību priekšmetiem īpašu uzmanību pievērs latviešu valodai un svešvalodām un, protams, filozofijai. Matemātika palīdzēs attīstīt loģisko domāšanu, savukārt vēsture, kā arī kultūras un reliģijas vēsture veicinās izpratni par pagātnes notikumiem, laiku, kurā dzīvoja daudzi no dižajiem domātājiem, līdz ar to palīdzēs izprast vidi, cilvēku domu virzību un iemeslus, kā veidojušies dažādie pasaules uzskati.


Interešu joma(s): Humanitārās zinātnes


Radniecīgās profesijas:

SOCIOLOGS

POLITOLOGS

ŽURNĀLISTS

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

jautājumi par dzīves jēgu, vērtībām, morāli dienasgrāmatas, eseju un rakstu rakstīšana
plašsaziņas līdzekļu loma sabiedriskās domas veidošanā pagātnes domātāju darbi, dažādu laikmetu uzskatu salīdzināšana
vēsturiski nozīmīgu personu dzīvesstāsti diskusijas par vienkāršo, ikdienišķo norišu dziļāko jēgu
grāmatas par filozofiju, vēsturi, kultūru mūsdienu kultūras un mākslas norises

Man raksturīgas šādas īpašības:

komplicētība* neatkarība bagāta iztēle
analītiskums neatlaidība intuīcija ****
kritiskums sistemātiskums *** emocionalitāte
zinātkāre atturīgums oriģinalitāte
sapratne uzņēmība sabiedriskums
intelektualitāte ** apķērība izpalīdzīgums

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

****intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprast cilvēku psiholoģiju un pamatvajadzības pārzināt retoriku, uzstāties auditorijas priekšā un vadīt diskusijas
būt labam klausītājam loģiski paust un pamatot savu viedokli
orientēties lielā informācijas daudzumā, atrodot tajā būtiskāko nepārtraukti mācīties, apgūt jaunas teorijas
rakstīt literāri pareizā un saistošā valodā izstrādāt zinātniskos darbus, veikt pētījumus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv